Menu Close

Fobian toimintasuunnitelma 2021

Yleistä

Fobia ry on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito opiskelijan elämän kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, opiskelussa tukeminen sekä monipuolisten yhteisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäminen.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on tehty optimistisella mielellä, vaikka korona-pandemia saattaa vaikeuttaa suunnitelman tosiasiallista toteuttamista. Pandemiatilanne otetaan huomioon tapahtumia suunniteltaessa ja järjestettäessä, esimerkiksi suosimalla etä- ja ulkotapahtumia.

Yhdistyksen toiminta

Jäsenet

Fobian jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet Turun yliopiston psykologian pääaineopiskelijat. Fobia ylläpitää jäsenrekisteriä, jota taloudenhoitaja päivittää.

Yhdenvertaisuus

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolista yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävä on valvoa TYYn yhdenvertaisuusohjelman ja yhdenvertaisuusoppaan toteutumista Fobian toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaavat toimivat myös turvahenkilöinä, joihin opiskelijat voivat olla luottamuksellisesti yhteydessä esimerkiksi seksuaalista häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Fobia on myös allekirjoittanut SPOLin arvot, joita ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi.

Hallitustoiminta

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt eri toimialueille. Hallitus kokoontuu vähintään kahden viikon välein loma-ajat pois lukien. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muotoillaan kannanottoja, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niistä pyritään ilmoittamaan viikottaisessa tiedotusviestissä. Tiedotusvastaava tallentaa kokousten pöytäkirjat Fobian verkkosivuille, joilta ne ovat jäsenistön luettavissa. Lisäksi asiakirjat ja muu yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllinen materiaali tallennetaan erilliseen, vain hallitukselle ja tuutoreille avoimeen GoogleDrive palveluun, josta ne ovat hyödynnettävissä. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Näissä hyväksytyt asiakirjat julkaistaan Fobian nettisivuilla kaikille nähtäviksi. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat paitsi omien vastuualueidensa puitteissa, myös joustavasti eri toiminta-alueiden välillä. Isompia projekteja varten voidaan järjestää iltakouluja, joissa koko hallitus pääsee perehtymään ja keskustelemaan aiheesta rennossa ilmapiirissä. Työmäärää jaetaan hallituksen jäsenten kesken tasaisesti, jotta yksittäiset ihmiset eivät kuormittuisi liikaa. Myös hallituksen ulkopuolista jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Tarvittaessa hallitus voi nimetä koko jäsenistölle avoimen toimikunnan, jota voi johtaa kyseisen toimialueen vastuuhenkilö hallituksesta tai joku muu tehtävästä kiinnostunut jäsen.

Uusien jäsenten rekrytoimista varten hallitus järjestää fuksien ja hallituksen yhteisen illanvieton, jossa hallitus tutustuu fukseihin ja esittelee hallituspestejä. Tämän lisäksi järjestetään koko jäsenistön “kosiskeluilta”, jossa esitellään pestejä ja rekrytoidaan seuraavan vuoden hallituksen jäseniä.

Hallituksen vaihtuessa vanha hallitus päivittää testamentit, sekä perehdyttää uudet vastuuhenkilöt tehtäviinsä henkilökohtaisesti. Lisäksi koko hallituksen perehdyttämistä voidaan tarvittaessa jatkaa tammi-helmikuussa.

Jäsenistöltä kerätään palautetta Fobian ja hallituksen toiminnasta. Palautetta voi antaa mm. sähköpostitse, Fobian huoneessa olevaan hallituksen postilaatikkoon tai psykologian oppiaineen tiloissa olevaan postilokeroon. Hallitus laatii lukukausien päätteeksi jäsenistölle nimettömän kyselyn yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta.

Hallituksen virkistäytyminen

Yhdistyksen budjetissa on varattu rahaa hallituksen virkistäytymiseen ja ryhmäytymiseen, joista vastaa varapuheenjohtaja. Vuoden alussa järjestetään hallituskauden avaus. Hallituksen virkistäytymistä järjestetään tasaisesti ympäri vuoden yhteisten tapaamisten, kuten keilaamisen, kämppäappron, mökkiviikonlopun tai muun rennon hengailun muodossa. Vuoden lopussa hallitus kokoontuu Fobian tukemalle kiitosillalliselle.

