Valikko Sulje

Toimintasuunnitelma 2024

Yleistä 

Fobia ry on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito opiskelijan elämän kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, opiskelussa tukeminen sekä monipuolisten yhteisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäminen

Yhdistyksen toiminta

Jäsenet

Fobian opiskelijajäseniä ovat kaikki yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun maksaneet, häirintäohjesäännön ja yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamiseen sitoutuneet Turun yliopiston psykologian pääaineopiskelijat. Lisäksi Fobialla on kannatus- ja kunniajäseniä.  Fobia ylläpitää jäsenrekisteriä, jota taloudenhoitaja päivittää. Fobia voi harkita KideAppiin tai muuhun vastaavaan sovellukseen siirtymistä jäsenrekisterin ylläpitämisen helpottamiseksi.

Hallitustoiminta

Fobian hallituksessa toimii vastuuhenkilöitä eri toimialueilla. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa loma-ajat pois lukien. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muotoillaan kannanottoja, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niistä pyritään ilmoittamaan viikottaisessa tiedotusviestissä. Tiedotusvastaava tallentaa kokousten pöytäkirjat Fobian verkkosivuille, joilta ne ovat jäsenistön luettavissa. Lisäksi asiakirjat ja muu yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllinen materiaali tallennetaan erilliseen, vain hallitukselle ja tuutoreille avoimeen Google Drive -palveluun, josta ne ovat hyödynnettävissä. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Näissä hyväksytyt asiakirjat julkaistaan Fobian nettisivuilla kaikille nähtäviksi. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat paitsi omien vastuualueidensa puitteissa myös joustavasti eri toiminta-alueiden välillä. Työmäärää jaetaan hallituksen jäsenten kesken tasaisesti, jotta yksittäiset ihmiset eivät kuormittuisi liikaa. Isompia projekteja varten voidaan järjestää iltakouluja, joissa koko hallitus pääsee perehtymään ja keskustelemaan aiheesta rennossa ilmapiirissä. Hallitus voi halutessaan järjestää näitä esimerkiksi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Tarkoituksena on tehostaa kokouksia ja lyhentää niiden kestoa. Toimikuntalaisten tai muiden yhdistyksen jäsenten on mahdollista halutessaan osallistua myös iltakouluihin.

Toimikunnat

Hallituksen ulkopuolista jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti isojen ja paljon valmistelua vaativien tapahtumien järjestämiseen on hyvä hyödyntää toimihenkilöitä. Myös yritysyhteistyötoiminnassa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa voidaan hyödyntää toimihenkilöitä. Tarvittaessa hallitus voi perustaa koko jäsenistölle avoimia toimikuntia, joita johtavat kyseisen toimialueen vastuuhenkilö(t) hallituksesta. Toimikuntaan voi ilmoittautua syyskokouksessa tai myöhemmin järjestettävässä ilmoittautumisessa. Toimikuntaan saa liittyä kuka tahansa kiinnostunut Fobian opiskelijajäsen. 

Toimikuntatoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Toimikuntatoiminta pyritään järjestämään niin, että se on tarkoituksenmukaista. Toimihenkilöitä kannustetaan osallistumaan kokouksiin ja/tai iltakouluihin oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Toimikunnan vastuuhenkilö huolehtii toimikuntalaisten ajan tasalla pitämisestä ainejärjestön tapahtumista ja toiminnasta. Toimikunnat ja hallitus voivat järjestää yhteistä tekemistä ja työskentelyä tarpeen mukaan. Toimikuntalaisia voidaan kutsua hallituksen virkistäytymistapahtumiin mukaan ja kiitokseksi toiminnastaan heille voidaan antaa erikseen sovittavia etuja.

Hallituksen virkistäytyminen

Yhdistyksen budjetissa on varattu rahaa hallituksen ryhmäytymiseen ja virkistäytymiseen, josta vastaa varapuheenjohtaja. Vuoden alussa järjestetään hallituskauden avaus. Hallituksen virkistäytymistä järjestetään tasaisesti ympäri vuoden yhteisten tapaamisten, kuten kämppäapprojen, mökkiviikonlopun tai muun rennon hengailun muodossa. Vuoden lopussa hallitus kokoontuu Fobian tukemalle kiitosillalliselle.

