Valikko Sulje

Häirintäohjesääntö

Tämä häirintäohjesääntö on alunperin hyväksytty Fobia ry:n hallituksen kokouksessa 9.11.2022. Lisäksi se on esitelty ja hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 22.11.2022. Ohjeistusta on muokattu ja se on hyväksytty uudelleen Fobia ry:n kokouksessa 6.11.2023. Häirintäohjesääntöä muokataan ja kehitetään tarpeen  mukaan. Muutoksista päättää Fobia ry:n hallitus ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan jäsenistölle viipymättä. 

Fobia ry:n häirintäohjesääntö

Fobia ry noudattaa toiminnassaan Fobia ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja TYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Fobia ry:n omat turvallisemman tilan periaatteet ovat luettavissa yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka löytyy Fobia ry:n verkkosivuilta ja TYY:n turvallisemman tilan periaatteet TYY:n verkkosivuilta.

Turvallisempi tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisemmassa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

1. Johdanto
Tämä ohjesääntö on luotu Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton häirintäohjesäännön pohjalta. Ainejärjestötoiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki Fobia ry:n jäsenet voivat kokea olonsa turvalliseksi. Jokaisella on oikeus sekä fyysiseen että henkiseen koskemattomuuteen ja Fobian hallituksen, samoin kuin muiden toimihenkilöiden ja jäsenten, on syytä pyrkiä edistämään tätä parhaansa mukaan. Tämän ohjesäännön tarkoitus on antaa Fobia ry:n jäsenille ohjeet siitä, kuinka toimia mahdollisissa häirintätilanteissa. Fobia ry:n hallitus sitoutuu toimimaan tämän ohjesäännön mukaisesti. Lisäksi jokainen Fobia ry:n jäsen sitoutuu toimimaan tämän ohjesäännön mukaisesti jäseneksi liittyessään.

2. Määritelmät
Häirinnäksi lasketaan laajasti ottaen kaikki sellainen käytös, joka sisältää toisen ihmisen epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Tämä sisältää kaikenlaisen toisen vähättelyn, uhkailun, eristämisen, nöyryyttämisen ja koskemattomuuden rikkomisen. Häirintää on myös kaikenlainen ja -tasoinen syrjintä sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen taustan, kielen, uskonnon tai muun vakaumuksen, mielipiteen, vamman tai terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen sekä muun yksilön ominaisuuden vuoksi.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön psyykkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Vaikka yleensä häirintä koetaan tahalliseksi ja systemaattiseksi, sitä voi tapahtua myös tahattomasti ja kertaluontoisesti. Se voi olla joko yksilöiden välistä, tai näkyä ryhmätasolla esimerkiksi jopa yhdistyksen tai organisaation epäonnistuneessa yhdenvertaisuustoiminnassa. Kaikentasoinen häirintä on hyvien tapojen ja yksilön oikeuksien vastaista, ja siihen on tärkeä puuttua.

3. Toimintaohjeet häirintätilanteessa

 

3.1. Fobia ry:n tapahtumassa
Mikäli kohtaat Fobia ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman tai turvallisemman tilan periaatteiden vastaista toimintaa, ole yhteydessä Fobia ry:n yhdenvertaisuusvastaaviin tai kyseisen tapahtuman häirintäyhdyshenkilöihin mieluiten heti tapahtumatilanteessa. Voit ottaa yhteyttä Fobian yhdenvertaisuusvastaaviin myös jälkikäteen.  Kaikki yhteystiedot ja yhteydenottotavat löytyvät Fobian verkkosivuilta. Sinun on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä Turun ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. 

Ilmoittaessasi häirintätapauksesta, asia käsitellään luottamuksellisesti yhdenvertaisuusvastaavien ja tarvittaessa puheenjohtajiston kesken. Yhdessä he ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä TYY:n häirintäyhdyshenkilöön ja/tai tarvittaessa johonkin toiseen tahoon.

Mikäli kokemasi häirintä on erityisen vakavaa tai lainvastaista (esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö), ota yhteys välittömästi myös poliisiin.

Tehdessäsi ilmoitusta häirinnästä, kuvaa mahdollisimman tarkasti, millaista häirintää on tapahtunut, missä ja milloin se tapahtui ja keitä tilanteessa on ollut osallisina.

