Valikko Sulje

Fobian toimintasuunnitelma 2023

Yleistä 

Fobia ry on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito opiskelijan elämän kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, opiskelussa tukeminen sekä monipuolisten yhteisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäminen

Yhdistyksen toiminta

Jäsenet

Fobian jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet Turun yliopiston psykologian pääaineopiskelijat. Fobia ylläpitää jäsenrekisteriä, jota taloudenhoitaja päivittää.

Hallitustoiminta

Fobian hallituksessa toimii vastuuhenkilöitä eri toimialueilla. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa loma-ajat pois lukien. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muotoillaan kannanottoja, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niistä pyritään ilmoittamaan viikottaisessa tiedotusviestissä. Tiedotusvastaava tallentaa kokousten pöytäkirjat Fobian verkkosivuille, joilta ne ovat jäsenistön luettavissa. Lisäksi asiakirjat ja muu yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllinen materiaali tallennetaan erilliseen, vain hallitukselle ja tuutoreille avoimeen Google Drive -palveluun, josta ne ovat hyödynnettävissä. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Näissä hyväksytyt asiakirjat julkaistaan Fobian nettisivuilla kaikille nähtäviksi. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat paitsi omien vastuualueidensa puitteissa myös joustavasti eri toiminta-alueiden välillä. Työmäärää jaetaan hallituksen jäsenten kesken tasaisesti, jotta yksittäiset ihmiset eivät kuormittuisi liikaa. Isompia projekteja varten voidaan järjestää iltakouluja, joissa koko hallitus pääsee perehtymään ja keskustelemaan aiheesta rennossa ilmapiirissä. Hallitus voi halutessaan järjestää näitä esimerkiksi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Tarkoituksena on tehostaa kokouksia ja lyhentää niiden kestoa. Toimikuntalaisten tai muiden yhdistyksen jäsenten on mahdollista halutessaan osallistua myös iltakouluihin.

Toimikunnat

Hallituksen ulkopuolista jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti isojen ja paljon valmistelua vaativien tapahtumien järjestämiseen on hyvä hyödyntää toimihenkilöitä. Tarvittaessa hallitus voi perustaa koko jäsenistölle avoimia toimikuntia, joita johtavat kyseisen toimialueen vastuuhenkilö(t) hallituksesta. Toimikuntaan voi ilmoittautua syyskokouksessa tai myöhemmin järjestettävässä ilmoittautumisessa. Toimikuntaan saa liittyä kuka tahansa kiinnostunut Fobian jäsen. 

Toimikuntatoimintaa on suotavaa kehittää. Toimikuntien ja hallituksen välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä on tarpeellista lisätä. Toimihenkilöitä kannustetaan osallistumaan kokouksiin ja/tai iltakouluihin oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Sihteeri voi koostaa kokouksista lyhyen yhteenvedon ja toimittaa sen toimihenkilöille, pitäen näin heidät ajan tasalla ainejärjestön tapahtumista ja toiminnasta. Toimikunnat ja hallitus voivat järjestää yhteistä workshop-työskentelyä tai muuta yhteistä tekemistä. Toimikuntalaisia voidaan kutsua hallituksen virkistäytymistapahtumiin mukaan ja kiitokseksi toiminnastaan heille voidaan antaa erikseen sovittavia etuja.

Hallituksen virkistäytyminen

Yhdistyksen budjetissa on varattu rahaa hallituksen ryhmäytymiseen ja virkistäytymiseen, josta vastaa varapuheenjohtaja. Vuoden alussa järjestetään hallituskauden avaus. Hallituksen virkistäytymistä järjestetään tasaisesti ympäri vuoden yhteisten tapaamisten, kuten keilaamisen, kämppäappron, mökkiviikonlopun tai muun rennon hengailun muodossa. Vuoden lopussa hallitus kokoontuu Fobian tukemalle kiitosillalliselle.