Yhdenvertaisuus

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolista yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävä on valvoa sekä TYY:n että Fobian yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista Fobian toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaavat toimivat myös yhteyshenkilöinä, joihin opiskelijat voivat olla luottamuksellisesti yhteydessä esimerkiksi häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Järjestön yhdenvertaisuusvastaavista tiedotetaan tapahtumissa, tapahtumakutsuissa ja järjestön nettisivuilla. Yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös muut järjestön toimijat kiinnittävät huomiota yhdenvertaisuuteen ja perehtyvät asiaan esimerkiksi osallistumalla TYY:n yhdenvertaisuuskoulutuksiin vuosittain ja perehtymällä Fobian yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suosituksena on, että jokaisessa tapahtumassa, jossa käytetään alkoholia, olisi yksi turvahenkilö, joka on tapahtumassa päihteetön. Tapahtumassa ilmoitetaan osallistujille, ketkä ovat yhdenvertaisuusvastaavia ja kuka turvahenkilö on. 

Fobia noudattaa toiminnassaan omia sekä TYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumia suunniteltaessa varmistetaan, että niiden teemat tai materiaalit eivät ole ahdistavia tai loukkaavia. Ohjelmanumeroissa ei painosteta osallistujia esimerkiksi alkoholin käyttöön, riisuutumiseen tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Tapahtumissa pyritään suosimaan esteettömiä tiloja, ja viestinnässä kerrotaan myös tapahtumien esteettömyydestä. Jokaisella jäsenellä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Uusia toimijoita valittaessa varmistetaan, että valinta suoritetaan julkisesti ja läpinäkyvästi. Fobia on myös allekirjoittanut SPOL:n arvot, joita ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. Vuonna 2024 kehitetään Fobialle omat arvot.

Jatkuvuus

Uusien jäsenten rekrytoimista varten hallitus järjestää fuksien ja hallituksen yhteisen illanvieton, jossa hallitus tutustuu fukseihin ja esittelee hallituspestejä. Tämän lisäksi järjestetään koko jäsenistön “kosiskeluilta”, jossa esitellään pestejä ja kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta hakea mukaan hallitustoimintaan. Lisäksi syksyllä ennen syyskokousta Fobian Instagramissa julkaistaan hallituslaisten laatimat esittelyt jokaisesta pestistä.

Hallituksen vaihtuessa vanha hallitus päivittää testamentit sekä perehdyttää uudet vastuuhenkilöt tehtäviinsä henkilökohtaisesti. Uusi hallitus perehdytetään myös Fobian yhdenvertaisuussuunnitelman ja häirintäohjesäännön sisältöön. Tarvittaessa koko hallituksen perehdyttämistä voidaan jatkaa vielä tammi-helmikuussa. Hallituksen vaihtuessa on mahdollista pitää uuden ja vanhan hallituksen “vallanvaihtajaiset”, joissa vanha ja uusi hallitus tapaavat toisensa ja voivat keskustella hallitustoimintaan littyvistä asioista.

Jäsenistöltä kerätään palautetta Fobian ja hallituksen toiminnasta. Palautetta voi antaa muun muassa sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostitse tai Fobian Huoneella olevaan hallituksen postilaatikkoon. Hallitus laatii lukukausien päätteeksi jäsenistölle nimettömän kyselyn yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta. Kaikki palaute käsitellään hallituksen kokouksissa ja toimintaa pyritään kehittämään jäsenistön palautteen mukaisesti.

Suhdetoiminta

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (Index)

Fobialla on edustaja Indexin hallituksessa. Index-vastaava toimii Indexin hallituksen jäsenenä sekä Fobian hallituksessa oman jaksamisensa mukaan. Fobia lainaa Indexiltä tarvittaessa muun muassa astioita ja muita tavaroita. Hallitus kannustaa jäsenistöään osallistumaan Indexin tapahtumiin mainostamalla niitä Fobian tiedotusviestissä, Facebookissa, WhatsApp-ryhmässä ja Instagramissa. Hallitus osallistuu Indexin tapahtumien järjestämiseen tarpeen mukaan esimerkiksi pitämällä Fobian rasteja tai myyntipisteitä. Fobia ylläpitää suhteita myös muihin Indexin alajärjestöihin esimerkiksi järjestämällä yhteistapahtumia.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL)

