Valikko Sulje

Tehtävät ja pestit

Alla on lyhyesti avattuna kaikki nykyiset hallituksen vastuualueet/pestit. Huomioithan, että joillakin hallituslaisilla voi olla monta eri pestiä ja jotkut pestit voidaan jakaa monelle henkilölle. Lisää tietoa pestin sisällöstä saa kyselemällä pestin nykyiseltä haltijalta. Nykyisten hallituslaisten yhteystiedot löytyvät täältä.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja valmistelee ja kutsuu koolle kokoukset, laatii niiden esityslistat ja johtaa niissä puhetta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös hallituksen työn johtaminen, toiminnan kehittäminen, ulkoisten suhteiden ylläpito sekä yhdistyksen hallinnolliset asiat. Puheenjohtajalla on lisäksi vastuu hallituksen toiminnan etenemisestä ja toiminnan laillisuudesta.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena hänen ollessa estyneenä ja jakaa puheenjohtajuuteen liittyviä tehtäviä ja vastuuta. Hän myös avustaa puheenjohtajaa hallinnollisissa asioissa ja erilaisten dokumenttien laatimisessa. Lisäksi varapuheenjohtaja huolehtii hallituksen virkistäytymisestä.

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja pitää silmällä yhdistyksen taloutta. Hän vastaa päivittäisestä rahaliikenteestä, maksaa laskut, perii erääntyneitä maksuja ja päivittää kirjanpitoa. Tämän lisäksi taloudenhoitaja laatii vuoden lopussa tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion. Tarvittaessa taloudenhoitaja tarkastelee yhdistyksen taloutta ja kuluja pidemmällä aikajänteellä. Taloudenhoidon lisäksi hän pitää yllä ja päivittää Fobian jäsenrekisteriä.

Sihteeri
Sihteerin pääasiallinen tehtävä on kirjoittaa puhtaaksi hallituksen kokousten pöytäkirjat ja pitää niistä huolta. Tämän lisäksi sihteeri voi hoitaa muita toimistotehtäviä ja yhdistyksen juoksevia asioita.

Tiedotus- ja kotisivuvastaava
Tiedotus- ja kotisivuvastaava tiedottaa yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä välittää eteenpäin jäsenistöä koskettavia ilmoituksia (esim. työpaikoista tai koulutuksista). Hän myös ylläpitää Fobian sähköpostilistaa, nettisivuja ja some-kanavia.

Koulutuspoliittinen vastaava (kopo)
Kopon päävastuuna on opiskelijoiden edunvalvonta. Kopo pitää tiivistä yhteyttä psykologian oppiaineen henkilökuntaan, pysyy ajan tasalla opiskelijoita koskettavista asioista yliopistolla ja tuo opiskelijoiden näkökulmaa esiin oppiaineen kokouksissa. Kopo myös kokoaa vuosittain opiskelijoilta kerätyn kurssipalautteen, tiedottaa opiskelijoita edunvalvonnasta ja koulutuspoliittisista asioista, sekä järjestää erilaisia kopo-tapahtumia (esim. kandisemma, harjoittelusemma, kurssipalaute-ilta). Kopo toimii hallituksen ja yliopiston hallinnollisissa elimissä toimivien henkilöiden välisenä linkkinä ja koordinoi edunvalvontaan liittyvää toimintaa.

Virkistysvastaavat
Virkistysvastaavien harteilla on Fobian virkistystapahtumien järjestäminen ja koordinoiminen. Heidän päävastuullaan ovat mm. Fobian syyssitsit, kevätsitsit ja baaribileet. Tämän lisäksi virkistysvastaavat voivat järjestää myös muita sitsejä tai juhlia joko omin voimin tai yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Muu hallitus auttaa virkistysvastaavia tapahtumien järjestämisessä, esimerkiksi sitsipäivänä pöytien kasaamisessa ja kattamisessa. Koska pesti sisältää hyvin tehtävää, on hallituksessa ollut perinteisesti kaksi virkistysvastaavaa.

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaava pitää huolen Fobian kulttuuritarjonnasta ja järjestää mm. leffailtoja, teatteriekskuja sekä Open Stagen, jossa fobialaiset pääsevät esiintymään toisille fobialaisille. 

Koulutus- ja työelämävastaava
Koulutus- ja työelämävastaava huolehtii koulutuksemme monipuolisuudesta järjestämällä vierailuja psykologian alan työpaikoille ja organisoimalla koulutustapahtumia alan aiheista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai sivutaan vain vähän.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava
Hyvis huolehtii monipuolisen ja alkoholittoman liikunta- ja hyvinvointitoiminnan järjestämisestä. Tähän ovat lukeutuneet viime vuosina esim. keilausmatkat, megazone-ekskursiot, maalausillat, tanssikokeilut ja kerran lukukaudessa järjestettävä hyvinvointiviikko.

Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava
Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava huolehtii Fobian ulkosuhdetoiminnasta eli pitää yhteyttä yhteistyötahoihin ja koordinoi Fobian vaihto-opiskelijatoimintaa. Ulkosuhdevastaava on vastuussa yhteistyötapahtumista joko yksin tai sen hallituslaisen kanssa, jonka vastuualueeseen tapahtuma kuuluu. Halutessaan ulkosuhdevastaava voi järjestää myös ulkomaan excursion. Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä yhdistyksemme kanssa, suosittelemme, että olet ensisijaisesti yhteydessä ulkosuhdevastaavaamme.

Huonevastaava
Fobian huonevastaava huolehtii Fobian Huoneen yleiskunnosta, kahvi- ja teevalikoimasta sekä kioskin tarjonnasta. Huonevastaavan vastuulla on myös joulu-, laskiais-, synttäri- ja vappuvastaanottojen järjestäminen.

Index-vastaava
Index-vastaava toimii yhdyssiteenä Fobian ja Indexin välillä. Index-vastaavan suurin osa työstä on Indexin hallituksessa, jossa hänellä on oma pesti. Fobian hallituksessa hän osallistuu kokouksiin ja päätöksentekoon sekä pitää hallituksen ajantasalla Indexin asioista.

Ympäristövastaava
Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia huoneen pahvi- ja paperijätteen kierrätyksestä sekä muistuttaa tapahtumien järjestäjiä huomioimaan toiminnassaan ympäristöseikat. Ympäristövastaavan pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin (kuten huonevastaavan).

Tuutorivastaava
Tuutorivastaava toimii tuutorien ja hallituksen välisenä linkkinä sekä osallistuu tarvittaessa tuutorien kanssa tuutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Tuutorivastaavan pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin.

Yhdenvertaisuusvastaavat
Yhdenvertaisuusvastaavat voivat toimia apuna silloin, jos opiskelijat kokevat opiskeluissa tai opiskeluun liittyvissä asioissa häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Fobiassa on perinteisesti ollut erikseen naispuolinen ja miespuolinen häirintäyhdyshenkilö, mikäli mahdollista. Myös tämä pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin.

Feedbackin päätoimittaja
Feedback (Fedari) on Fobian oma lehti, joka ilmestyy ainakin kerran vuodessa, perinteisesti vapun aikoihin. Fedarin päätoimittaja vastaa yhden lehden toimittamisesta. Päätoimittajalla on kohtalaisen vapaat kädet lehden sisällön suhteen. Päätoimittajan pestiä ei välttämättä nimitetä kenellekään uudessa hallituksessa, vaan siihen on otettu halukkaita (niin hallituksen sisältä kuin ulkopuoleltakin) silloin, kun lehden teko on tullut ajankohtaiseksi.

Hallituksen ulkopuoliset tehtävät

SPOL-vastaavat
SPOL-vastaavat toimivat Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:n (SPOL) ja Fobian välisenä yhdyssiteenä. SPOL-vastaavat ovat osa SPOL:n hallitusta, jossa heillä on omat pestinsä. He välittävät tietoa SPOL:n ja Fobian välillä sekä osallistuvat SPOL:n kokouksiin ja SPOL:n tapahtumien järjestämiseen. SPOL-vastaavia on kaksi ainejärjestöä kohti

Tupsy-vastaava
Tupsy-vastaava toimii Turun seudun psykologiyhdistys ry:n (Tupsy) ja Fobian välisenä linkkinä. Tupsy-vastaava osallistuu Tupsyn johtokunnan kokouksiin ja toimintaan, välittää opiskelijoille tietoa Tupsyn toiminnasta ja tapahtumista sekä toimii Tupsyn opiskelijavastaavana. Tupsy-vastaava järjestää lisäksi muutamia työelämään ja Tupsyn toimintaan liittyviä tapahtumia vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Yritysyhteistyövastaava
Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään suhteita yrityksiin ja luomaan kumpaakin osapuolta hyödyttäviä yhteistyön muotoja. Yritysyhteistyön muotoja voi olla esimerkiksi näkyvyyden tarjoaminen sosiaalisessa mediassa, ekskursiot, koulutukset ja rekrytointitapahtumat.