Yhdenvertaisuus

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolista yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävä on valvoa TYYn yhdenvertaisuusohjelman toteutumista Fobian toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaavat toimivat myös yhteyshenkilöinä, joihin opiskelijat voivat olla luottamuksellisesti yhteydessä esimerkiksi häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Järjestön yhdenvertaisuusvastaavista tiedotetaan tapahtumissa, tapahtumakutsuissa ja järjestön nettisivuilla. Yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös muut järjestön toimijat kiinnittävät huomiota yhdenvertaisuuteen ja perehtyvät asiaan esimerkiksi osallistumalla TYYn yhdenvertaisuuskoulutuksiin vuosittain. Suosituksena on, että jokaisessa tapahtumassa, jossa käytetään alkoholia, olisi yksi häirintäyhdyshenkilö, joka on tapahtumassa päihteetön. Tapahtumassa ilmoitetaan osallistujille, kuka häirintäyhdyshenkilöistä on päihteetön. 

Fobia noudattaa toiminnassaan TYYn turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumia suunniteltaessa varmistetaan, että niiden teemat tai materiaalit eivät ole ahdistavia tai loukkaavia. Ohjelmanumeroissa ei painosteta osallistujia esimerkiksi alkoholin käyttöön, riisuutumiseen tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Tapahtumissa pyritään suosimaan esteettömiä tiloja, ja viestinnässä kerrotaan myös tapahtumien esteettömyydestä. Jokaisella jäsenellä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Uusia toimijoita valittaessa varmistetaan, että valinta suoritetaan julkisesti ja läpinäkyvästi. Fobia on myös allekirjoittanut SPOL:n arvot, joita ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. Vuonna 2023 kehitetään Fobialle omat arvot sekä mahdollisesti omat turvallisemman tilan periaatteet. Myös laajempaa yhdenvertaisuusohjelmaa olisi hyvä alkaa kehittämään. Vuonna 2022 kehitettyä häirintäohjesääntöä muokataan tarpeen mukaan.

Jatkuvuus

Uusien jäsenten rekrytoimista varten hallitus järjestää fuksien ja hallituksen yhteisen illanvieton, jossa hallitus tutustuu fukseihin ja esittelee hallituspestejä. Tämän lisäksi järjestetään koko jäsenistön “kosiskeluilta”, jossa esitellään pestejä ja kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta hakea mukaan hallitustoimintaan. Lisäksi syksyllä ennen syyskokousta Fobian Instagramissa julkaistaan hallituslaisten laatimat esittelyt jokaisesta pestistä.

Hallituksen vaihtuessa vanha hallitus päivittää testamentit sekä perehdyttää uudet vastuuhenkilöt tehtäviinsä henkilökohtaisesti. Tarvittaessa koko hallituksen perehdyttämistä voidaan jatkaa vielä tammi-helmikuussa. Hallituksen vaihtuessa on mahdollista pitää uuden ja vanhan hallituksen “vallanvaihtajaiset”, joissa vanha ja uusi hallitus tapaavat toisensa ja voivat keskustella hallitustoimintaan littyvistä asioista.

Jäsenistöltä kerätään palautetta Fobian ja hallituksen toiminnasta. Palautetta voi antaa muun muassa sähköpostitse, Fobian huoneessa olevaan hallituksen postilaatikkoon tai psykologian oppiaineen tiloissa olevaan postilokeroon. Hallitus laatii lukukausien päätteeksi jäsenistölle nimettömän kyselyn yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta. Kaikki palaute käsitellään hallituksen kokouksissa ja toimintaa pyritään kehittämään jäsenistön palautteen mukaisesti. 

Suhdetoiminta

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (Index)

Fobialla on edustaja Indexin hallituksessa. Index-vastaava toimii Indexin hallituksen jäsenenä sekä Fobian hallituksessa oman jaksamisensa mukaan. Fobia lainaa Indexiltä tarvittaessa muun muassa astioita ja muita tavaroita. Hallitus kannustaa jäsenistöään osallistumaan Indexin tapahtumiin mainostamalla niitä Fobian tiedotusviestissä sekä Facebookissa ja Instagramissa. Hallitus osallistuu Indexin tapahtumien järjestämiseen tarpeen mukaan esimerkiksi pitämällä Fobian rasteja tai myyntipisteitä. Fobia ylläpitää suhteita myös muihin Indexin alajärjestöihin esimerkiksi järjestämällä yhteistapahtumia.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL)