SPOL-edustajiksi valitaan kaksi hallituksen ulkopuolista toimijaa, joiden odotetaan käyvän
Fobian hallituksen kokouksissa vähintään kerran kuukaudessa. Edustajista tulee SPOL:n
hallituksen jäseniä. SPOL:n hallitus järjestäytyy lopulliseen muotoonsa vuosikokouksessa
tammikuussa. Edustajana saa jatkaa halutessaan kaksi kautta putkeen ilman erillistä hakua.
Edustajien kautta fobialaiset saavat tietoa SPOL:sta, tulevista tapahtumista ja muiden
psykologian ainejärjestöjen toiminnasta. Lisäksi SPOL-edustajat toimivat SPOL:n hallituksen
aktiivisina toimijoina ja osallistuvat siellä oman pestinsä mukaiseen toimintaan. SPOL:n
kautta eri ainejärjestöjen toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä. Fobian edustajat pyrkivät
osallistumaan SPOL:n järjestämään jokavuotiseen ainejärjestötapaamiseen. Lisäksi Fobian
hallituslaiset voivat olla mukana SPOL:n yhteisissä pestikohtaisissa ryhmissä, kuten
puheenjohtajien ryhmässä ja osallistua tapaamisiin, joissa järjestöt jakavat keskenään hyviä
käytänteitä.

Turun seudun Psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Fobialta valitaan Tupsyn hallitukseen yksi Fobian hallituksen ulkopuolinen edustaja, jonka
odotetaan käyvän vähintään kerran kuukaudessa Fobian hallituksen kokouksessa. Tupsyn
kanssa yhteistyössä järjestetään järjestöinfo. Lisäksi Tupsyn kanssa yhteistyössä voidaan
järjestää ammatti-ilta sekä palkka- ja työelämäinfo. Fobia edistää myös alumneita koskevien
asioiden tiedottamista.

Alumnitoiminta

Alumnitoimintaan voi kuulua esimerkiksi vapaamuotoisia illanviettoja tai tietyn teemaisia
keskustelutilaisuuksia alumnien ja opiskelijoiden kesken. Fobian hallitus nimeää
keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta alumnivastaavan, joka koordinoi alumnitoimintaa
yhdessä hallituksen, Tupsy:n ja psykologian oppiaineen henkilökunnan kanssa. Lisäksi
Fobialla on alumnien sähköpostilista, jota päivitetään ja pyritään aktivoimaan. Fobia järjestää
alumnisitsit tammikuussa 2024.
Alumnit voivat halutessaan liittyä Fobia ry:n kannattajajäseniksi 80 euron maksulla, jolla
tuetaan Fobia ry:n toimintaa. Alumneille avoimiin tapahtumiin osallistuminen ei kuitenkaan
edellytä kannattajajäsenyyttä. Niihin tapahtumiin, jonne alumnit tai Tupsyn jäsenet ovat
tervetulleita, hallitus voi hinnoitella kalliimman tapahtumalipun, jonka oston tapahtumaan
osallistuminen edellyttää.

Kansainvälisyys

Fobia mainostaa opiskelijoilleen European Federation of Psychology Students’ Associations
(EFPSA) -verkoston tarjoamia tapahtumia ja muuta toimintaa. Lisäksi Fobia saa
SPOL-edustajien kautta tietoa EFPSA:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Fobialla on englanninkielinen kansainvälisille opiskelijoille suunnattu osio nettisivuillaan.
Tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan englanniksi, kun asia koskee
vaihto-opiskelijoita. Vaihto-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Fobian tapahtumiin.
Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava pitää aktiivisesti yhteyttä psykologian
vaihto-opiskelijoihin ja välittää heille tietoa ainejärjestön toiminnasta. Lisäksi tämä osallistuu
TYY:n International Councilin tapaamisiin. Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava osallistuu
myös mahdollisten kv-sitsien järjestämiseen yhdessä Indexin ja Erasmus Student Networkin
kanssa. Vastaava osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan vaihto-opiskelijoiden
tervetuliaistapahtumiin.

Vaihto-opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita Fobian haalareista, minkä vuoksi Fobia voi tilata
fuksien tilauksen yhteydessä ylimääräisiä haalareita, joita voidaan vuokrata tai myydä
vaihto-opiskelijoille. Suosituksena on, että haalareita pääasiassa vuokrattaisiin
uudelleenkäytön ympäristöystävällisyyden ja edullisuuden vuoksi. Haalarit voi ostaa 65
eurolla. Haalareita voi vuokrata 65 euron hintaan, josta 55 euroa on panttia, jonka saa
takaisin haalarit palauttaessaan.