Suhdetoiminta

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (Index)

Fobialla on edustaja Indexin hallituksessa. Index-vastaava toimii Indexin hallituksen jäsenenä sekä Fobian hallituksessa oman jaksamisensa mukaan. Fobia lainaa Indexiltä tarvittaessa muun muassa astioita ja muita tavaroita. Hallitus kannustaa jäsenistöään osallistumaan Indexin tapahtumiin mainostamalla niitä Fobian tiedotusviestissä sekä Facebookissa.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL)

SPOL-edustajiksi valitaan kaksi hallituksen ulkopuolista toimijaa, joiden odotetaan käyvän kokouksissa vähintään kerran kuukaudessa. Edustajana saa jatkaa halutessaan kaksi kautta putkeen, ilman erillistä hakua. Edustajien kautta fobialaiset saavat tietoa SPOL:sta, tulevista tapahtumista ja muiden ainejärjestöjen toiminnasta. SPOL:n kautta eri ainejärjestöjen toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä.

Turun seudun Psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Fobialta valitaan Tupsyn johtokuntaan yksi hallituksen ulkopuolinen edustaja, jonka odotetaan käyvän vähintään kerran kuukaudessa Fobian hallituksen kokouksessa. Tupsyn kanssa yhteistyössä järjestetään ammatti-ilta, järjestöinfo sekä palkka- ja työelämäinfo. Fobia avustaa Tupsya alumnisitsien järjestelyissä.

Alumnitoiminta

Alumnitoimintaan voi kuulua esimerkiksi vapaamuotoisia oleskeluiltoja tai tietyn teemaisia keskustelutilaisuuksia alumnien ja opiskelijoiden kesken. Fobian hallitus nimeää keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta alumnivastaavan, joka koordinoi alumnitoimintaa yhdessä hallituksen, Tupsy:n ja psykologian oppiaineen henkilökunnan kanssa. Fobian omaa alumnitoimintaa selvitetään ja parannetaan vuonna 2021.

Muu yhteistyötoiminta

Fobia järjestää pandemiatilanteen salliessa yhteistä toimintaa vähintään kerran vuodessa jonkin toisen psykologian ainejärjestön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan Indexin ja SPOLin muiden jäsenjärjestöjen, tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Ulkosuhdevastaavan vastuulla on järjestää Fobian sitseille tarjoilijoita sekä auttaa yhteistyöainejärjestöjä rekrytoimalla tarjoilijoita näiden sitseille tai vuosijuhlille. Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita sitsejä (yhteistyössä terveydenhoitoalan ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä (yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian ja logopedian ainejärjestöjen kanssa) pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Fobia käy esittelemässä psykologian opintoja koululaisille pyydettäessä. Ulkosuhdevastaava koordinoi kyseisen toiminnan ja pyrkii järjestämään vapaaehtoisia esittelijöitä hallituksesta tai muusta jäsenistöstä.

Fobia mainostaa opiskelijoilleen European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) -verkoston tarjoamia tapahtumia ja muuta toimintaa.

Fobia selvittää Indexin kanssa, miten psykologian vaihto-opiskelijoihin saisi yhteyden ja miten heille saisi välitettyä tietoa ainejärjestön toiminnasta. Vaihto-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Fobian tapahtumiin. Vaihto-opiskelijoihin ollaan yhteydessä nettisivujen, kv-vastaavan sekä tiedotusviestien välityksellä. Ulkosuhdevastaava osallistuu mahdollisten kv-sitsien järjestämiseen yhdessä Indexin ja Erasmus Student Networkin kanssa.

Edunvalvonta ja koulutus

Edunvalvonta

Hallitus nimeää keskuudestaan koulutuspoliittisen vastaavan/vastaavat, joka seuraa laitoksen psykologian opetusta mm. kurssipalautteen avulla ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Lisäksi hän pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, TYY:n koponeuvostoon,  Indexin opintovastaavaan, SPOLin koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Indexin kopotoimikunnan kokouksiin ja tiedottaa edunvalvonnallisista asioista Fobian jäsenistölle. Halutessaan hallitus voi perustaa koulutuspoliittisen vastaavan avuksi Fobian kopotoimikunnan.