SPOL-edustajiksi valitaan kaksi hallituksen ulkopuolista toimijaa, joiden odotetaan käyvän Fobian hallituksen kokouksissa vähintään kerran kuukaudessa. Edustajista tulee SPOL:n hallituksen jäseniä. SPOL:n hallitus järjestäytyy lopulliseen muotoonsa vuosikokouksessa tammikuussa. Edustajana saa jatkaa halutessaan kaksi kautta putkeen ilman erillistä hakua. Edustajien kautta fobialaiset saavat tietoa SPOL:sta, tulevista tapahtumista ja muiden psykologian ainejärjestöjen toiminnasta. Lisäksi SPOL-edustajat toimivat SPOL:n hallituksen aktiivisina toimijoina ja osallistuvat siellä oman pestinsä mukaiseen toimintaan. SPOL:n kautta eri ainejärjestöjen toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä. Lisäksi Fobian hallituslaiset voivat olla mukana SPOL:n yhteisissä pestikohtaisissa ryhmissä, kuten puheenjohtajien ryhmässä ja osallistua tapaamisiin, joissa järjestöt jakavat keskenään hyviä käytänteitä.

Turun seudun Psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Fobialta valitaan Tupsyn johtokuntaan yksi hallituksen ulkopuolinen edustaja, jonka odotetaan käyvän vähintään kerran kuukaudessa Fobian hallituksen kokouksessa. Tupsyn kanssa yhteistyössä järjestetään järjestöinfo. Lisäksi Tupsyn kanssa yhteistyössä voidaan järjestää ammatti-ilta sekä palkka- ja työelämäinfo. Fobia järjestää yhteistyössä Tupsyn kanssa yhteistyösitsit ja edistää alumneita koskevien asioiden tiedottamista.

Alumnitoiminta

Alumnitoimintaan voi kuulua esimerkiksi vapaamuotoisia illanviettoja tai tietyn teemaisia keskustelutilaisuuksia alumnien ja opiskelijoiden kesken. Fobian hallitus nimeää keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta alumnivastaavan, joka koordinoi alumnitoimintaa yhdessä hallituksen, Tupsy:n ja psykologian oppiaineen henkilökunnan kanssa. Lisäksi Fobialla on alumnien sähköpostilista, jota päivitetään ja pyritään aktivoimaan. 

Alumnit voivat halutessaan liittyä Fobia ry:n kannattajajäseniksi 80€ maksulla, jolla tuetaan Fobia ry:n toimintaa, mutta alumneille avoimiin tapahtumiin osallistuminen ei edellytä kannattajajäsenyyttä. Niihin tapahtumiin, jonne alumnit tai Tupsyn jäsenet ovat tervetulleita, hallitus voi hinnoitella kalliimman tapahtumalipun, jonka oston tapahtumaan osallistuminen edellyttää.  

Kansainvälisyys

Fobia mainostaa opiskelijoilleen European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) -verkoston tarjoamia tapahtumia ja muuta toimintaa. Lisäksi Fobia saa SPOL-edustajien kautta tietoa EFPSA:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Fobialla on englanninkielinen kansainvälisille opiskelijoille suunnattu osio nettisivuillaan. Tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan myös englanniksi. Vaihto-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Fobian tapahtumiin. Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava pitää aktiivisesti yhteyttä psykologian vaihto-opiskelijoihin ja välittää heille tietoa ainejärjestön toiminnasta. Lisäksi tämä osallistuu TYYn International Councilin tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaava osallistuu myös mahdollisten kv-sitsien järjestämiseen yhdessä Indexin ja Erasmus Student Networkin kanssa. Vastaava osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan vaihto-opiskelijoiden tervetuliaistapahtumiin. 

Vaihto-opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita Fobian haalareista, minkä vuoksi Fobia voi tilata fuksien tilauksen yhteydessä ylimääräisiä haalareita, joita voidaan vuokrata tai  myydä vaihto-opiskelijoille. Suosituksena on, että haalareita pääasiassa vuokrattaisiin uudelleenkäytön ympäristöystävällisyyden ja edullisuuden vuoksi. Hallituskauden 2022 lopussa vaihtarihaalareita on vapaana 7 kappaletta. 