Muu yhteistyötoiminta

Fobia järjestää yhteistä toimintaa vähintään kerran vuodessa jonkin toisen psykologian
ainejärjestön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan Indexin ja SPOL:n muiden
jäsenjärjestöjen, tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Ulkosuhdevastaavan vastuulla on
järjestää Fobian sitseille tarjoilijoita sekä auttaa yhteistyöainejärjestöjä rekrytoimalla
tarjoilijoita näiden sitseille tai vuosijuhlille. Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita
sitsejä (yhteistyössä terveydenhoitoalan ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä
(yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian ja logopedian ainejärjestöjen
kanssa), järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Fobia käy esittelemässä psykologian opintoja koululaisille pyydettäessä. Ulkosuhdevastaava
tiedottaa esittelijöille käytettävissä olevasta esittelymateriaalista.
Mielen päällä -toiminnan kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan, ja sitä on suositeltavaa
kehittää vuonna 2024. Fobia tiedottaa Mielen päällä -toiminnasta esimerkiksi sähköpostitse
ja kannustaa jäsenistöään osallistumaan sen tapahtumiin, kuten opiskelunurkkaan.

Fobia tekee yhteistyötä psykologian ja logopedian laitoksen kanssa osallistumalla laitoksen
järjestämiin keskustelu- ja koulutustapahtumiin. Laitoksen tapahtumissa Fobia voi tarjota
kahvia ja syötävää pientä maksua vastaan.

Edunvalvonta ja koulutus

Edunvalvonta

Koulutuspoliittinen vastaava(t) seuraa laitoksen psykologian opetusta muun muassa
kurssipalautteen avulla ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Lisäksi tämä pitää yhteyttä
laitoksen henkilökuntaan, TYY:n koponeuvostoon, Indexin opintovastaavaan, Indexin
koulutuspoliittiseen vastaavaan, SPOL:n koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Indexin kopotoimikunnan kokouksiin ja tiedottaa
edunvalvonnallisista asioista Fobian jäsenistölle.

Koulutuspoliittinen vastaava rekrytoi hallituslaisista tai jäsenistön keskuudesta
opiskelijaedustajia opetusta suunnitteleviin oppiainetiimeihin. Hallituksen puheenjohtaja ja/tai
koulutuspoliittinen vastaava sekä muut kiinnostuneet hallituksen jäsenet osallistuvat
kevätlukukauden alussa järjestettävään oppiaineseminaariin sekä oppiainekokouksiin.
Koulutuspoliittisen vastaavan tueksi on perustettu kopotoimikunta. Koulutuspoliittinen
vastaava ohjaa toimikuntaa, ja halutessaan tämä voi nimittää koulutuspoliittisen toimikunnan
joukosta vastuuhenkilön, joka on koulutuspoliittisen vastaavan tukena toimikunnan
vetämisessä. Hallituksen edustajia osallistuu myös loppuvuodesta oppiaineen
henkilökunnan kanssa yhteiselle jouluaterialle, mikäli tällainen järjestetään. Lisäksi
koulutuspoliittinen vastaava järjestää harjoittelupaikkojen esittelytapahtuman, jonne
rekrytoidaan harjoittelussa olevia tai olleita fobialaisia.

Tenttikysymysarkistoa kerätään Fobian nettisivuille sähköpostin ja nettisivuilta löytyvän
lomakkeen avulla. Hallituksen tiedotusvastaava siirtää kertyneen tenttimateriaalin
sähköiseen muotoon Fobian nettisivuille. Vuonna 2024 jatketaan kurssimateriaalipankin
kartuttamista. Tämä sähköisellä alustalla toimiva Fobian opiskelijajäsenille avoin tietopankki
sisältää opiskelijoiden itsensä laatimia tiivistelmiä ja muistiinpanoja eri kursseihin liittyen.
Tämän lisäksi kurssimateriaalipankkiin talletetaan Harkkapaikkawiki, johon kerätään tietoa
psykologian alan harjoittelupaikoista.

Vuoden aikana järjestetään vapaamuotoisia kurssipalauteiltoja, joissa opiskelijoiden on
mahdollista antaa palautetta kursseista ja vaikuttaa koulutuspoliittisen vastaavan kautta
opetuksen suunnitteluun. Kurssipalautetta voi antaa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella. Fobia jatkaa yhteistyötä kurssien vastuuopettajien kanssa kurssipalautteen
keräämisessä. Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia antamaan palautetta sekä
järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin läpi tenttien oikeat vastaukset.