Koulutuspoliittinen vastaava rekrytoi hallituslaisista tai jäsenistön keskuudesta opiskelijaedustajia opetusta suunnitteleviin oppiainetiimeihin. Hallituksen puheenjohtaja ja/tai koulutuspoliittinen vastaava sekä muut kiinnostuneet hallituksen jäsenet osallistuvat kevätlukukauden alussa järjestettävään oppiaineseminaariin sekä oppiainekokouksiin. Hallituksen edustajia osallistuu myös loppuvuodesta oppiaineen henkilökunnan kanssa yhteiselle jouluaterialle.

Tenttikysymysarkistoa kerätään Fobian nettisivuille tenttipalautelokeron tai sähköpostin avulla. Hallituksen kotisivu- ja tiedotusvastaava siirtää kertyneen tenttimateriaalin sähköiseen muotoon Fobian kotisivuille. Vuonna 2021 jatketaan kurssimateriaalipankin kartuttamista. Tämä sähköisellä alustalla toimiva Fobian jäsenille avoin tietopankki sisältää opiskelijoiden itsensä laatimia tiivistelmiä ja muistiinpanoja eri kursseihin liittyen. Tämän lisäksi kurssimateriaalipankkiin aletaan vuonna 2021 keräämään tietoa psykologian alan harjoittelupaikoista. Vuoden aikana järjestetään vapaamuotoisia kurssipalauteiltoja, joissa opiskelijoiden on mahdollista antaa palautetta kursseista ja vaikuttaa koulutuspoliittisen vastaavan kautta opetuksen suunnitteluun. Kurssipalautetta voi antaa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Fobia jatkaa yhteistyötä kurssien vastuuopettajien kanssa kurssipalautteen keräämisessä. Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin läpi tenttien oikeat vastaukset. Vastuuopettajia kannustetaan myös yhteisöllisten opetusmuotojen käyttöön esimerkiksi lukupiirien muodossa. Koulutuspoliittinen vastaava järjestää harjoitteluseminaarin, jonne rekrytoidaan harjoittelussa olleita fobialaisia. Tarvittaessa Fobia jatkaa harjoittelutuen kehittämistä yhteistyössä laitoksen kanssa sekä harjoittelupaikkatilanteen kartoittamista.

Koulutukset ja työelämäekskursiot

Koulutus- ja työelämävastaavan pestin vastuualueisiin kuuluu mm. koulutuspäivien järjestäminen sellaisista psykologian alan aihealueista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai joita sivutaan vain vähän. Myös työelämäekskursioita järjestetään kentälle tutustumaan psykologin työhön ainakin kaksi lukukaudessa pandemiatilanteen salliessa. Koulutusten aiheiden ja työelämä- ekskursioiden kohteiden päättämisessä kuullaan jäsenistön mielipidettä esimerkiksi järjestämällä kyselyitä. Erityisesti koulutusten osalta kannustetaan etäjärjestämisen mahdollisuuteen.

Vapaa-ajan toiminta

Hyvinvointi

Fobian vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholittoman toiminnan järjestämiseen. Liikunta- ja hyvinvointivastaava keskittyy liikuntatapahtumien sekä muun terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Tilanteen salliessa keväällä ja syksyllä järjestetään hyvinvointiviikot, jotka sisältävät monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten terveellisen aamupalan, kankaanpainantaa, lajikokeilun, vohvelitarjoilun ja rentoutushetken. Fobialla on kevätlukukaudella jäsenistölle ilmainen vakioliikuntavuoro yhdessä kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Katko ry:n kanssa ja vastaavan yhteisvuoron toivotaan jatkuvan myös seuraavana lukuvuonna, mikäli vuoro kiinnostaa jäsenistöä. Vuoden aikana voidaan järjestää tämän lisäksi myös muita liikunta- ja hyvinvointitapahtumia.