Muu yhteistyötoiminta

Fobia järjestää yhteistä toimintaa vähintään kerran vuodessa jonkin toisen psykologian ainejärjestön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan Indexin ja SPOL:n muiden jäsenjärjestöjen, tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Ulkosuhdevastaavan vastuulla on järjestää Fobian sitseille tarjoilijoita sekä auttaa yhteistyöainejärjestöjä rekrytoimalla tarjoilijoita näiden sitseille tai vuosijuhlille. Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita sitsejä (yhteistyössä terveydenhoitoalan ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä (yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian ja logopedian ainejärjestöjen kanssa), järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.   

Fobia käy esittelemässä psykologian opintoja koululaisille pyydettäessä. Ulkosuhdevastaava koordinoi kyseisen toiminnan ja pyrkii järjestämään vapaaehtoisia esittelijöitä hallituksesta tai muusta jäsenistöstä.

Perustetaan uusi hallituksen ulkopuolinen pesti, yritysyhteistyövastaava, joka kartoittaa mahdollisuuksia yhteistyöhön yritysten kanssa ja koordinoi tätä toimintaa. Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään Fobian suhteita yrityksiin ja luomaan kumpaakin osapuolta hyödyttäviä yhteistyön muotoja. Yritysyhteistyön muotoja voi olla esimerkiksi näkyvyyden tarjoaminen sosiaalisessa mediassa, ekskursiot, koulutukset ja rekrytointitapahtumat. Yritysyhteistyövastaava hakee tarvittaessa tapahtumiin ja muuhun toimintaan yhteistyökumppaneita. Yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu  uusien yhteistyömuotojen ja sopimusten ideointi ja toteuttaminen. Fobian hallitus voi kaudella 2023  pohtia, pyytääkö Fobia korvausta välittämistään ulkopuolisten tahojen markkinointia edistävistä viesteistä, kuten työpaikkailmoituksista. 

Mielen päällä -toiminnan kanssa tehtävää yhteistyötä on suunniteltu ja sitä on suositeltavaa kehittää vuonna 2023. Fobia viestii säännöllisesti Mielen päällä -toiminnasta ja kannustaa jäsenistöään osallistumaan sen tapahtumiin, kuten opiskelunurkkaan.

Edunvalvonta ja koulutus

Edunvalvonta

Koulutuspoliittinen vastaava(t) seuraa laitoksen psykologian opetusta muun muassa kurssipalautteen avulla ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Lisäksi tämä pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, TYY:n koponeuvostoon, Indexin opintovastaavaan, SPOL:n koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Indexin kopotoimikunnan kokouksiin ja tiedottaa edunvalvonnallisista asioista Fobian jäsenistölle.

Koulutuspoliittinen vastaava rekrytoi hallituslaisista tai jäsenistön keskuudesta opiskelijaedustajia opetusta suunnitteleviin oppiainetiimeihin. Hallituksen puheenjohtaja ja/tai koulutuspoliittinen vastaava sekä muut kiinnostuneet hallituksen jäsenet osallistuvat kevätlukukauden alussa järjestettävään oppiaineseminaariin sekä oppiainekokouksiin. Koulutuspoliittisen vastaavan tueksi on perustettu kopotoimikunta. Koulutuspoliittinen vastaava luotsaa toimikuntaa. Hallituksen edustajia osallistuu myös loppuvuodesta oppiaineen henkilökunnan kanssa yhteiselle jouluaterialle, mikäli tällainen järjestetään. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava järjestää harjoittelupaikkojen esittelytapahtuman, jonne rekrytoidaan harjoittelussa olevia tai olleita fobialaisia.

Tenttikysymysarkistoa kerätään Fobian nettisivuille sähköpostin ja nettisivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Hallituksen tiedotusvastaava siirtää kertyneen tenttimateriaalin sähköiseen muotoon Fobian kotisivuille. Vuonna 2023 jatketaan kurssimateriaalipankin kartuttamista. Tämä sähköisellä alustalla toimiva Fobian jäsenille avoin tietopankki sisältää opiskelijoiden itsensä laatimia tiivistelmiä ja muistiinpanoja eri kursseihin liittyen. Tämän lisäksi kurssimateriaalipankkiin talletetaan Harkkawiki, johon kerätään tietoa psykologian alan harjoittelupaikoista.

