Valikko Sulje

Kehityspsykologia II

Heinäkuu 2022

Tentaattorit: Paula Salo, Mikko Ylinen

1. Mikä merkitys peilisoluilla on ihmisen käyttäytymiseen ja emootioiden kehitykseen? 

2. Mitkä ovat seitsemän tunteiden säätelyn osa-aluetta? Miten ne vaikuttavat ajatusten ja tunteiden kehitykseen? 

3. Mitä tarkoitetaan geenien ja ympäristön korrelaatiolla ja yhteisvaikutuksella? Miten ne näkyvät lapsen kehityksessä?

Tammikuu 2022

Tentaattorit: Mikko Ylinen, Paula Salo

  1. Sosiaalisen kognition kehityskulku lapsuudessa ja siihen liittyvät tekijät
  2. Mitä tarkoittaa tunnesäätely psykologiassa ja millainen merkitys tietoisuudella on tunnesäätelyssä?
  3. Kiintymyssysteemin funktiot eri ikävaiheissa

Loppuvuosi 2021

Tentaattori: Paula Salo

  1. Kiintymyssuhteen yhteys emootioihin
  2. Vanhemman ja lapsen sosialisaatio
  3.  7 tunteiden säätelyn osa-aluetta

9.12.2015

Tentaattori: Paula Salo

1.Tapahtuuko ihmisen psykologinen kehitys kehitysvaiheiden kautta? Perustele.

2. Millä tavoin emotionaalisuus ja emootioiden säätely ovat yhteydessä sosiaaliseen pätevyyteen?

3. Selitä J.L. Austinin ja John Searlen kehittämä puheaktiteoria (Speech Act Theory). Miten sitä on hyödynnetty kielellisen kehityksen kuvaamisessa?

18.11.2015

Tentaattori: Paula Salo

1. Tapahtuuko ihmisen psykologinen kehitys kehitysvaiheiden kautta? Perustele.

2. Millä tavoin emotionaalisuus ja emootioiden säätely ovat yhteydessä sosiaaliseen pätevyyteen?

3. Selitä J.L. Austinin ja John Searlen kehittämä puheaktiteoria (Speech Act Theory). Miten sitä on hyödynnetty kielellisen kehityksen kuvaamisessa?

10.12.2014

Tentaattori: Paula Salo

1. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet:

a) vihamielisyysattribuutioerhe

b) SIP-malli

c) proaktiivinen aggressio

d) prospektiivinen tutkimus

e) kronotyyppi

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

2. Kuvaile nuoruusiän kognitiivista kehitystä.

3. Tapahtuuko psykologinen kehitys kehitysvaiheiden kautta? Perustele.

19.11.2014

Tentaattori: Paula Salo

1. Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

a) Identiteettikriisi

b) Resilienssi

c) Sosiometrinen status

d) ”Top-down” -strategia

e) Kronotyyppi

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuvaile sosiaalisen informaation prosessoinnin vaiheet. Millaisia ongelmia aggressiivisilla lapsilla ja nuorilla voi olla sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä?

2. Tapahtuuko ihmisen psykologinen kehitys kehitysvaiheiden kautta? Perustele.

31.1.2014

Tentaattori: Salo

1. Miten ja miksi mitataan sosiometristä asemaa lasten ja nuorten vertaissuhteissa? Mitä ongelmia mittaukseen voi liittyä?

2. Miten uni on yhteydessä nuoren hyvinvointiin ja kehitykseen?

3. Millaisen intervention kehittäisit nuorten vertaissuhteissa esiintyviin ongelmiin puuttumiseksi? Perustele.

20.11.2013

Tentaattori: Salo

1. Kuvaile sosiaalisen informaation prosessoinnin vaiheita. Millaisia ongelmia aggressiivisilla lapsilla ja nuorilla voi olla sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä?

2. Miten ystävyyssuhteet voivat vaikuttaa nuoren psykososiaaliseen kehitykseen?

3. Miten uni on yhteydessä nuoren hyvinvointiin ja kehitykseen?

1.3.2013

Tentaattori: Salo

1. Millä tavoin emotionaalisuus ja emootioiden säätely ovat yhteydessä sosiaaliseen pätevyyteen?

2. Miten aggressiivisuus vaikuttaa vertaissuhteisiin?

3. Miten varhaislapsuuden kiintymyssuhde on yhteydessä lapsen vertaissuhteisiin?

5.12.2012

Tentaattori: Salo

1. Miten lapsen vertaissuhteet voivat olla yhteydessä hänen koulumenestykseensä?

2. Kuvaile käyttäytymisgenetiikan kaksi keskeisintä tutkimusasetelmaa.

3. Mitkä tekijät lisäävät riskiä joutua koulukiusaamisen uhriksi? Miksi?

5.11.2012

Tentaattori: Salo

1. Miten lapsen temperamentti vaikuttaa hänen sosiaalisiin kykyihinsä ja vertaissuhteisiinsa?

2. Mitä eroa on reaktiivisella ja proaktiivisella aggressiolla? Miten ne kehittyvät?

3. Miten kiintymyssuhde kehittyy?

23.11.2011

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet yhdellä lauseella:

1. Proaktiivinen aggressio

2. Formaalisten operaatioiden vaihe

3. Sosiaalinen preferenssi

4. Sirkadiaaninen prosessi

5. Konformiteetti

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti:

6. Miten aggressiivisten lasten sosiaalisen tiedon käsittely eroaa ei-aggressiivisista lapsista?

7. Millaisia vaikutuksia lapsuusiän heikolla tunteiden säätelyllä voi olla myöhemmin elämässä?

8. Miksi ystävät ovat tärkeitä nuoruudessa?

9. Jos halutaan edistää lasten sosiaalista pätevyyttä, valitsisitko mieluummin koko ikäluokalle suunnatun vai pienryhmälle räätälöidyn intervention? Perustele.

10. Pitäisikö vanhempien pysyä yhdessä lasten vuoksi parisuhteen ongelmista huolimatta? Perustele kantasi käyttäen hyväksi kurssilla oppimaasi tietoa lapsen kehityksestä.

19.10.2011

Tentaattori:  Salo

Selitä seuraavat käsitteet yhdellä lauseella:

1. Vertaisryhmä

2. Sosiometrinen mittaus

3. Multifinality

4. Määrän pysyvyys

5. Konformiteetti

Vastaa seuraaviin kysymyksiin enintään kolmella lauseella:

6. Miten hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais -akselin toiminta vaikuttaa nuoruusiässä?

7. Miksi sähköisten viestintävälineiden (esim. kännykkä, TV, tietokone) käyttö voi olla riskitekijä nuoren hyvän unen kannalta?

8. Mitä on sosiaalinen pätevyys ja mihin sitä tarvitaan?

9. Millaista on auktoritatiivinen vanhemmuus ja miksi sen ajatellaan olevan tehokkain vanhemmuuden tyyleistä?

10. Ovatko miehet Marsista ja naiset Venuksesta? Kuvaa lyhyesti sukupuolieroja sosioemotionaalisessa kehityksessä.