Fobia järjestää vähintään kerran vuodessa jonkun hyväntekeväisyystapahtuman/ -tempauksen, josta vastaa hyvinvointivastaava. Se voi olla esimerkiksi rahankeräys tai keskustelutilaisuus vanhainkodissa. Vuonna 2020 perustettua Fobian Veriryhmää mainostetaan edelleen vuonna 2021 ja jäsenistöä kannustetaan aktiivisesti verenluovutukseen.

Vuonna 2021 kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin, sillä etäopiskelu on tavallista kuormittavampaa ja yhteisöllisyys vähäisempää. Etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden integroimiseen osaksi Fobiaa panostetaan kehittämällä esimerkiksi kummitoimintaa ja auttamalla fukseja järjestämään opintopiirejä.

Kulttuuri

Fobian kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurivastaava. Kulttuuritapahtumat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia. Ekskursioita teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuurikohteisiin järjestetään vähintään kerran lukukaudessa. Fobia tekee ekskursion I/O-Speksin näytökseen, jota on tekemässä myös vuonna 2021 fobialaisia. Perinteisesti keväällä järjestettävä Open Stage -tapahtuma pyritään järjestämään jossain kohtaa vuotta. Näiden lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi viinin tai teen maistelua. Jos live-tapahtumia ei voida vuonna 2021 turvallisesti järjestää, pyritään järjestämään etätapahtumia, esimerkiksi etäleffailtoja.

Fobian lehti Feedback ilmestyy ainakin keväällä ja se lähetetään ainejärjestön tervehdyksen mukana uusille opiskelijoille sekä julkaisuvaihdossa muille psykologian ainejärjestöille. Lehti julkaistaan paperisena, sähköisenä tai molempina. Feedbackin päätoimittajana toimii hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen jäsen.

Juhlat

Vuonna 2021 juhlatoimintaa järjestetään pandemiatilanne huomioiden. Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa koko jäsenistölle, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Lisäksi fukseille järjestetään omat harjoitussitsit yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan Fobia järjestää myös kaverisitsit ja/tai sukulaissitsit omalle jäsenistölleen. Näiden tapahtumien järjestämisestä ovat päävastuussa Fobian hallituksen virkistysvastaavat.

Baaribileitä järjestetään ainakin kahdet vuoden 2021 aikana ja niitä suositellaan järjestettäväksi sitsien jatkoina. Lisäksi voidaan järjestää kotibileitä erilaisilla teemoilla sekä kevätjuhla mahdollisuuksien mukaan. Syksyllä järjestetään fuksien ja vanhojen tutustumisilta tuutorien toimesta ja kastajaiset uusille opiskelijoille. Kastajaisten järjestäminen on toisen vuoden opiskelijoiden vastuulla, ja tavallisesti ne järjestetään syys-lokakuun aikana. Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestävät puolestaan pikkujoulut marras-joulukuussa. Vuoden 2020 fukseille järjestetään järjestämättä jääneet kastajaiset vuoden 2021 aikana. Siirtyneiden kastajaisten järjestysvastuu on vuoden 2019 vuosikurssilla. Lisäksi vuoden 2020 fuksit voivat mahdollisuuksien mukaan järjestää vuoden aikana edelliset pikkujoulut korvaavan tapahtuman.

Ekskursiot

Vuosina 2018 ja 2019 järjestettiin ulkomaan ekskursiot Budapestiin ja Krakovaan. Vuosittaisen ekskursion järjestämisen järkevyyttä on pohdittu ja 2019 hallitus suositteli ulkomaan ekskursion järjestämistä enintään joka toinen vuosi. Pandemiatilanteen takia vuoden 2020 hallitus ei suosittele ulkomaan ekskursion järjestämistä. Vuonna 2021 pyritään kuitenkin järjestämään kotimaan ekskursio esimerkiksi SPOLin yhteistyövierailun yhteydessä.

Tuutorointi

Hallituksen tuutorivastaava(t) on yhteydessä tiedekunnan valitsemiin tuutoreihin. Vastaava välittää tuutoreille tietoa Fobian fukseille suunnatuista tapahtumista ja tarpeellisista asioista (esim. haalarien tilaaminen ja pikkujoulujen järjestäminen).

