Valikko Sulje

Yhdenvertaisuustoiminta

Yhdenvertaisuustoiminnan kehittäminen  

Kehittääkseen yhdenvertaisuustoimintaa läpinäkyvämmäksi ja toimivammaksi Fobia ry on vuoden 2023 toimintasuunnitelmassaan linjannut, että häirintäyhdyshenkilöistä tiedotetaan jokaisen isomman tapahtuman kutsussa sekä tapahtuman yhteydessä. Lisäksi on suositeltu, että jokaisessa tapahtumassa, jossa käytetään alkoholia, olisi yksi sellainen häirintäyhdyshenkilö, joka on tapahtumassa päihteetön. Toimintasuunnitelman mukaisesti Fobia ry on kehittänyt omat turvallisemman tilan periaatteet ja laajemman yhdenvertaisuussunnitelman vuonna 2023.

Yhdenvertaisuusvastaavat

Yliopistossa saattaa esiintyä opiskelijoiden välistä kiusaamista, henkilökunnan taholta opiskelijoihin kohdistuvaa kiusaamista, sukupuolista häirintää tai muulla tavoin sopimatonta käytöstä.

Mikäli olet törmännyt tällaisiin ilmiöihin psykologian laitoksella tai psykologian opiskelijoiden keskuudessa, voit kertoa tapauksista hallituksen yhdenvertaisuusvastaaville Merille (metaln [at] utu [piste] fi) tai Pyrylle (pkhalo [at] utu [piste] fi).

Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. 

Tästä löydät Fobia ry:n yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomakeen.

Lomakkeella voit ilmoittaa epäyhdenvertaisesta kohtelusta, syrjinnästä, häirinnästä tai muusta turvallisen tilan periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Lomake on luottamuksellinen. Lomakkeen voi jättää anonyymisti, mutta yhteystiedot on hyvä jättää, jos toivot asialle jatkokäsittelyä. 

Fobia ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2023

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma esitettiin hyväksyttäväksi Fobia ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 6.11.2023. Ohjeistusta muokataan ja kehitetään tarpeen mukaan. Muutoksista päättää Fobia ry:n hallitus ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan jäsenistölle viipymättä. 

Fobia ry:n hallitus 2023

1. Johdanto
Tämä suunnitelma on luotu Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta. Suunnitelman tarkoituksena on yhtäältä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja toisaalta ehkäistä syrjintää sekä häirintää Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestössä Fobia ry.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on ohjata sekä Fobia ry:n hallituksen (ks. erityisesti kohdat 2.–3.) että jäsenten (ks. kohta 3.1.) toimintaa kiinnittämällä huomiota turvallisemman tilan luomiseen. Tässä suunnitelmassa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo yksilöinä ja yhteiskunnan sekä yhteisön jäseninä. Käytämme yhdenvertaisuuden termiä kattamaan kaikkea ihmisten välistä tasa-arvoa, huomioiden henkilöön liittyvät ominaisuudet kuten sukupuoli, seksuaalisuus, ikä, kieli, etnisyys, uskonto, varallisuus tai kehon toimintakyky.

Suomen perustuslaki (731/1999, 6 §) kieltää kaiken henkilöön liittyvän syrjinnän. Lisäksi tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön ja yhdenvertaisuuslaki (21/2004, 6§) kirjauksen muista syrjintäperusteista.

Syrjimättömyyden periaate tarkoittaa, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta, eikä ketään aseteta eriarvoiseen asemaan minkään kyseisen ominaisuuden takia. Tämän dokumentin rinnalla julkaistaan myös häirintäohjesääntö, joka antaa linjaukset toiminnalle häirintä- ja syrjintätilanteissa. Fobia ry:n hallitus sitoutuu tämän dokumentin ohjeiden noudattamiseen omassa toiminnassaan. Tämä koskee niin hallituksen sisäistä toimintaa, ulkoista viestintää, kuin järjestettäviä tapahtumia sekä tilaisuuksia. Periaatteiden kunnioittaminen pyritään huomioimaan myös yhteistyökumppaneita valittaessa. Fobia ry:n toiminnan on oltava syrjimätöntä ja edistettävä jäsenistönsä yhdenvertaisuutta, eikä epätasa-arvoisuutta tule katsoa sormien läpi.

Yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavat huolehtivat tässä suunnitelmassa mainittujen kohtien toteutumisesta yhdessä Fobia ry:n hallituksen kanssa. Edellisen vuoden yhdenvertaisuusvastaavat perehdyttävät uudet yhdenvertaisuusvastaavat tehtäväänsä, mukaan lukien tämän suunnitelman sisältöön.

2. Fobia ry:n toiminta
Alla olevissa kohdissa avataan enemmän sitä, miten Fobia ry aikoo tuoda yhdenvertaisuutta esille toiminnassaan. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi Fobia ry:n hallituksen on tärkeää olla selvillä jäsenistöä koskevista ja ajankohtaisista aiheista sekä kysymyksistä yhdenvertaisuutta koskien.

Fobia ry kerää jäsenistökyselyn yhteydessä palautetta yhdenvertaisuusasioiden toteutumisesta ja häirinnän kokemisesta, sekä reagoi jäsenistön toiveisiin ja huomautuksiin tarvittavin keinoin. Mikäli jokin Fobia ry:n toimintatapa on luonteeltaan yhdenvertaisuutta rikkova, on sen muokkaamisesta tai lakkauttamisesta keskusteltava. Tällaisissa tapauksissa on kuultava koko jäsenistöä. Erityisen tärkeää jäsenistön kuuleminen on tilanteissa, joissa Fobia ry:n toimintatapa on ongelmallinen jonkin vähemmistöryhmän kannalta. Esimerkiksi palautteen kerääminen jäsenistöltä tai suuntaa antava jäsenäänestys ovat mahdollisia keinoja kuulla jäsenistön mielipide asiasta. Jäsenistölle tiedotetaan häirintäohjesäännöstä ja yhdenvertaisuusvastaavien yhteydenottolomakkeesta säännöllisesti, jotta ne ovat helposti saatavilla

2.1. Fobia ry:n hallituksen sisäiset asiat
Fobia ry:n hallituksen kaikkien jäsenten on tärkeää olla perehtyneitä tähän suunnitelmaan, jotta sen toteuttaminen onnistuu. Hallituksen vaihtuessa vanha hallituksen jäsen perehdyttää seuraajansa tähän suunnitelmaan. Hallituksen sisäisissä asioissa on tärkeää, että kenenkään mielipidettä tai ehdotusta ei jätetä huomioimatta. Yhdenvertaisuusvastaavat kuulevat myös hallituslaisia hallituksen sisäisissä asioissa. Hallituksen jäsenten täytyy saada äänensä kuuluviin yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa, tapahtumien suunnittelussa sekä muussa toiminnassa. Tämä varmistetaan sillä, että kaikilla hallituslaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä käsiksi toiminnan kannalta oleelliseen informaatioon. Hallituksen on hyvä sopia yhteisesti viestintäkanavasta, jonka kautta kaikki saavat viestin tasaveroisesti.

2.2. Fobia ry:n viestintä
Fobia ry:n viestinnän tulee olla avointa koko jäsenistölle, jotta jäsenistöllä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa Fobia ry:n toimintaan. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän lisäksi tapahtumista ja muista merkittävistä asioista viestitään sähköpostilla Fobia ry:n sähköpostilistan kautta.

Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava viestii englanniksi kansainvälisiä opiskelijoita koskevissa asioissa. Fobia ry pyrkii pitämään toimintansa avoimena kansainvälisille opiskelijoille yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Kaikki hallituksen kokoukset ovat lähtökohtaisesti avoimia koko jäsenistölle. Tietoa hallituksen projekteista, päätöksistä ja tapahtumista jaetaan jäsenistölle saatavilla olevien hallituksen kokouspöytäkirjojen välityksellä. Koska toiminnan tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää, tiedon saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota ja mahdollinen kritiikki puutteellisesta viestinnästä on otettava huomioon.