Vuoden aikana järjestetään vapaamuotoisia kurssipalauteiltoja, joissa opiskelijoiden on mahdollista antaa palautetta kursseista ja vaikuttaa koulutuspoliittisen vastaavan kautta opetuksen suunnitteluun. Kurssipalautetta voi antaa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Fobia jatkaa yhteistyötä kurssien vastuuopettajien kanssa kurssipalautteen keräämisessä. Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia antamaan palautetta sekä  järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin läpi tenttien oikeat vastaukset. Vastuuopettajia kannustetaan myös yhteisöllisten opetusmuotojen käyttöön esimerkiksi lukupiirien muodossa. 

Vuonna 2023 on suositeltavaa jatkaa Flinga-sivuston käyttöä keräämään kootusti kysymyksiä ja palautetta koulutuspoliittisista asioista.  Hallituksen on suositeltavaa tavata oppiainevastaavaa säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa lukukaudessa. Koulutuspoliittinen vastaava voi mainostaa Flingaa ennen oppiainevastaavan tapaamista ja kerätä koosteen palautteesta. Oppiainevastaavan tapaamisen jälkeen jäsenistölle voidaan lähettää kooste käsitellyistä asioista. 

Fobia viestii koulutuspoliittisesta toiminnasta tarpeen mukaan ja vähintään kerran lukukaudessa esimerkiksi sähköpostilistan tai Instagramin välityksellä.

Koulutukset ja työelämäekskursiot

Koulutus- ja työelämävastaava järjestää koulutustapahtumia sellaisista psykologian alan aihealueista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai joita sivutaan vain vähän. Koulutuksia pyritään järjestämään sekä keväällä että syksyllä. Myös työelämäekskursioita, joissa jäsenistö pääsee kentälle tutustumaan psykologin työhön, järjestetään ainakin kaksi lukukaudessa. Koulutusten aiheiden ja työelämäekskursioiden kohteiden päättämisessä kuullaan jäsenistön mielipidettä esimerkiksi järjestämällä kyselyitä. Koulutusten ja työelämäekskursioiden osalta kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää kyseisiä tapahtumia jatkossa myös etänä mahdollistaen tutustumisen erilaisiin aihealueisiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi Fobia aktiivisesti kannustaa jäseniään osallistumaan oman alan seminaareihin tai webinaareihin viestimällä näistä esimerkiksi sähköpostilistalla. Yhteistyötä yritysyhteistyövastaavan kanssa suositellaan. 

Vapaa-ajan toiminta

Hyvinvointi

Fobian vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholittoman toiminnan järjestämiseen, jota tulisi olla vähintään kerran kuukaudessa. Fobia on aloittanut vuonna 2022 Hyvis-approt, joita on suositeltavaa jatkaa ja kehittää vuonna 2023. Hyvis-approjen tavoitteena on kannustaa jäsenistöä osallistumaan alkoholittomiin tapahtumiin sekä lisätä yhteisöllistä tekemistä. Hyvis-approt sisältävät esimerkiksi vastaanottoja, koulutuksia, kulttuuritapahtumia ja hyvinvointiviikon tapahtumia. Tapahtumia on suositeltavaa järjestää yhdessä muiden vastaavien kanssa. 

Liikunta- ja hyvinvointivastaava keskittyy liikuntatapahtumien sekä muun terveyttä ja mielenterveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Keväällä ja syksyllä järjestetään hyvinvointiviikot, jotka sisältävät monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten terveellisen aamupalan, lajikokeilun, vohvelitarjoilun ja rentoutushetken. Fobialla on kevätlukukaudella jäsenistölle ilmainen vakioliikuntavuoro yhdessä Indexin kanssa ja vuoroa pyritään jatkamaan myös syyslukukaudella. Vuoden aikana voidaan järjestää tämän lisäksi myös muita liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kuten kävely- tai pyöräilyretkiä.