Huone ja ympäristö

Huone

Jäsenistön yleistä viihtyvyyttä pidetään yllä tarjoamalla Fobian Huoneella teetä ja kahvia vapaaehtoista maksua vastaan. Lisäksi Fobian Huoneella toimii kioski, jossa on myytävänä opiskelijoille makeisia, terveellisiä välipaloja ja muuta pikkupurtavaa. Kioskin tuotoilla pyöritetään kioskin toimintaa, eikä sillä ole tarkoitus kerätä taloudellista voittoa. Huone myös siivotaan pintapuolisesti vähintään kahden viikon välein hallituksen toimesta, sekä suursiivotaan kevään ja syksyn lopuksi. Emäntä/isäntä/huonetonttu huolehtii tämän toiminnan organisoimisesta ja myös Huoneen muusta yleissiisteydestä ja viihtyvyydestä.

Huoneella järjestetään mahdollisuuksien mukaan laskiais-, syntymäpäivä-, vappu-, fuksi- ja jouluvastaanotot, joihin kutsutaan myös laitoksen henkilökunta. Vastaanottoja voidaan tarvittaessa järjestää myös ulkotiloissa.

Ympäristö

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan ympäristövastaavan. Fobian kaikissa tapahtumissa tarjotaan vegaanivaihtoehto ja omilla sitseillä tarjotaan vain kasvisruokaa. Fobian tapahtumissa käytetään kestoastiastoa, jos se on mahdollista. Huoneella kierrätetään biojätteet, kartongit, lasi, paperi ja metalli. Fobialla on Huoneella astiapyyhkeitä, joiden puhtaudesta hallitus huolehtii.

Viestintä

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköpostilista, nettisivut ja ilmoitustaulu. Fobia tiedottaa toiminnastaan myös Instagram- ja Facebook-sivuillaan. Fobian järjestämistä tapahtumista luodaan omat tapahtumansa Facebookiin. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja tehdään tunnetuksi jäsenistölle. Normaalisti Fobian Huoneen ovessa on lista Fobian ja yhteistyöjärjestöjen tulevista jäsenistölle suunnatuista tapahtumista, mutta korona-aikana listaa on päivitetty Fobian Instagram-stooreihin. Lisäksi Fobian sähköpostilistalle lähetetään lukuvuoden aikana viikoittain tiedotusviesti, jossa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista ja muista opiskelijoita kiinnostavista asioista. Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedotus- ja kotisivuvastaava yhdessä tapahtumien järjestämisestä vastaavien hallituslaisten kanssa. Myös muut hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua Instagramin ja Facebookin päivittämiseen. Fobian puskaradio -nimistä Whatsapp-ryhmää käytetään jäsenistön keskinäiseen viestintään sekä hallituksen nopeaan tiedottamiseen.

Talous

Fobian tärkeimmät tulonlähteet ovat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta vuosittain haettava toiminta-avustus ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttava 20 euron suuruinen jäsenmaksu, joka peritään uusilta opiskelijoilta syksyllä.

Myyjäistoimintaa järjestetään vastaanotoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. Oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä ja kangaskasseja, on myynnissä Fobian Huoneella ympäri vuoden ja lisäksi niiden myyntiä kotisivuilla selvitetään vuoden 2021 aikana. Feedback-lehteä varten voidaan hankkia sponsoreita. Vapaaehtoiseen kahvimaksuun kannustetaan, jotta kahvia ja maitoa voidaan ostaa enemmän kuin Fobian budjetti sallii. Tämän tavoitteen edistämiseksi voidaan järjestää esimerkiksi kahvikassapäivä vähintään kerran vuoden aikana, mahdollisesti jonkin muun tapahtuman yhteydessä.

Turvatakseen talouttaan Fobia jatkaa baaribileiden järjestämistä yhteistyössä yökerhojen ja muiden järjestöjen kanssa. Muista tapahtumista, kuten sitseistä, kerätyillä osallistumismaksuilla pyritään pääasiallisesti kattamaan tapahtumien kuluja.