Fobia ry:tä koskevan palautteen antaminen pyritään tekemään jäsenistölle mahdollisimman helpoksi. Palautetta voi antaa suoraan sähköpostilla tai nimettömästi joko jäsenkyselyn kautta, Fobian Huoneella sijaitsevaan postilaatikkoon tai sähköisellä palautelomakkeella. Puheenjohtajisto viestii näistä vaihtoehdoista jäsenistölle säännöllisesti. Kaikki saapuva palaute ja muut viestit käsitellään tasavertaisesti lähettäjästä huolimatta. Palaute pyritään keräämään nimettömänä, jotta lähettäjän anonymiteetti säilyy.

2.3. Fobia ry:n tapahtumat
Tapahtumat suunnataan tasavertaisesti kaikille osallistujille. Tämä sisältää sen, että syrjiviä tai ihmisryhmiä kohdistetusti pilkkaavia tapahtumakonsepteja ei käytetä. Tapahtumien ohjelmassa noudatetaan hienovaraisuutta herkkien aiheiden suhteen, ja liiallista henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai seksuaaliseen toimintaan perustuvaa suorittamista ei käytetä.

Tapahtumien ruokatarjoilu järjestetään tapahtuman ilmoittautumislomakkeissa kysyttävien osallistujien ruokavalioiden mukaan. Kaikissa tapahtumissa tarjotaan kasvisruokaa. Vegaanista tai muun erityisruokavalion mukaista ruokaa varataan tarpeen mukaan.

Mikään tapahtuma ei rakennu yksinään alkoholin ympärille, eikä mihinkään tapahtumaan osallistumisen edellytyksenä ole alkoholin juominen. Ketään ei tule missään tehtävässä tai ohjelmanumerossa painostaa nauttimaan alkoholia. Esimerkiksi sitseillä ei käytetä alkoholia rangaistuskeinona. Tapahtumissa, joissa alkoholia on tarjolla, täytyy olla tarjolla myös alkoholittomia juomavaihtoehtoja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että myös kokonaan alkoholittomia tapahtumia järjestetään riittävästi.

Fobia ry:n hallituksen on tärkeää olla tietoinen mahdollisista esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksistä tapahtumia järjestettäessä. Hallituksen jäsenten tulee olla tietoisia oman ainejärjestönsä jäsenistön tarpeista esteettömille tiloille ja saavutettaville tapahtumille. Tämä varmistetaan siten, että vuosittain pyydettäessä opiskelijoita päivittämään jäsenrekisterin kannalta tärkeitä tietoja, kysytään myös tarpeista esteettömyydelle. Mikäli tapahtumien osallistujissa on henkilöitä, joilla on väliaikaisia tai pysyviä liikkumis- tai toimintaesteitä, tämä on otettava huomioon tapahtuman tiloja suunnitellessa, ja esteettömyydestä on ilmoitettava tapahtumakutsussa. Lisäksi niissä tapahtumissa, joissa on ilmoittautuminen, kysytään saavutettavuus ja esteettömyystarpeista erikseen ilmoittautumislomakkeessa. Koska henkilökohtaisia tilanteita on monia, tapahtumakutsussa on tieto, kehen ottaa yhteyttä liittyen saavutettavuuteen, esteettömyyteen tai mikäli tarvitsee erityisjärjestelyitä.

3. Hyvän tapahtuman ohjeet
Tähän on kirjattu muutamia yhdenvertaisuutta edistäviä ohjeita, jotka tulisi pitää mielessä tapahtumaa järjestäessä.

Tapahtuman ohjelma:

