Valikko Sulje

Kehityspsykologia III

15.3.2016

Tentaattori: ?

Työskentelet kunnalla psykologina. Sinua on pyydetty kirjoittamaan kotihoidon työntekijöille (enimmäkseen lähihoitajia) ohjeistus dementiapotilaiden kanssa työskentelyä varten. Kirjoita niin, että tiedotteen jaksaa lukea loppuun, ja vastaa yhtenäisessä tekstissä seuraaviin kysymyksiin.

1. Millaisia kognitiivisia muutoksia liittyy normaaliin ikääntymiseen? Entä degeneratiivisiin aivosairauksiin?

2. Millaisia erotusdiagnostisia asioita kotihoidon työntekijöiden tulee ottaa huomioon työskennellessään dementiapotilaiden parissa?

3. Millaisia tukitoimia kotihoidossa voidaan käyttää mahdollistamaan dementiapotilaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään?

 

24.2.2016

Tentaattori: Salo

Ohjeistus: Olet psykologina ison kunnan työterveyshuollossa. Esimiehesi pyytää sinua kirjoittamaan ohjeistuksen työterveyshuollon ammattihenkilöille työstressistä. Kirjoitat siis virallisen ohjeistuksen lääkäreille, psykologeille ja hoitajille. Tarkoitus on, että kirjoitat yhden yhtenäisen tekstin, jossa vastaat kaikkiin alla esitettyihin kysymyksiin.

1. Mitä on työstressi?

2. Minkä mekanismien kautta työstressin haitalliset terveysvaikutukset saattavat syntyä?

3. Minkä työntekijäryhmien kohdalla työstressin ja työn kuormittavuuden vaikutuksiin olisi erityisesti tärkeää kiinnittää huomiota ja miten?

 

26.5.2015

Tentaattori: Salo

Ohjeistus: Olet psykologina ison kunnan työterveyshuollossa. Esimiehesi pyytää sinua kirjoittamaan ohjeistuksen työterveyshuollon ammattihenkilöille työstressistä. Kirjoitat siis virallisen ohjeistuksen lääkäreille, psykologeille ja hoitajille. Tarkoitus on, että kirjoitat yhden yhtenäisen tekstin, jossa vastaat kaikkiin alla esitettyihin kysymyksiin.

1. Mitä on työstressi?

2. Mitä positiivisia vaikutuksia työstressillä on?

3. Minkä mekanismi(e)n kautta työstressi vaikuttaa?

4. Jokin aiheeseen liittyvä, yhä helppo kysymys

5. Mitkä ammattiryhmät ovat erityisen alttiita työstressille?

 

6.6.2014

Tentaattori: Salo

1. a. Mitä ovat kehitykselliset neuropsykologiset häiriöt?

1. b. Mitä psykologin tulee ottaa huomioon käytännön työssä tutkiessaan neuropsykologisia häiriöitä?

2. a. Millaisia puhuttuun kieleen liittyviä vaikeuksia ikääntymiseen liittyy?

2. b. Miten puhuttuun kieleen liittyvät vaikeudet vaikuttavat ikääntyvän henkilön elämään?

3. a. Mitä tarkoittavat allostaasi ja allostaattinen kuorma (allostasis, allostatic load)?

3. b. Mikä merkitys niillä on kehityksen kannalta aikuisuudessa ja vanhuudessa?

 

7.5.2013

Tentaattori: Salo

1. Miten sosioekonominen asema (SES) on yhteydessä terveeseen ikääntymiseen?

2. Miten Alzhermerin tauti, Lewyn kappale tauti ja Parkinsonin tauti eroavat toisistaan?

3. Miten sinä arvioisit tutkimusta kuvan, taulukon ja saamiesi tietojen perusteella? (Vuonna 2004 julkaistiin yhdysvaltalaisen Womens Health Initiative Memory Study – tutkimuksen tulokset, jotka on esitetty kuvassa alla. Tutkimuksessa selvitettiin vaihdevuosioireiden hoitoon käytettävän hormonikorvaushoidon vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn. Tutkimukseen osallistui alun erin 2808 suhteellisen tervettä vaihdevuosi-ikäistä naista, jotka satunnaistettiin saamaan joko estrogiinia sisältävää hormonikorvaushoitoa tai plaseboa eli lumelääkettä (vuosittaiset otoskoot taulukossa). Kognitiivista suorituskykyä mitattiin Mini-Mental State Examination – testillä (MMSE, asteikko 0-100 pistettä; mitä korkeampi pistemäärä, sitä parempi suoritus) ja mittaukset toistettiin samoilla henkilöillä vuosittain seitsemän kertaa alkumittauksen jälkeen. Tutkimuksen tuloksena raportoitiin, että hormonikorvaushoito heikentää kognitiivista suorituskykyä ikääntyvillä naisilla, koska hormonihoitoa saaneessa ryhmässä kognitiivinen suorituskyky oli heikompi kuin plaseboryhmässä.)

 

16.4.2013

Tentaattori: Salo

1. Miten asiantuntijuus voi kompensoida normaaliin ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten taitojen heikentymistä?

2. Mitä vaikeuksia on dementioiden diagnosoinnissa? Miksi?

3. Mitä ovat kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt? Miten ne voivat vaikeuttaa arkielämää?

 

9.12.2011

Tentaattori: Salo

1. Millä tavalla sosiaaliset suhteet voivat edistää terveyttä aikuisilla?

2. Mitä eroa on Alzheimerin taudilla ja vaskulaaridementialla? Entä mitä yhteistä niillä on?

3. Kuvaile eläkkeelle jäämistä prosessina. Tulkitse oheista kuvaajaa ja vertaa sen tuloksia niihin tietoihin, joita tenttikirjat tarjosivat. (Kuvaajassa kuvattu masennus- ja diabeteslääkkeiden käyttöä ennen ja jälkeen eläkkeelle jäämisen.)

 

11.11.2011

Tentaattori: Salo

1. Miten kronologinen ikä on yhteydessä älykkyyteen? Vertaile erilaisilla tutkimusasetelmilla saatuja tuloksia ja pohdi niihin liittyviä ongelmia.

2. Mitä tarkoittaa persoonallisuuden piirre? Miten persoonallisuuden piirteet voivat olla yhteydessä kuolleisuuteen (mortality)?

3. Tarkastele oheista taulukkoa ja kuvaile sen perusteella riskiä sairastua erilaisiin mielenterveyden häiriöihin eri ikäisillä.