Menu Close

Fobian toimintasuunnitelma 2022

Yleistä 

Fobia ry on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito opiskelijan elämän kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, opiskelussa tukeminen sekä monipuolisten yhteisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäminen.

Yhdistyksen toiminta

Jäsenet

Fobian jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet Turun yliopiston psykologian pääaineopiskelijat. Fobia ylläpitää jäsenrekisteriä, jota taloudenhoitaja päivittää.

Hallitustoiminta

Fobian hallituksessa toimii vastuuhenkilöitä eri toimialueilla. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa loma-ajat pois lukien. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muotoillaan kannanottoja, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niistä pyritään ilmoittamaan viikottaisessa tiedotusviestissä. Tiedotusvastaava tallentaa kokousten pöytäkirjat Fobian verkkosivuille, joilta ne ovat jäsenistön luettavissa. Lisäksi asiakirjat ja muu yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllinen materiaali tallennetaan erilliseen, vain hallitukselle ja tuutoreille avoimeen Google Drive -palveluun, josta ne ovat hyödynnettävissä. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Näissä hyväksytyt asiakirjat julkaistaan Fobian nettisivuilla kaikille nähtäviksi. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat paitsi omien vastuualueidensa puitteissa myös joustavasti eri toiminta-alueiden välillä. Isompia projekteja varten voidaan järjestää iltakouluja, joissa koko hallitus pääsee perehtymään ja keskustelemaan aiheesta rennossa ilmapiirissä. Työmäärää jaetaan hallituksen jäsenten kesken tasaisesti, jotta yksittäiset ihmiset eivät kuormittuisi liikaa. Myös hallituksen ulkopuolista jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Tarvittaessa hallitus voi perustaa koko jäsenistölle avoimia tiimejä, joita voivat johtaa kyseisen toimialueen vastuuhenkilö hallituksesta tai muu tehtävästä kiinnostunut jäsen.

Hallituksen virkistäytyminen

Yhdistyksen budjetissa on varattu rahaa hallituksen ryhmäytymiseen ja virkistäytymiseen, josta vastaa varapuheenjohtaja. Vuoden alussa järjestetään hallituskauden avaus. Hallituksen virkistäytymistä järjestetään tasaisesti ympäri vuoden yhteisten tapaamisten, kuten keilaamisen, kämppäappron, mökkiviikonlopun tai muun rennon hengailun muodossa. Vuoden lopussa hallitus kokoontuu Fobian tukemalle kiitosillalliselle. 

Yhdenvertaisuus

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolista yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävä on valvoa TYYn yhdenvertaisuusohjelman toteutumista Fobian toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaavat toimivat myös yhdyshenkilöinä, joihin opiskelijat voivat olla luottamuksellisesti yhteydessä esimerkiksi häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Järjestön yhdenvertaisuusvastaavista tiedotetaan tapahtumissa ja järjestön nettisivuilla. Yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös muut järjestön toimijat kiinnittävät huomiota yhdenvertaisuuteen ja perehtyvät asiaan esimerkiksi osallistumalla TYYn yhdenvertaisuuskoulutuksiin vuosittain.

Fobia noudattaa toiminnassaan TYYn turvallisen tilan periaatteita. Tapahtumia suunniteltaessa varmistetaan, että niiden teemat tai materiaalit eivät ole ahdistavia tai loukkaavia. Ohjelmanumeroissa ei painosteta osallistujia esimerkiksi alkoholin käyttöön, riisuutumiseen tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Tapahtumissa pyritään suosimaan esteettömiä tiloja, ja viestinnässä kerrotaan myös tapahtumien esteettömyydestä. Jokaisella jäsenellä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Uusia toimijoita valittaessa varmistetaan, että valinta suoritetaan julkisesti ja läpinäkyvästi. Vuonna 2022 järjestö laatii toimintaperiaatteet häirintätilanteiden käsittelyä varten. Fobia on myös allekirjoittanut SPOL:n arvot, joita ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. 