 • Mieti tarkkaan tapahtumasi ohjelmakonseptia. Kannattaa pohtia, korostaako tapahtumasi liikaa stereotypioita tai pilkkaako se kohdistetusti jotain ihmisryhmää. Vaikka jostain stereotypiasta vitsailu saattaa naurattaa sinua, se ei välttämättä ole kaikista hauskaa. Jos et ole varma, mieti, onko jokainen tervetullut tapahtumaan henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta tai keskustele asiasta yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Mikäli jotain konseptia kritisoidaan syrjiväksi, kritiikki on otettava vakavasti.
 • Seksuaalisuuden tai alastomuuden ei tarvitse olla tabu. Siihen ei kuitenkaan tule liittää minkäänlaista suorittamista. Esimerkiksi vaatteiden riisumiseen ei pidä painostaa tai siitä ei ole suositeltavaa antaa lisäpisteitä. Ota huomioon erilaiset suhtautumistavat vähäpukeisuuteen esimerkiksi tapahtumissa, joissa saunotaan mm. suunnittelemalla mahdollisesti useampia saunavuoroja ja pitämällä huolta, että niitä noudatetaan.
 • Mieti tapahtumaa järjestäessä tapahtumapaikan esteettömyyttä – varsinkin, mikäli tiedossasi on, että osallistujissa on henkilöitä, joilla on väliaikaisia tai pysyviä liikkumis- tai toimintaesteitä. Kiinnitä tähän erityistä huomiota, mikäli tapahtuma on avoin muillekin kuin fobialaisille: silloin osallistujien esteettömyyden tarpeesta ei voi tietää etukäteen. Kaikille avoimet tapahtumat tulisi lähtökohtaisesti pitää esteettömissä tiloissa ja ilmoittaa tapahtumakutsussa kehen ottaa yhteyttä mahdollisissa esteellisyysasioissa.
 • Mahdollista myös alkoholiton osallistuminen tapahtumaan – ketään ei tule painostaa alkoholin nauttimiseen. Kiinnitä tähän erityistä huomiota sitseillä: alkoholia ei tule käyttää esim. rangaistusmenetelmänä tai muuna pakollisena osana.
 • Ota huomioon seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, sekä vältä turhien henkilön ominaisuuksiin perustuvien oletusten tekemistä. Kiinnitä huomiota myös ”viattomien” jakojen tekemiseen, kuten ”tyttöjen” ja ”poikien” jakamiseen eri ryhmiin tai joukkueisiin.
 • Huomioi muut kuin suomea äidinkielenä puhuvat.
 • Huomioi erikoisruokavaliot, myös herkuissa.
 • Huolehdi, että kaikkien vakaumuksia, olivatpa ne uskonnollisia, poliittisia tai eettisiä, kunnioitetaan.
 • Virkistysvastaavien tulee ohjeistaa laulunjohtajia suunnittelemaan sitseillä laulettavia lauluja. Laulunjohtajien tulee miettiä, mitkä laulut luovat hyvää tunnelmaa ja mitkä taas voivat aiheuttaa osallistujille epämukavan olon. Sitsien ilmoittautumisen yhteydessä on tarjottava mahdollisuus toivoa, ettei jotain laulua lauleta. Rasistiselle sekä seksistiselle syrjinnälle ja stereotypioille on ehdoton nollatoleranssi, kuten muissakin tapahtumissa. Kiinnitä tähän erityistä huomiota fuksien harjoitussitseillä.
 • Suunnittele ohjelma niin, että osallistua voi matalalla kynnyksellä. Kiinnitä huomiota, ettei ohjelma edellytä valmista kaveriporukkaa tai kavereita osallistumiseen, vaan kuka tahansa voi osallistua.

3.1. Tapahtumasta viestintä

 • Sähköposti on ensisijainen ja virallinen tapahtumien tiedotuskanava. Sosiaalisen median kanavat ovat hyvä lisä tapahtumien mainostamisessa.
 • Jokaisessa tapahtumakutsussa tulee mainita tapahtuman noudattavan tämän suunnitelman periaatteita. Lisäksi voidaan mainita, että näiden periaatteiden rikkomisesta seuraa häirintäohjesäännöissä määritellyt toimintaperiaatteet. Tarvittaessa voi liittää maininnan siitä, kehen voi ottaa yhteyttä, mikäli kohtaa häirintää ja muistutuksen yhdenvertaisuusvastaavien yhteydenottolomakkeesta.
 • Pyri viestinnässä siihen, että tapahtumaan voisi kokea olevan mahdollista osallistua matalalla kynnyksellä: muista, ettei kaikilla ole kaveriporukkaa ja osa on saattanut olla pitkään osallistumatta toimintaan.
 • Ole viestinnässä avoin tapahtuman luonteesta.
 • Muista tapahtuman ilmoittautumisessa kysyä erikoisruokavalioista, mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilu.
 • Tapahtumatiedotuksessa tulee olla maininta, kehen voi ottaa yhteyttä, mikäli tarvitsee erityisjärjestelyjä, kuten esteettömyyteen liittyviä järjestelyjä.