3.2. Muussa kuin Fobia ry:n tapahtumassa
Jos kohtaat häirintää muussa kuin Fobian järjestämässä tapahtumassa, ota tällöin yhteyttä ensisijaisesti järjestävän tahon häirintäyhdyshenkilöön tai TYY:n häirintäyhdyshenkilöön. Voit kuitenkin aina olla yhteydessä myös Fobian yhdenvertaisuusvastaaviin, jolloin he auttavat sinut eteenpäin asian selvittämiseksi. 

4. Toiseen henkilöön kohdistuva häirintä
Häirintätilanteiden tehokkaan selvittämisen onnistumiseksi olisi suotavaa, että häirintää kokenut henkilö itse ottaisi yhteyttä. Kohdatessasi toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää, voit kehottaa häntä hienotunteisesti toimimaan edellä mainituilla tavoilla asian selvittämiseksi. Jos häirintää kohdannut henkilö ei halua tehdä asiasta ilmoitusta, tai sinun ei ole mahdollista ottaa asiaa puheeksi hänen kanssaan, käytä omaa harkintaasi ilmoituksen tekemisen suhteen. Pyri siihen, että ilmoituksen tekemiseen on häirintää kohdanneen henkilön lupa. Erityisen vakavissa tilanteissa ilmoituksen voi oman harkinnan mukaan tehdä ilman asianomaisen lupaa. 

5. Fobian hallituksen reagointi ja suhtautuminen häirintätapauksiin
Nämä toimintaperiaatteet pidetään esillä Fobia ry:n verkkosivuilla. Fobian hallitus yhdessä muun jäsenistön kanssa pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että kaikissa tapahtumissa ja kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja Fobian yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Jos kuitenkin jokin Fobian toimintatapa rikkoo näitä periaatteita, tulee hallituksen puuttua tilanteeseen ja kuulla asiassa jäsenistöä. Erityisen tärkeää jäsenistön kuuleminen on tilanteissa, joissa toimintatapa on ongelmallinen jonkin vähemmistöryhmän kannalta. Keinoja jäsenistön kuulemiseen ovat palautteen kerääminen tai jäsenäänestys.

Kaikenlainen häirintä on ehdottomasti kiellettyä ja kaikkiin häirintätapauksiin tullaan puuttumaan. Häirinnästä ilmoittaneen henkilön omia toiveita ja henkilöllisyyden suojaa pyritään kunnioittamaan tapauksen käsittelyssä. Häirintätapauksen seuraamukset käydään tilannekohtaisesti läpi. Mahdollisista toimenpiteistä keskustellaan asianomaisten kanssa ja tähän voidaan käyttää apuna TYY:n häirintäyhdyshenkilöitä. Mikäli tilanteesta seuraa toimenpiteitä, ne toteutetaan alla olevien kohtien mukaisesti, noudattaen Fobian sääntöjä. Kurinpitotoimissa toimitaan yhdistyksen sääntöjen §:n 9 mukaisesti.

 

6. Menettely häirintätilanteessa

  1. Ensisijaisesti häirintätapaukset pyritään käsittelemään tapahtumahetkellä tai mahdollisimman pian sen jälkeen keskustelemalla ja selvittämällä tilanne asianomaisten kanssa. 
  2. Tilanteen vaatiessa, esimerkiksi jos tilannetta ei pystytä yhteistyökyvyttömyyden, haluttomuuden tai muun seikan vuoksi selvittämään, voidaan henkilöä kehottaa poistumaan tapahtumasta.
  3. Toistuvasti tai vakavasti yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteita rikkovalle jäsenelle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen varoitus, määräaikainen porttikielto yhdistyksen tapahtumiin tai toistaiseksi voimassa oleva porttikielto yhdistyksen tapahtumiin. Kurinpitotoimen toimeenpanosta päättää aina yhdistyksen hallitus, jolla tulee olla tarkat perustelut kurinpitotoimen langettamiselle. Päätös kurinpitotoimesta järjestetään suljetulla lippuäänestyksellä ja se vaatii yksinkertaisen enemmistön tuen. Jäsenellä on aina oikeus tulla kuulluksi ennen hänelle asetettavaa kurinpitotoimea.
  4. Jos toiminta on erityisen vakavaa tai lainvastaista, otetaan yhteys poliisiin.
  5. Viimeisin ja äärimmäisin toimenpide on erottaa jäsen yhdistyksestä yhdistyksen sääntöjen §:n 6 mukaisesti. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus ja se vaatii taakseen ⅔ hallituksen jäsenien äänistä. Äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä.