Menu Close

Fobia ry:n säännöt

§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fobia ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on suomi.

§ 2 Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden etujen ajaminen, vapaa-ajan toiminnan järjestäminen ja psykologin työhön perehdyttäminen. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys voi liittyä yhteisöjäsenenä muihin yhdistyksiin ja yhteenliittymiin.

§ 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskustelutilaisuuksia, urheilutempauksia, teemailtoja, luentoja, opintomatkoja jäsenilleen sekä muita vastaavia tilaisuuksia.

§ 4 Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään kertaluontoisen jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia

 • järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia

 • järjestää maksullisia luentoja

 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • harjoittaa julkaisutoimintaa 

§ 5 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Fobian jäsenmaksun maksaneet Turun yliopiston opiskelijat, joilla on voimassa oleva psykologian pääaineopintojen opinto-oikeus. Yhdistyksen jäsenen tulee erota, kun opinto-oikeus päättyy. Erosta päättää yhdistyksen hallitus kokouksessaan.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen kokouksessa nimittää henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta mikäli vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksen äänivaltaisista osallistujista tätä kannattaa. Ehdotuksen kunniajäseneksi nimittämisestä voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen.

§ 6 Jäsenyyden päättäminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus kokouksessaan.

§ 7 Jäsenmaksut ja niiden määrääminen

Yhdistyksen jäsenet maksavat liittyessään kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

§ 8 Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hallituksen päätöksiä sekä suorittaa, kunniajäseniä lukuun ottamatta, yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu.

Varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa sekä läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Tämän lisäksi kunnia- ja kannatusjäsenet eivät voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä.

§ 9 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 5–10 muuta jäsentä. Lisäksi yhdistys voi valita 0–3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet sekä hallituksen ulkopuolisista toimijoista SPOL-vastaavat sekä Tupsy-vastaava valitaan syyskokouksessa äänestämällä pestikohtaisesti.

Tämän lisäksi hallitus voi kokouksessaan nimittää avukseen toimikuntia sekä hallituksen ulkopuolisia jäseniä luottamustehtäviin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tulee kuitenkin kokoontua vähintään kerran kuukaudessa, pois lukien kesä-, heinä- ja elokuut.

§ 10 Hallituksen erottaminen

Hallituksen on nautittava yhdistyksen luottamusta. Yhdistyksen jäsenet voivat esittää hallituksen eroamista yhdistyksen kokouksen päätettäväksi §:n 13 mukaisesti. Hallituksen tulee erota, mikäli esitystä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista äänivaltaisista osallistujista. Tämän jälkeen kokouksessa voidaan valita uusi hallitus.

§ 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

§ 12 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan yhdistykselle 1–2 toiminnantarkastajaa sekä 1–2 varatoiminnantarkastajaa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa yhdistykselle kirjallinen lausunto kolmen (3) viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.

§ 13 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai kaksikymmentä (20) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, mikäli hallitus niin päättää ennen kokouskutsun lähettämistä. 

§ 14 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen sähköpostilistalla.

§ 15 Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään jäsenmaksun määrä seuraavalle kalenterivuodelle 
 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan hallitus ja toimijat seuraavalle kalenterivuodelle 
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varatoiminnantarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen kokouskutsun lähettämistä.

§ 16 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä tai yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä.

§ 17 Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Tällöin ehdotuksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistö.

§ 18 Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

§ 19 Muuta

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.