Valikko Sulje

Opiskelu

Psykologian perustutkintokoulutus on tieteellis-ammatillista ja koostuu psykologian kandidaatin (PsK, 180 op) ja maisterin tutkinnoista (PsM, 150 op). Psykologian kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri psykologian alojen perusteisiin ja luoda edellytykset psykologisen tiedon syventämiseen sekä alan kehityksen seuraamiseen. Psykologian maisterin tutkinto puolestaan antaa valmiudet toimia psykologian alan asiantuntijana sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä. PsM-tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina. Koska psykologian sovellus pohjautuu tutkimukseen, kiinnitetään koulutuksessa erityistä huomiota psykologisen ja yleisen tieteellisen metodiikan opettamiseen.

Psykologian opiskelu yliopistossa tarjoaa tutkittua tietoa arvelujen ja luulojen tilalle. Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa, se tarjoaa samalla myös erikoispsykologin jatkokoulutuskelpoisuuden. Valmistuneiden psykologien työllisyystilanne on hyvä. Opetuksessa hyödynnetään Turun yliopiston psykologian tutkimuksen vahvuusalueita kuten neuro- ja kehityspsykologiaa, evoluutiopsykologiaa ja kliinistä psykologiaa, jota opiskellaan moniammatillisella opetusklinikalla aidoissa asiakastilanteissa. Turun yliopiston psykologian oppiaine onkin sijoittunut hyvin kansainvälisissä alan tutkimusvertailuissa.Opetusta annatetaan usein pienryhmissä, mikä mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden väliset luottamukselliset ja avoimet suhteet. Opetusta kehitetään keräämällä opiskelijoilta palautetta jokaisen opintokokonaisuuden jälkeen, ja koulutuksen keskeyttämisprosentti on olematon.”(TY, 2022.)

”Ihmismielen toimintaa ja ihmisen käyttäytymistä tutkitaan kaikilla mahdollisilla elämänalueilla ja elämäntilanteissa: niin liikenteessä, koulunpenkillä, urheilujoukkueessa ja kokouksissa kuin myös masentuneena, onnellisena, päihtyneenä ja vihaisena. Psykologinen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia seuraavanlaisilla kysymyksillä: Miten ihmismieli toimii? Miten aivot toimivat? Mikä saa ihmisen ylipäätään toimimaan?  Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Miten mieli kehittyy läpi elämänkaaren? Mikä saa aikaan erilaiset tunnetilat? Miten ihmisen käyttäytyminen muuttuu seurassa? Kuinka mielen toiminta ja käyttäytyminen eroavat yksilöstä toiseen?” (TY, 2022.)

Turun yliopiston psykologian oppiaine tunnetaan parhaiten paitsi korkealaatuisesta tutkimuksesta myös ainutlaatuisesta opetusklinikasta. Merkittävimmät tutkimusalueet ovat kognitiivinen neurotiede, tajunnantutkimus sekä sosiaali- ja kehityspsykologia, erityisesti lukemisen, tekstinymmärtämisen ja oppimisen tutkimus. Opiskelijat voivat helposti päästä koehenkilöiksi ja tutkimusassistenteiksi mm. laitoksen oman tutkimuslaboratorion EEG-, TMS- ja unitutkimuksiin. Myös fMRI- ja PET-tutkimukset tulevat TYKS-yhteistyön kautta monille myös käytännön tasolla tutuiksi.

”Psykologian oppiaineessa on pitkä perinne kognitiivisten prosessien kuten tarkkaavaisuuden, kielen, työmuistin ja oppimisen ja sen häiriöiden (Oppimistutkimuksen keskus, Otuk) tutkimuksessa; näihin liittyviä ilmiöitä tutkitaan sekä behavioraalisella (silmänliikelaboratorio Turku EyeLabs) että hermostollisella tasolla (Turku Brain and Mind Center, TBMC).

Toisena vahvuusalueena on vertaissuhteiden muodostuminen ja erityisesti koulukiusaamisen ja sen ennaltaehkäisemisen tutkimus (KiVa Koulu -hanke) sekä opiskeluhyvinvoinnin (opiskelu, sosiaaliset suhteet, tunne ja mieli) edistäminen toisella asteella (Opintokamu-hanke).

Kolmantena vahvuusalueena on tajunnan ja erilaisten tietoisuudentilojen (uni) sekä psyykkisen että hermostollisen tason tutkimus.

Oppiaineemme johtaa kahta Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta: Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) ja Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE).

CLIMATE-NUDGEen liittyen oppiaineemme tutkijat ovat mukana Pellervon tutkimuskeskuksen johtamassa Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa eli TUIMA-tutkimushankkeessa, jossa laajennetaan fokusta kestävän maankäytön suuntaan.” (TY, 2022.)

Aikaisemmin pääsykoekirjoina suositut Mieli ja Aivot sekä Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät ovat turkulaista tuotantoa. Sosiaali- ja kehityspsykologisessa tutkimuksessa eniten mainetta on saanut KiVa Koulu -projekti, joka on levinnyt suomalaisiin kouluihin huimalla nopeudella. Projektin vetäjä, professori Christina Salmivalli valittiin vuoden psykologiksi 2009.

Turussa on aina annettu kaikkien kukkien kukkia, niinpä opetustarjontakin on laaja-alaista ja mitään osa-aluetta ei jätetä käsittelemättä. Lisäksi Turun yliopiston psykologian oppiaine tekee yhä tiivistä yhteistyötä Åbo Akademin sisarlaitoksen kanssa yhteisessä Turku School of Behavioural Sciences –yksikössä. Näinollen opiskelijoidemme käytettävissä ovat omien opettajiemme lisäksi myös Suomen tunnetuimmat asiantuntijat mm. oikeuspsykologian ja seksologian sovellusalueilta.

Turun psykologisessa traditiossa painotetaan ihmisten kohtaamisen ja pienryhmädynamiikan ymmärryksen merkitystä psykologin perustaitoina vankan teoreettisen perustan lisäksi. Turun yliopiston moniammatillinen opetusklinikka tarjoaa puolestaan opiskelijoille yhteensä 24 opintopisteen verran asiakastyötä aitojen asiakastapausten parissa yhteistyössä sosiaalityön opiskelijoiden kanssa. Käytännön osaamisestaan tunnetut turkulaiset psykologian opiskelijat ovatkin kysyttyjä työntekijöitä ympäri maata sovellusalueesta riippumatta.

Jos Sinulla on kysyttävää mistä tahansa psykologian opiskeluun liittyvästä, hallituksemme vastaa mielellään. Lähetä sähköpostia osoitteella fobiahallitus [at] utu.fi.