Vastuuopettajia kannustetaan myös yhteisöllisten opetusmuotojen käyttöön esimerkiksi
lukupiirien muodossa. Vuonna 2024 on suositeltavaa jatkaa Flinga-sivuston käyttöä keräämään kootusti kysymyksiä ja palautetta koulutuspoliittisista asioista. Hallituksen on suositeltavaa tavata
oppiainevastaavaa säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa lukukaudessa. Koulutuspoliittinen
vastaava voi mainostaa Flingaa ennen oppiainevastaavan tapaamista ja kerätä koosteen
palautteesta. Oppiainevastaavan tapaamisen jälkeen jäsenistölle voidaan lähettää kooste
käsitellyistä asioista.

Fobia viestii koulutuspoliittisesta toiminnasta tarpeen mukaan ja vähintään kerran
lukukaudessa esimerkiksi sähköpostilistan tai Instagramin välityksellä.

Koulutukset ja työelämäekskursiot

Koulutus- ja työelämävastaava järjestää koulutustapahtumia sellaisista psykologian alan
aihealueista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai joita sivutaan vain vähän. Koulutuksia
pyritään järjestämään sekä keväällä että syksyllä. Myös työelämäekskursioita, joissa
jäsenistö pääsee kentälle tutustumaan psykologin työhön, järjestetään ainakin kaksi
lukukaudessa. Koulutusten aiheiden ja työelämäekskursioiden kohteiden päättämisessä
kuullaan jäsenistön mielipidettä esimerkiksi järjestämällä kyselyitä. Koulutusten ja
työelämäekskursioiden osalta kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää kyseisiä tapahtumia
jatkossa myös etänä mahdollistaen tutustumisen erilaisiin aihealueisiin maantieteellisestä
sijainnista riippumatta. Hallitus suosittelee menetelmäkoulutukseen liittyvän yhteistyön
jatkamista Aon Assessmentin kanssa. Lisäksi Fobia aktiivisesti kannustaa jäseniään
osallistumaan oman alan seminaareihin tai webinaareihin viestimällä näistä esimerkiksi
sähköpostilistalla. Toimintaa, esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, voi tehdä yhteistyössä
yritysyhteistyövastaavan kanssa.

Vapaa-ajan toiminta

Hyvinvointi

Fobian vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholittoman toiminnan
järjestämiseen, jota tulisi olla vähintään kerran kuukaudessa. Fobian alkoholitonta toimintaa
tuetaan järjestämällä Hyvis-approt. Hyvis-approjen tavoitteena on kannustaa jäsenistöä
osallistumaan alkoholittomiin tapahtumiin sekä lisätä yhteisöllistä tekemistä. Hyvis-approt
sisältävät esimerkiksi vastaanottoja, koulutuksia, kulttuuritapahtumia ja hyvinvointiviikon
tapahtumia. Tapahtumia on suositeltavaa järjestää yhdessä muiden vastaavien kanssa.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava keskittyy liikuntatapahtumien sekä muun terveyttä ja
mielenterveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Keväällä ja syksyllä järjestetään
hyvinvointiviikot, jotka sisältävät monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten
terveellisen aamupalan, lajikokeilun ja vohvelitarjoilun. Fobialla on kevätlukukaudella
jäsenistölle ilmainen vakioliikuntavuoro yhdessä Indexin kanssa ja vuoroa pyritään
jatkamaan myös syyslukukaudella. Vuoden aikana voidaan järjestää tämän lisäksi myös
muita liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kuten kävely- tai pyöräilyretkiä.

Fobia järjestää vähintään kerran vuodessa jonkun hyväntekeväisyystapahtuman tai
-tempauksen. Fobialla on oma veriryhmä, jota mainostetaan edelleen kannustaen jäsenistöä
aktiivisesti verenluovutukseen. Fobia viestii mielenterveyteen liittyvistä aiheista ja
palautekyselyiden ohessa kartoittaa myös jäsenistön hyvinvointia. Kerran vuodessa olisi
suositeltavaa teettää kysely jäsenistön hyvinvoinnista.

Kulttuuri

Fobian kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurivastaava. Kulttuuritapahtumat ovat
pääsääntöisesti alkoholittomia. Ekskursioita teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuurikohteisiin
järjestetään vähintään kerran lukukaudessa. Fobia tekee keväällä ekskursion I/O-Speksin
näytökseen, jota on tekemässä myös vuonna 2024 fobialaisia. Kulttuurivastaava järjestää
keväisin jäsenistölle vapaamuotoisen kulttuuritapahtuman, joka voi olla esimerkiksi Open
Stage tai muu jäsenistöä osallistava kulttuuritapahtuma. Näiden lisäksi voidaan järjestää
esimerkiksi viinin tai teen maistelua, maalausiltoja tai kirpputoritapahtumia.