Fobia järjestää vähintään kerran vuodessa jonkun hyväntekeväisyystapahtuman tai -tempauksen. Se voi olla esimerkiksi rahankeräys tai keskustelutilaisuus vanhainkodissa. Fobialla on oma veriryhmä, jota mainostetaan edelleen kannustaen jäsenistöä aktiivisesti verenluovutukseen. Fobia viestii säännöllisesti mielenterveyspalveluista ja palautekyselyiden ohessa kartoittaa myös jäsenistön hyvinvointia. Kerran vuodessa olisi suositeltavaa teettää laajempi kysely jäsenistön hyvinvoinnista.

Kulttuuri

Fobian kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurivastaava. Kulttuuritapahtumat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia. Ekskursioita teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuurikohteisiin järjestetään vähintään kerran lukukaudessa. Fobia tekee keväällä ekskursion I/O-Speksin näytökseen, jota on tekemässä myös vuonna 2023 fobialaisia. Open Stage -tapahtuma, jossa jäsenet pääsevät esittelemään taitojaan, järjestetään jälleen pääosin livenä, mutta sen toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös Fobian Instagramia esimerkiksi valokuvataiteen tai käsitöiden esittelyssä. Näiden lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi viinin tai teen maistelua, maalausiltoja tai kirpputoritapahtumia. 

Fobian lehti Feedback ilmestyy ainakin keväällä ja se voidaan lähettää ainejärjestön tervehdyksen mukana uusille opiskelijoille sekä julkaisuvaihdossa muille psykologian ainejärjestöille. Lehti julkaistaan paperisena, sähköisenä tai molempina. Feedbackin päätoimittajana toimii hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen toimija.

Juhlat

Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa koko jäsenistölle, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Lisäksi fukseille järjestetään omat harjoitussitsit yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan Fobia järjestää myös kaverisitsit ja/tai sukulaissitsit omalle jäsenistölleen. Näiden tapahtumien järjestämisestä ovat päävastuussa Fobian hallituksen virkistysvastaavat ja tapahtumatoimikunta. Mikäli toinen virkistysvastaavista estyy tapahtuman järjestämisestä, on hyvä nimetä hallituksesta tai toimikunnasta tuuraaja.

Baaribileitä järjestetään ainakin kahdet vuoden aikana ja niitä suositellaan järjestettäväksi sitsien jatkoina. Lisäksi voidaan järjestää kotibileitä erilaisilla teemoilla. Vuonna 2022 hallitus lanseerasi vanhoja perinteitä yhdistävän, yhteisöllisyyttä lisäävän, Fobian oman vapputapahtuman, jota hallitus suosittelee jatkettavan. Syksyllä tuutorit järjestävät fuksien ja vanhojen tutustumisillan. Kastajaisten järjestäminen uusille opiskelijoille on toisen vuoden opiskelijoiden vastuulla, ja tavallisesti tapahtuma järjestetään syys-lokakuun aikana. Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestävät puolestaan pikkujoulut marras-joulukuussa. Virkistysvastaavat, tapahtumatoimikunta sekä vuosijuhlatoimikunta voivat resurssien salliessa myös pohtia mahdollisia tapahtumia varainkeruuna kevään 2023 vuosijuhlia varten. 

Fobia järjestää vuosijuhlat keväällä 2023, joita ovat järjestämässä edellisenä vuonna perustettu vuosijuhlatoimikunta. Vuosijuhlatoimikunta ja hallitus ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään.

Ekskursiot 

Fobia pyrkii järjestämään ulkomaan ekskursion enintään joka toinen vuosi ja sellainen järjestetään keväällä 2023 pandemiavuosien tauon jälkeen. Ekskursion järjestää edellisenä vuonna päätetyt ekskursiovastaavat. Kotimaan ekskursioita voi halutessaan järjestää useamminkin ja se on myös hyvä vaihtoehto  ekologisuuden näkökulmasta. Ekskursioiden järjestämisessä on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan välttää lentomatkustamista. 

Tuutorointi

Hallituksen tuutorivastaava on yhteydessä tiedekunnan valitsemiin tuutoreihin. Vastaava toimii linkkinä tuutoreiden ja hallituksen välillä välittäen tuutoreille tietoa Fobian fukseille suunnatuista tapahtumista ja tarpeellisista asioista (esimerkiksi haalarien tilaaminen ja pikkujoulujen järjestäminen), ja toisaalta tiedottaen hallitusta tuutoreiden suunnitelmista. Tarvittaessa tuutorivastaava voi myös osallistua tuutoroinnin suunnitteluun. Tuutorivastaava osallistuu myös TYYn tuutorivastaavien neuvostoihin. Tuutorivastaava voi liittyä Indexin tuutorivastaavien keskusteluryhmään. TYYn ja Fobian yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti jokaisessa fukseille suunnatussa tapahtumassa olisi suositeltavaa olla yksi päihteetön Fobian tuutori.

Tilat ja ympäristö

Huone

Jäsenistön yleistä viihtyvyyttä pidetään yllä tarjoamalla Fobian Huoneella teetä ja kahvia omaa kulutusta vastaavaa maksua vastaan. Lisäksi Fobian Huoneella toimii kioski, jossa on myytävänä opiskelijoille makeisia, terveellisiä välipaloja ja muuta pikkupurtavaa. Huoneen kioskilla on myös aina vegaanista tarjottavaa. Kioskin tuotoilla pyöritetään kioskin toimintaa, eikä sillä ole tarkoitus kerätä taloudellista voittoa. Lisäksi Huoneelle hankitaan jäsenistön käyttöön hygieniatarvikkeita, kuten kuukautissuojia ja tamponeja. Huoneella on tarjolla myös muutama hankalasti kirjastosta saatavilla oleva kurssikirja jäsenistön lainattavana. Fobian kurssikirjavalikoimaa kartutetaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan.

Huone siivotaan pintapuolisesti vähintään kahden viikon välein hallituksen toimesta, sekä suursiivotaan kevään ja syksyn lopulla. Huonevastaava huolehtii tämän toiminnan organisoimisesta ja myös Huoneen muusta yleissiisteydestä ja viihtyvyydestä.

Huoneella järjestetään mahdollisuuksien mukaan laskiais-, syntymäpäivä-, vappu-, fuksi- ja jouluvastaanotot, joihin voidaan kutsua myös laitoksen henkilökunta. Vastaanottoja voidaan tarvittaessa järjestää myös ulkotiloissa.

Ympäristö

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan ympäristövastaavan, joka huolehtii ympäristönäkökulman huomioimisesta päätöksenteossa. Myös muut hallituksen jäsenet perehdytetään Fobian ympäristökäytäntöihin. Fobian kaikissa tapahtumissa, mukaan lukien vuosijuhlissa tarjotaan vain kasvisruokaa ja lisäksi vegaaninen vaihtoehto. Fobian tapahtumissa käytetään kestoastiastoa, jos sellainen on saatavilla. Huoneella kierrätetään polttokelpoinen jäte, biojätteet, kartongit, lasi, paperi, metalli ja muovi. Myös Fobian tapahtumissa pyritään huolehtimaan kierrätyksestä tapahtumapaikan puitteiden rajoissa. Fobialla on Huoneella astiapyyhkeitä, joiden puhtaudesta hallitus huolehtii. Fobia on sitoutunut Reilun kaupan järjestöksi, eli ostoksia tehdessä suositaan Reilun kaupan sertifikaatin tuotteita. Lisäksi suositaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita. Vuonna 2023 kehitetään toimintatapa Fobia-paitojen kierrätystä varten. Lisäksi haalarimerkkejä voi kierrättää Huoneella. Jäsenistölle ja hallitukselle tilattavien paitojen vastuullisuuteen kiinnitetään paremmin huomiota jatkossa.

Viestintä

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on sähköpostilista. Fobia tiedottaa toiminnastaan myös Instagram- ja Facebook-sivuillaan. Fobian järjestämistä tapahtumista luodaan omat tapahtumansa Facebookiin Fobian yhdistyskäyttäjällä. Fobian nettisivuja päivitetään säännöllisesti. 

Fobian sähköpostilistalle lähetetään lukukausien aikana viikoittain tiedotusviesti, jossa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista ja muista opiskelijoita kiinnostavista asioista. Fobian nettisivujen tapahtumakalenteriin lisätään listaus Fobian ja yhteistyöjärjestöjen tulevista jäsenistölle suunnatuista tapahtumista. Tapahtumista voi myös halutessaan informoida Huoneen oveen laitettavassa kalenterissa. Lisäksi tapahtumalistaa päivitetään Fobian Instagram-tarinoihin. Fobia hyödyntää aktiivisesti myös TYYn viestintäkanavia, kuten tapahtumakalenteria. Fobia myös viestii aktiivisesti vuoden aikana esille tulevista TYYn asioista.

Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedotusvastaava yhdessä tapahtumien järjestämisestä vastaavien hallituslaisten kanssa. Myös muut hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua Instagramin ja Facebookin päivittämiseen. Fobian puskaradio -nimistä Whatsapp-ryhmää käytetään jäsenistön keskinäiseen viestintään sekä nopeaan tiedottamiseen. Hallituksen on hyvä viestiä toiminnastaan säännöllisesti esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tätä on toivottu myös jäsenistön puolelta. 

Fobia viestii vaihto-opiskelijoille englanniksi tulevista tapahtumistaan. Viestintä voidaan toteuttaa viikkoviestin yhteydessä ja/tai kansainvälisyysvastaavan toimesta WhatsAppin tai vaihto-opiskelijoille kohdennettujen sähköpostien kautta.

Talous

Fobian tärkeimmät tulonlähteet ovat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta vuosittain haettava toiminta-avustus ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttava 20 euron suuruinen jäsenmaksu, joka peritään uusilta opiskelijoilta syksyllä.

Myyjäistoimintaa järjestetään vastaanotoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. Oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä, kangaskasseja ja sukkia on myynnissä Huoneella ympäri vuoden. Lisäksi haalarimerkkejä myydään Fobian nettisivujen kautta. Feedback-lehteä varten voidaan hankkia yhteistyökumppaneita. Omaa kulutusta vastaavaan kahvimaksuun kannustetaan, jotta kahvia ja maitoa voidaan ostaa enemmän kuin Fobian budjetti sallii. Turvatakseen talouttaan Fobia jatkaa baaribileiden järjestämistä yhteistyössä yökerhojen ja muiden järjestöjen kanssa. Muista tapahtumista, kuten sitseistä, kerätyillä osallistumismaksuilla pyritään kattamaan tapahtumien kulut.

Taloudenhoitaja vastaa siitä, että toiminta noudattaa budjettia. Erityisesti suuria rahasummia vaativat tapahtumat budjetoidaan ja näitä budjetteja seurataan aktiivisesti. Hallituksen niin päättäessä myös puheenjohtajalle voidaan hankkia pankkitunnukset.

Hallitus suosittelee sopimaan pidempiä yritysyhteistöitä, joilla voidaan kattaa esimerkiksi vaihtarien haalareihin liittyviä kuluja tai tarjota jäsenistölle edullisempia tapahtumia. 

Vuonna 2023 Fobian taloudenhoitaja hoitaa tavanomaisten toimiensa lisäksi vuosijuhlien rahaliikennettä ja kirjanpitoa. Vastuu budjetin laatimisesta ja noudattamisesta on kuitenkin vuosijuhlatoimikunnalla. Pääasiassa vuosijuhlien kulut korvataan hankituilla yhteistyökumppaneilla, varainkeruulla sekä osallistumismaksuilla. Myös Fobia tukee vuosijuhlia rahallisesti.

Edustajistovaalit 2023

Vuonna 2023 järjestetään edustajistovaalit. Puheenjohtaja yhdessä muun hallituksen kanssa päättävät, ketkä saavat mainostaa itseään yhdistyksen tiedotuskanavilla. Tämän ehdon suositellaan olevan “Fobialaiset ehdokkaat”. Jäsenistöä tiedotetaan edustajistovaaleista ja niiden tärkeydestä sekä kannustetaan äänestämään niissä.