Jatkuvuus

Uusien jäsenten rekrytoimista varten hallitus järjestää fuksien ja hallituksen yhteisen illanvieton, jossa hallitus tutustuu fukseihin ja esittelee hallituspestejä. Tämän lisäksi järjestetään koko jäsenistön “kosiskeluilta”, jossa esitellään pestejä ja rekrytoidaan seuraavan vuoden hallituksen jäseniä. Lisäksi syksyllä ennen syyskokousta Fobian Instagramissa julkaistaan hallituslaisten laatimat esittelyt jokaisesta pestistä.

Hallituksen vaihtuessa vanha hallitus päivittää testamentit sekä perehdyttää uudet vastuuhenkilöt tehtäviinsä henkilökohtaisesti. Tarvittaessa koko hallituksen perehdyttämistä voidaan jatkaa vielä tammi-helmikuussa.

Jäsenistöltä kerätään palautetta Fobian ja hallituksen toiminnasta. Palautetta voi antaa mm. sähköpostitse, Fobian huoneessa olevaan hallituksen postilaatikkoon tai psykologian oppiaineen tiloissa olevaan postilokeroon. Hallitus laatii lukukausien päätteeksi jäsenistölle nimettömän kyselyn yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta.

Suhdetoiminta

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (Index)

Fobialla on edustaja Indexin hallituksessa. Index-vastaava toimii Indexin hallituksen jäsenenä sekä Fobian hallituksessa oman jaksamisensa mukaan. Fobia lainaa Indexiltä tarvittaessa muun muassa astioita ja muita tavaroita. Hallitus kannustaa jäsenistöään osallistumaan Indexin tapahtumiin mainostamalla niitä Fobian tiedotusviestissä sekä Facebookissa ja Instagramissa. Hallitus osallistuu Indexin tapahtumien järjestämiseen tarpeen mukaan esimerkiksi pitämällä Fobian rasteja tai myyntipisteitä. Fobia ylläpitää suhteita myös muihin Indexin alajärjestöihin esimerkiksi järjestämällä yhteistapahtumia. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL)

SPOL-edustajiksi valitaan kaksi hallituksen ulkopuolista toimijaa, joiden odotetaan käyvän Fobian hallituksen kokouksissa vähintään kerran kuukaudessa. Edustajista tulee SPOL:n hallituksen jäseniä. Edustajana saa jatkaa halutessaan kaksi kautta putkeen ilman erillistä hakua. Edustajien kautta fobialaiset saavat tietoa SPOL:sta, tulevista tapahtumista ja muiden psykologian ainejärjestöjen toiminnasta. SPOL:n kautta eri ainejärjestöjen toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä. Lisäksi hallituslaiset ovat mukana SPOL:n yhteisissä pestikohtaisissa vertaistukiryhmissä ja osallistuvat tapaamisiin, joissa järjestöt jakavat keskenään hyviä käytänteitä.

Turun seudun Psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Fobialta valitaan Tupsyn johtokuntaan yksi hallituksen ulkopuolinen edustaja, jonka odotetaan käyvän vähintään kerran kuukaudessa Fobian hallituksen kokouksessa. Tupsyn kanssa yhteistyössä järjestetään ammatti-ilta, järjestöinfo sekä palkka- ja työelämäinfo. Fobia avustaa Tupsya alumnisitsien järjestelyissä.

Alumnitoiminta

Alumnitoimintaan voi kuulua esimerkiksi vapaamuotoisia oleskeluiltoja tai tietyn teemaisia keskustelutilaisuuksia alumnien ja opiskelijoiden kesken. Fobian hallitus nimeää keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta alumnivastaavan, joka koordinoi alumnitoimintaa yhdessä hallituksen, Tupsy:n ja psykologian oppiaineen henkilökunnan kanssa. Lisäksi Fobialla on alumnien sähköpostilista, jota päivitetään ja pyritään aktivoimaan.

Kansainvälisyys

Fobia mainostaa opiskelijoilleen European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) -verkoston tarjoamia tapahtumia ja muuta toimintaa. 

Fobialla on englanninkielinen kansainvälisille opiskelijoille suunnattu osio nettisivuillaan. Tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan myös englanniksi. Vaihto-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Fobian tapahtumiin. Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava pitää aktiivisesti yhteyttä psykologian vaihto-opiskelijoihin ja välittää heille tietoa ainejärjestön toiminnasta. Lisäksi tämä osallistuu TYYn International Councilin tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava osallistuu myös mahdollisten kv-sitsien järjestämiseen yhdessä Indexin ja Erasmus Student Networkin kanssa. Vastaava osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan vaihto-opiskelijoiden tervetuliaistapahtumiin.

Muu yhteistyötoiminta

Fobia järjestää yhteistä toimintaa vähintään kerran vuodessa jonkin toisen psykologian ainejärjestön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan Indexin ja SPOL:n muiden jäsenjärjestöjen, tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Ulkosuhdevastaavan vastuulla on järjestää Fobian sitseille tarjoilijoita sekä auttaa yhteistyöainejärjestöjä rekrytoimalla tarjoilijoita näiden sitseille tai vuosijuhlille. Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita sitsejä (yhteistyössä terveydenhoitoalan ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä (yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian ja logopedian ainejärjestöjen kanssa), järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Fobia käy esittelemässä psykologian opintoja koululaisille pyydettäessä. Ulkosuhdevastaava koordinoi kyseisen toiminnan ja pyrkii järjestämään vapaaehtoisia esittelijöitä hallituksesta tai muusta jäsenistöstä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yritysyhteistyövastaavan, joka kartoittaa mahdollisuuksia yhteistyöhön, esimerkiksi sponsorointiin tai esittelyihin, oman alan yritysten kanssa ja koordinoi tätä toimintaa. Fobian yritysyhteistyötoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen panostetaan. 

Edunvalvonta ja koulutus

Edunvalvonta

Koulutuspoliittinen vastaava(t) seuraa laitoksen psykologian opetusta mm. kurssipalautteen avulla ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Lisäksi tämä pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, TYY:n koponeuvostoon, Indexin opintovastaavaan, SPOL:n koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Indexin kopotoimikunnan kokouksiin ja tiedottaa edunvalvonnallisista asioista Fobian jäsenistölle.

Koulutuspoliittinen vastaava rekrytoi hallituslaisista tai jäsenistön keskuudesta opiskelijaedustajia opetusta suunnitteleviin oppiainetiimeihin. Hallituksen puheenjohtaja ja/tai koulutuspoliittinen vastaava sekä muut kiinnostuneet hallituksen jäsenet osallistuvat kevätlukukauden alussa järjestettävään oppiaineseminaariin sekä oppiainekokouksiin. Koulutuspoliittisen vastaavan tueksi perustetaan kopotoimikunta, johon rekrytoidaan kiinnostuneita jäseniä. Vastaava luotsaa toimikuntaa. Hallituksen edustajia osallistuu myös loppuvuodesta oppiaineen henkilökunnan kanssa yhteiselle jouluaterialle, mikäli tällainen järjestetään. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava järjestää harjoitteluseminaarin, jonne rekrytoidaan harjoittelussa olleita fobialaisia.

Tenttikysymysarkistoa kerätään Fobian nettisivuille sähköpostin ja nettisivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Hallituksen tiedotusvastaava siirtää kertyneen tenttimateriaalin sähköiseen muotoon Fobian kotisivuille. Vuonna 2022 jatketaan kurssimateriaalipankin kartuttamista. Tämä sähköisellä alustalla toimiva Fobian jäsenille avoin tietopankki sisältää opiskelijoiden itsensä laatimia tiivistelmiä ja muistiinpanoja eri kursseihin liittyen. Tämän lisäksi kurssimateriaalipankkiin talletetaan Harkkawiki, johon kerätään tietoa psykologian alan harjoittelupaikoista.

Vuoden aikana järjestetään vapaamuotoisia kurssipalauteiltoja, joissa opiskelijoiden on mahdollista antaa palautetta kursseista ja vaikuttaa koulutuspoliittisen vastaavan kautta opetuksen suunnitteluun. Kurssipalautetta voi antaa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Fobia jatkaa yhteistyötä kurssien vastuuopettajien kanssa kurssipalautteen keräämisessä. Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin läpi tenttien oikeat vastaukset. Vastuuopettajia kannustetaan myös yhteisöllisten opetusmuotojen käyttöön esimerkiksi lukupiirien muodossa. 

Fobia viestii koulutuspoliittisesta toiminnasta vähintään kerran kuukaudessa lukukausien aikana esimerkiksi sähköpostilistan tai Instagramin välityksellä. 

Koulutukset ja työelämäekskursiot

Koulutus- ja työelämävastaava järjestää koulutuspäiviä sellaisista psykologian alan aihealueista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai joita sivutaan vain vähän. Koulutuksia pyritään järjestämään sekä keväällä että syksyllä. Myös työelämäekskursioita, joissa jäsenistö pääsee kentälle tutustumaan psykologin työhön, järjestetään ainakin kaksi lukukaudessa. Koulutusten aiheiden ja työelämäekskursioiden kohteiden päättämisessä kuullaan jäsenistön mielipidettä esimerkiksi järjestämällä kyselyitä. Koulutusten ja työelämäekskursioiden osalta kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää kyseisiä tapahtumia jatkossa myös etänä, mahdollistaen tutustumisen erilaisiin aihealueisiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi Fobia aktiivisesti kannustaa jäseniään osallistumaan oman alan seminaareihin tai webinaareihin viestimällä näistä esimerkiksi sähköpostilistalla.

Vapaa-ajan toiminta

Hyvinvointi

Fobian vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholittoman toiminnan järjestämiseen, jota tulisi olla vähintään kerran kuukaudessa. Liikunta- ja hyvinvointivastaava keskittyy liikuntatapahtumien sekä muun terveyttä ja mielenterveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Keväällä ja syksyllä järjestetään hyvinvointiviikot, jotka sisältävät monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten terveellisen aamupalan, lajikokeilun, vohvelitarjoilun ja rentoutushetken. Fobialla on kevätlukukaudella jäsenistölle ilmainen vakioliikuntavuoro yhdessä kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Katko ry:n kanssa ja vuoroa pyritään jatkamaan myös seuraavana lukuvuonna. Vuoden aikana voidaan järjestää tämän lisäksi myös muita liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kuten kävely- tai pyöräilyretkiä.

Fobia järjestää vähintään kerran vuodessa jonkun hyväntekeväisyystapahtuman tai -tempauksen. Se voi olla esimerkiksi rahankeräys tai keskustelutilaisuus vanhainkodissa. Fobialla on oma veriryhmä, jota mainostetaan edelleen kannustaen jäsenistöä aktiivisesti verenluovutukseen.

Fobia viestii säännöllisesti mielenterveyspalveluista ja palautekyselyiden ohessa kartoittaa myös jäsenistön hyvinvointia. Hallitus kartoittaa myös jäsenistön kiinnostusta jatkaa etäaikana käynnistettyä kummitoimintaa.

Kulttuuri

Fobian kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurivastaava. Kulttuuritapahtumat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia. Ekskursioita teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuurikohteisiin järjestetään vähintään kerran lukukaudessa. Fobia tekee ekskursion I/O-Speksin näytökseen, jota on tekemässä myös vuonna 2022 fobialaisia. Open Stage -tapahtuma, jossa jäsenet pääsevät esittelemään taitojaan, järjestetään jälleen pääosin livenä, mutta hyödyntäen myös Fobian Instagramia esimerkiksi valokuvataiteen tai käsitöiden esittelyssä. Näiden lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi viinin tai teen maistelua, maalausiltoja tai kirpputoritapahtumia.

Fobian lehti Feedback ilmestyy ainakin keväällä ja se lähetetään ainejärjestön tervehdyksen mukana uusille opiskelijoille sekä julkaisuvaihdossa muille psykologian ainejärjestöille. Lehti julkaistaan paperisena, sähköisenä tai molempina. Feedbackin päätoimittajana toimii hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen toimija.

Juhlat

Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa koko jäsenistölle, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Lisäksi fukseille järjestetään omat harjoitussitsit yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan Fobia järjestää myös kaverisitsit ja/tai sukulaissitsit omalle jäsenistölleen. Näiden tapahtumien järjestämisestä ovat päävastuussa Fobian hallituksen virkistysvastaavat. 

Baaribileitä järjestetään ainakin kahdet vuoden aikana ja niitä suositellaan järjestettäväksi sitsien jatkoina. Lisäksi voidaan järjestää kotibileitä erilaisilla teemoilla. Syksyllä järjestetään fuksien ja vanhojen tutustumisilta ja kastajaiset uusille opiskelijoille. Kastajaisten järjestäminen on toisen vuoden opiskelijoiden vastuulla, ja tavallisesti ne järjestetään syys-lokakuun aikana. Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestävät puolestaan pikkujoulut marras-joulukuussa. Vuoden 2021 fukseille järjestetään kastajaiset keväällä 2022. 

Fobia on aktiivisesti mukana Psykologia 100v. -juhlien ja niihin liittyvien tapahtumien järjestämisessä ja suunnittelemisessa. Alkuvuodesta järjestetään valokuvanäyttely, helmikuussa julkaistaan psykologian laitoksen vaiheita kuvaava kirja ja maalis- ja huhtikuussa järjestetään kaikille avoin luentosarja, jossa on puhujina psykologian laitoksen henkilökuntaa. Psykologia 100v. -juhlaillallista vietetään syksyllä.

Lisäksi vuonna 2022 perustetaan vuosijuhlatoimikunta, joka alkaa valmistelemaan seuraavia Fobian vuosijuhlia, jotka on määrä järjestää vuoden 2023 puolella.

Ekskursiot 

Fobia pyrkii normaalitilanteessa järjestämään ulkomaan ekskursion enintään joka toinen vuosi. Pandemia-aikana tällaista ei ole järjestetty, mutta tilanteen normalisoituessa kartoitetaan mahdollisuutta ekskursioon vuonna 2022. Mikäli tämä ei ole kannattavaa, Fobia voi järjestää myös kotimaan ekskursion.

Tuutorointi

Hallituksen tuutorivastaava on yhteydessä tiedekunnan valitsemiin tuutoreihin. Vastaava toimii linkkinä tuutoreiden ja hallituksen välillä välittäen tuutoreille tietoa Fobian fukseille suunnatuista tapahtumista ja tarpeellisista asioista (esim. haalarien tilaaminen ja pikkujoulujen järjestäminen), ja toisaalta tiedottaen hallitusta tuutoreiden suunnitelmista. Tarvittaessa tuutorivastaava voi myös osallistua tuutoroinnin suunnitteluun. Tuutorivastaava osallistuu myös TYYn tuutorivastaavien neuvostoihin.

Tilat ja ympäristö

Huone

Jäsenistön yleistä viihtyvyyttä pidetään yllä tarjoamalla Fobian Huoneella teetä ja kahvia vapaaehtoista maksua vastaan. Lisäksi Fobian Huoneella toimii kioski, jossa on myytävänä opiskelijoille makeisia, terveellisiä välipaloja ja muuta pikkupurtavaa. Kioskin tuotoilla pyöritetään kioskin toimintaa, eikä sillä ole tarkoitus kerätä taloudellista voittoa. Lisäksi Huoneelle hankitaan jäsenistön käyttöön hygieniatarvikkeita, kuten kuukautissuojia ja tamponeja. Huoneella on tarjolla myös muutama hankalasti kirjastosta saatavilla oleva kurssikirja jäsenistön lainattavana. Fobian kurssikirjavalikoimaa kartutetaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan.

Huone siivotaan pintapuolisesti vähintään kahden viikon välein hallituksen toimesta, sekä suursiivotaan kevään ja syksyn lopulla. Huonevastaava huolehtii tämän toiminnan organisoimisesta ja myös Huoneen muusta yleissiisteydestä ja viihtyvyydestä.

Huoneella järjestetään mahdollisuuksien mukaan laskiais-, syntymäpäivä-, vappu-, fuksi- ja jouluvastaanotot, joihin voidaan kutsua myös laitoksen henkilökunta. Vastaanottoja voidaan tarvittaessa järjestää myös ulkotiloissa.

Ympäristö

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan ympäristövastaavan, joka huolehtii ympäristönäkökulman muistamisesta päätöksenteossa. Myös muut hallituksen jäsenet perehdytetään Fobian ympäristökäytänteihin. Fobian kaikissa tapahtumissa tarjotaan vegaanivaihtoehto ja omilla sitseillä tarjotaan vain kasvisruokaa. Fobian tapahtumissa käytetään kestoastiastoa, jos sellainen on saatavilla. Huoneella kierrätetään polttokelpoinen jäte, biojätteet, kartongit, lasi, paperi, metalli ja muovi. Myös Fobian tapahtumissa pyritään huolehtimaan kierrätyksestä. Fobialla on Huoneella astiapyyhkeitä, joiden puhtaudesta hallitus huolehtii. Fobia on sitoutunut Reilun kaupan järjestöksi, eli ostoksia tehdessä suositaan Reilun kaupan sertifikaatin tuotteita.

Viestintä

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköpostilista ja nettisivut. Fobia tiedottaa toiminnastaan myös Instagram- ja Facebook-sivuillaan. Fobian järjestämistä tapahtumista luodaan omat tapahtumansa Facebookiin. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja tehdään tunnetuksi jäsenistölle. 

Fobian sähköpostilistalle lähetetään lukukausien aikana viikoittain tiedotusviesti, jossa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista ja muista opiskelijoita kiinnostavista asioista. Huoneen oveen ja Fobian nettisivujen tapahtumakalenteriin lisätään listaus Fobian ja yhteistyöjärjestöjen tulevista jäsenistölle suunnatuista tapahtumista. Lisäksi samaista listaa päivitetään Fobian Instagram-stooreihin. Fobia hyödyntää aktiivisesti myös TYYn viestintäkanavia, kuten tapahtumakalenteria. Fobia myös viestii aktiivisesti vuoden aikana esille tulevista TYYn asioista.

Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedotusvastaava yhdessä tapahtumien järjestämisestä vastaavien hallituslaisten kanssa. Myös muut hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua Instagramin ja Facebookin päivittämiseen. Fobian puskaradio -nimistä Whatsapp-ryhmää käytetään jäsenistön keskinäiseen viestintään sekä hallituksen nopeaan tiedottamiseen. Vuonna 2022 selvitetään jäsenistön ja hallituksen mielipidettä siitä, siirrytäänkö Fobian keskinäisessä viestinnässä käyttämään mieluummin Telegramia. 

Talous

Fobian tärkeimmät tulonlähteet ovat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta vuosittain haettava toiminta-avustus ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttava 20 euron suuruinen jäsenmaksu, joka peritään uusilta opiskelijoilta syksyllä.

Myyjäistoimintaa järjestetään vastaanotoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. Oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä ja kangaskasseja, on myynnissä Huoneella ympäri vuoden. Lisäksi haalarimerkkejä myydään Fobian nettisivujen kautta. Feedback-lehteä varten voidaan hankkia sponsoreita. Vapaaehtoiseen kahvimaksuun kannustetaan, jotta kahvia ja maitoa voidaan ostaa enemmän kuin Fobian budjetti sallii.

Turvatakseen talouttaan Fobia jatkaa baaribileiden järjestämistä yhteistyössä yökerhojen ja muiden järjestöjen kanssa. Muista tapahtumista, kuten sitseistä, kerätyillä osallistumismaksuilla pyritään pääasiallisesti kattamaan tapahtumien kuluja.

Taloudenhoitaja vastaa siitä, että toiminta noudattaa budjettia. Erityisesti suuria rahasummia vaativat tapahtumat budjetoidaan ja näitä budjetteja seurataan aktiivisesti.