Fobian lehti Feedback ilmestyy ainakin keväällä, ja se voidaan lähettää ainejärjestön
tervehdyksen mukana uusille opiskelijoille sekä julkaisuvaihdossa muille psykologian
ainejärjestöille. Lehti julkaistaan paperisena, sähköisenä tai molempina. Feedbackin
päätoimittajana toimii hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen toimija. Feedbackin
julkaisemisen yhteydessä voidaan keväällä järjestää vapaamuotoinen julkistamistilaisuus
esimerkiksi Huoneella. Syksyllä voidaan puolestaan järjestää lehden teosta kiinnostuneiden
tekijöiden houkuttelutapahtuma, jossa jäsenistön on mahdollista tutustua pestiin ja
ilmoittautua halutessaan mukaan tulevan vuoden lehden tekijöiden joukkoon.

Juhlat

Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa koko jäsenistölle, yhdet
keväällä ja toiset syksyllä. Lisäksi fukseille järjestetään omat harjoitussitsit yhteistyössä
muiden ainejärjestöjen kanssa syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan Fobia järjestää
myös läheissitsit omalle jäsenistölleen. Näiden tapahtumien järjestämisestä ovat
päävastuussa Fobian hallituksen virkistysvastaavat ja tapahtumatoimikunta. Mikäli toinen
virkistysvastaavista estyy tapahtuman järjestämisestä, on hyvä nimetä hallituksesta tai
toimikunnasta tuuraaja.

Baaribileitä voidaan järjestää esimerkiksi sitsien jatkoina. Mikäli mahdollista, voidaan
baaribileitä järjestää myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi voidaan
järjestää kotibileitä erilaisilla teemoilla. Pyritään järjestämään Fobian oma vapputapahtuma,
esimerkiksi Kaikki tapahtuu tänään -päivä. Syksyllä tuutorit järjestävät uusien ja vanhojen
tutustumisillan. Kastajaisten järjestäminen uusille opiskelijoille on toisen vuoden
opiskelijoiden vastuulla, ja tavallisesti tapahtuma järjestetään syys-lokakuun aikana.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestävät puolestaan pikkujoulut marras-joulukuussa.

Ekskursiot 

Fobia pyrkii järjestämään ulkomaan ekskursion enintään joka toinen vuosi. Ekskursiot
järjestävät edellisenä vuonna päätetyt ekskursiovastaavat. Kotimaan ekskursioita voi
halutessaan järjestää useamminkin, ja se on myös hyvä vaihtoehto ekologisuuden
näkökulmasta. Ekskursioiden järjestämisessä on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan
välttää lentomatkustamista.

Tuutorointi

Hallituksen tuutorivastaava on yhteydessä tiedekunnan valitsemiin tuutoreihin. Vastaava
toimii linkkinä tuutoreiden ja hallituksen välillä välittäen tuutoreille tietoa Fobian fukseille
suunnatuista tapahtumista ja tarpeellisista asioista (esimerkiksi haalarien tilaamisesta ja
pikkujoulujen järjestämisestä), ja toisaalta tiedottaen hallitusta tuutoreiden suunnitelmista.
Tarvittaessa tuutorivastaava voi myös osallistua tuutoroinnin suunnitteluun. Tuutorivastaava
osallistuu myös TYY:n tuutorivastaavien neuvostoihin. Tuutorivastaava voi liittyä Indexin
tuutorivastaavien keskusteluryhmään. TYY:n ja Fobian yhdenvertaisuusperiaatteiden
mukaisesti jokaisessa fukseille suunnatussa Fobian tapahtumassa olisi suositeltavaa olla
yksi päihteetön tuutori, josta viestitään fukseille tapahtumakohtaisesti. Tuutorit vastaavat
uusien opiskelijajäsenten perehdyttämisestä Fobian yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja
häirintäohjesääntöön.

Tilat ja ympäristö

Huone

Jäsenistön yleistä viihtyvyyttä pidetään yllä tarjoamalla Fobian Huoneella teetä, kahvia ja
kauramaitoa omaa kulutusta vastaavaa maksua vastaan. Lisäksi Fobian Huoneella toimii
kioski, jossa on myytävänä opiskelijoille virvokkeita, makeisia, terveellisiä välipaloja ja muuta
pikkupurtavaa. Huoneen kioskilla on myös aina vegaanista tarjottavaa. Kioskin tuotoilla
pyöritetään kioskin toimintaa, eikä sillä ole tarkoitus kerätä taloudellista voittoa. Lisäksi
Huoneelle hankitaan jäsenistön käyttöön hygieniatarvikkeita, kuten kuukautissuojia ja
tamponeja. Huoneella on tarjolla myös muutama hankalasti kirjastosta saatavilla oleva
kurssikirja jäsenistön lainattavana. Fobian kurssikirjavalikoimaa kartutetaan jatkossa
mahdollisuuksien mukaan.

Huone siivotaan pintapuolisesti joka viikko hallituksen toimesta, sekä suursiivotaan kevään
ja syksyn lopulla. Huonevastaava yhdessä muun hallituksen kanssa huolehtii tämän
toiminnan organisoimisesta ja myös Huoneen muusta yleissiisteydestä ja viihtyvyydestä.
Huoneella järjestetään mahdollisuuksien mukaan laskiais-, syntymäpäivä-, vappu-, fuksi- ja
jouluvastaanotot, joihin voidaan kutsua myös laitoksen henkilökunta. Vastaanottoja voidaan
tarvittaessa järjestää myös ulkotiloissa.

Ympäristö

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan ympäristövastaavan, joka huolehtii Fobian
ympäristösuunnitelman noudattamisesta ja ympäristönäkökulman huomioimisesta
hallituksen päätöksenteossa. Myös muut hallituksen jäsenet perehdytetään Fobian
ympäristökäytäntöihin ja ympäristösuunnitelmaan. Fobian kaikissa tapahtumissa, mukaan
lukien vuosijuhlissa, tarjotaan vain kasvisruokaa ja lisäksi vegaaninen vaihtoehto. Fobian
tapahtumissa käytetään kestoastiastoa. Huoneella kierrätetään polttokelpoinen jäte,
biojätteet, kartongit, lasi, paperi, metalli ja muovi. Myös Fobian tapahtumissa pyritään
huolehtimaan kierrätyksestä tapahtumapaikan puitteiden rajoissa. Fobialla on Huoneella
astiapyyhkeitä, joiden puhtaudesta hallitus huolehtii. Fobia on sitoutunut Reilun kaupan
järjestöksi, eli ostoksia tehdessä suositaan Reilun kaupan sertifikaatin tuotteita. Lisäksi
suositaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita. Vuonna 2024 kehitetään
toimintatapa Fobia-paitojen kierrätystä varten. Lisäksi haalarimerkkejä voi kierrättää
Huoneella. Jäsenistölle ja hallitukselle tilattavien paitojen ja muiden tuotteiden
vastuullisuuteen kiinnitetään paremmin huomiota jatkossa.

Viestintä

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on sähköpostilista. Fobia tiedottaa toiminnastaan
myös Instagram- ja Facebook-sivuillaan. Fobian järjestämistä tapahtumista luodaan omat
tapahtumansa Facebookiin Fobian yhdistyskäyttäjällä. Fobian nettisivuja päivitetään
säännöllisesti. Lisäksi Fobialla on TikTok -tili, jonne voidaan tuottaa sisältöä.

Fobian sähköpostilistalle lähetetään lukukausien aikana viikoittain tiedotusviesti, jossa
kerrotaan tulevan viikon tapahtumista ja muista opiskelijoita kiinnostavista asioista. Fobian
nettisivujen tapahtumakalenteriin lisätään listaus Fobian ja yhteistyöjärjestöjen tulevista
jäsenistölle suunnatuista tapahtumista. Huoneen ovessa oleva QR-koodi on linkitetty
nettisivujen tapahtumakalenteriin. Lisäksi tapahtumalistaa päivitetään Fobian
Instagram-tarinoihin sekä tallennetaan Instagramin viikkokohtaiseen kohokohtaan. Fobia
hyödyntää aktiivisesti myös TYY:n viestintäkanavia, kuten tapahtumakalenteria. Fobian
avoimia tapahtumia voi mainostaa Indexin ja TYY:n viestintäkanavilla. Fobia myös viestii
aktiivisesti vuoden aikana esille tulevista TYY:n asioista.

Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedotusvastaava yhdessä tapahtumien järjestämisestä
vastaavien hallituslaisten kanssa. Fobian hallitus valitsee keskuudestaan somevastaavan.
Myös muut hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua Instagramin, Facebookin ja
TikTokin päivittämiseen. Fobian puskaradio -nimistä WhatsApp-ryhmää käytetään jäsenistön
keskinäiseen viestintään sekä nopeaan tiedottamiseen. Voidaan harkita Fobia-yhteisön
luomista WhatsAppiin. Hallituksen on hyvä viestiä toiminnastaan säännöllisesti esimerkiksi
sosiaalisen median kautta. Tätä on toivottu myös jäsenistön puolelta.
Fobian ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava viestii vaihto-opiskelijoille englanniksi Fobian
tapahtumista esimerkiksi WhatsAppin, Telegramin tai vaihto-opiskelijoille kohdennettujen
sähköpostien kautta.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään Fobian suhteita yrityksiin ja luomaan kumpaakin
osapuolta hyödyttäviä yhteistyön muotoja. Tavoitteena on jatkaa yhteistöitä viime kautena
toimivaksi todettujen yhteistyökumppanien kanssa, sekä ideoida ja laajentaa
yhteistyötoimintaa uusiin toimijoihin. Yritysyhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi
näkyvyyden tarjoaminen sosiaalisessa mediassa, ekskursiot, koulutukset ja
rekrytointitapahtumat. Yhteistyötä muiden hallituksen jäsenten, kuten koulutus- ja
työelämävastaavan kanssa suositellaan, jotta Fobialle rahaa tuottavat, ja ennen kaikkea
molemmille osapuolille hyödylliset tapahtumat, kuten koulutus- ja esittelytilaisuudet saadaan
pidettyä jatkuvana teemana. Yritysyhteistyövastaava hakee tarvittaessa tapahtumiin ja
muuhun toimintaan yhteistyökumppaneita. Yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu uusien
yhteistyömuotojen ja sopimusten ideointi ja toteuttaminen. Lisäksi hän aloittaa ja edistää
myös uusien opiskelijoiden haalareiden hankintaa. Toiminnan läpinäkyvyyden ja
jatkuvuuden takaamiseksi solmituista yhteistöistä, mukaan lukien haalarimainoksista,
tehdään molempien osapuolien allekirjoittamat sopimukset. Vuodesta 2024 alkaen siirrytään
malliin, jossa Fobia pyytää voittoa tavoittelevilta yrityksiltä korvausta kaikesta rekrytointiin tai
mainostamiseen liittyvästä toiminnasta. Hallitus kuitenkin arvioi korvausten pyytämistä
tapauskohtaisesti.

Talous

Fobian tärkeimmät tulonlähteet ovat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta vuosittain haettava
toiminta-avustus ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttava 20 euron suuruinen liittymismaksu,
joka peritään uusilta opiskelijoilta syksyllä. Lisäksi opiskelijajäseniltä kerätään vuosittainen
jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään yhdistyksen kokouksessa. Vuosittaisen jäsenmaksun
kerääminen aloitetaan syyskuussa 2024.

Myyjäistoimintaa järjestetään vastaanotoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muiden
tapahtumien yhteydessä. Oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä, kangaskasseja ja sukkia on
myynnissä Huoneella ympäri vuoden. Lisäksi haalarimerkkejä myydään Fobian nettisivujen
kautta. Feedback-lehteä varten voidaan hankkia yhteistyökumppaneita. Omaa kulutusta
vastaavaan kahvimaksuun kannustetaan, jotta kahvia, teetä ja kauramaitoa voidaan ostaa
enemmän kuin Fobian budjetti sallii. Turvatakseen talouttaan Fobia jatkaa
yritysyhteistyötoimintaa ja esimerkiksi baaribileiden järjestämistä yhteistyössä yökerhojen ja
muiden järjestöjen kanssa. Muista tapahtumista, kuten sitseistä kerätyillä
osallistumismaksuilla pyritään kattamaan tapahtumien kulut.

Taloudenhoitaja vastaa yhdessä puheenjohtajiston kanssa siitä, että toiminta noudattaa
budjettia. Erityisesti suuria rahasummia vaativat tapahtumat budjetoidaan, ja näitä budjetteja
seurataan aktiivisesti. Hallituksen niin päättäessä myös puheenjohtajalle voidaan hankkia
pankkitunnukset.

Suositellaan sopimaan mahdollisuuksien mukaan pidempiä yritysyhteistöitä, joilla voidaan
kattaa esimerkiksi Huoneelle tehtäviä hankintoja tai tarjota jäsenistölle edullisempia
tapahtumia.