4. Turvallisemman tilan periaatteet
Oheiset periaatteet on luotu Fobia ry:n jäsenistölle takaamaan jokaiselle viihtyisän olon yhteisissä tiloissa ja tapahtumissa. Fobia ry:n jokainen jäsen lukee periaatteet läpi ainejärjestöön liittymisen yhteydessä ja sitoutuu noudattamaan periaatteita. Periaatteiden tarkoituksena on ohjata jäsenistöä kohti hyväksyvämpää ja turvallisempaa yhteistoimintaa sekä selkeyttää ongelmatilanteissa toimimista.

 1. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen tilaan ja koskemattomuuteen. Kunnioita muiden fyysisiä ja muunlaisia rajoja sekä muista, että myös sinulla on oikeus edellyttää sitä muilta.
 2. Vältä tekemästä johtopäätöksiä henkilöstä tämän ulkonäön, toiminnan tai käytöksen perusteella. Kyseenalaista tekemäsi oletukset koskien muiden seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Pyri hyväksymään erilaiset toimintatavat silloinkin, kun ne poikkeavat sinulle tutuista normeista.
 3. Puhu muista ihmisryhmistä kunnioittavasti äläkä käytä rasistista, seksististä, ableistista tai muulla tapaa stereotyyppistä tai loukkaavaa puhetapaa.
 4. On hyväksyttyä ja suotavaa huomauttaa ongelmallisesta kielenkäytöstä tai toimintatavasta. Jos kritiikki kohdistuu sinuun, ota se vakavasti ja pyri aktiivisesti korjaamaan toimintaasi tulevaisuudessa. Jos huomaat jonkun muun tehneen virheen, huomauta asiasta ystävällisesti äläkä nolaa virheen tehnyttä. Turvallinen tila syntyy yhteisellä toiminnalla.
 5. Huomioi kielenkäyttötilanteissa puhekumppanisi kuulluksi tuleminen. Ole valmis kuuntelemaan ja antamaan tilaa hänen näkemyksiensä ilmaisemiseen. Pyri myös käyttämään mahdollisimman ymmärrettävää ja saavutettavaa kieltä.
 6. Luo hyväksyvää keskusteluilmapiiriä, joka on avoin, muttei velvoita osallistumaan. Pyri huomioimaan toiminnassasi myös esimerkiksi ne ihmiset, jotka eivät käy tapahtumissa usein. Ole huomaavainen ja ymmärtäväinen toisia kohtaan ja kiinnitä huomiota siihen, miten sanasi ja tekosi voivat vaikuttaa muihin.
 7. Älä painosta ketään nauttimaan alkoholia. Ymmärrä, että on erilaisia tapoja suhtautua alkoholin käyttöön. Muista huolehtia humaltuneista kanssajuhlijoistasi ja muista, ettei humalatila anna lupaa huonoon käytökseen.
 8. Jos kohtaat syrjintää, häirintää tai epäasiallista käytöstä, ota yhteys Fobia ry:n yhdenvertaisuusvastaavaan joko henkilökohtaisesti tai verkkosivuilta löytyvän yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomakkeen kautta. Voit olla yhteydessä myös kehen tahansa hallituksen jäseneen tai TYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Jos kohtaat henkilökunnan toimesta epäasiallista käytöstä tai päädyt ristiriitatilanteeseen henkilökunnan jäsenen kanssa, voit olla yhteydessä Turun yliopiston OpintoVartun tukihenkilöihin. Rikostilanteissa ota yhteys poliisiin.

TYYn turvallisen tilan periaatteet

Fobian toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, jotka voit lukea alta. (Lähde: TYY)

Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

Turvallisen tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä Fobiassa toimimisen turvallisuutta. 

Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.  Teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä heidän puolestaan.

Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioitusta myös itsellesi.

Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

Käytä kieltä joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi jos toinen sitä pyytää. Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudu avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa.