Valikko Sulje

Kehityspsykologian perusteet

Syksy 2023

Tentaattori: Saara Nolvi

Esseekysymys: tarkastele nuoruusiän kehitystä vähintään kahden kehityksen osa-alueen kannalta (fyysinen, sosiaalinen, kognitiivinen tai emotionaalinen kehitys)

Syksy 2022

Tentaattori: Saara Nolvi

Selitä termit:

1.Kiintymyssuhde

2. Normatiivinen tapahtuma

3. Identiteetti

4. Kohorttiseurantatutkimus

5.Kehityksellinen teoria

Essee: Lapsen tunne-elämän kehitykseen vaikuttavat tekijät, mitkä asiat vaikuttavat ja miten?

11.10.2022

Tentaattori: Paula Salo

Määrittele seuraavat käsitteet 30 sanalla:

1. Temperamentti

2. Viisaus

3. Identiteetti

4. Auktoritatiivinen kasvatustyyli

5. Deklaratiivinen muisti

Esseekysymys: Mitä tarkoittaa temperamentti ja persoonallisuus? Miten ne ovat yhteydessä toisiinsa?

Syksy 2022

Tentaattori: Minna Varjonen, Saara Nolvi

Määrittele käsitteet:

1. Akkommodaatio

2. Sekundaarinen vanheneminen

3. Temperamentti

4. Auktoritatiivinen kasvatus

5. Kehityksen teoria

Esseekysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen tunne-elämän muodostumiseen ja miten?

Syksy 2021

Määrittele käsitteet:

1. Tunteiden säätelyn ongelmat

2. Vertaissuhde

3. Psykologinen toimintakyky

4. Goodness of fit

5.?

Esseekysymys: Esittele elämänkulkunäkökulman perusperiaatteita ja näkökulmia. Anna ihmisten elämään liittyviä esimerkkejä.

Syksy 2021

1. Määrittele käsitteet:

a) Kiintymyssuhde

b) Assimilaatio

c) Akkommodaatio

d) Normatiivinen tapahtuma

2. Esseetehtävä: Miten tutkisit muistin kehittymistä vanhuudessa? Kerro käyttämäsi tutkimusmenetelmät ja perustele ne.

Syksy 2019

Tentaattori: Paula Salo

  1. Tunne-elämän kehitys
  2. Bioekologinen teoria
  3. Laadi interventio yläkoululaisille hyvinvoinnin parantamiseksi sosiaalisen median avulla

Syksy 2019

  1. Kiintymyssuhdeteoria ja sen vaikutukset psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
  2. Lapsen sosioemotionaalinen kehitys varhaislapsuudesta keskilapsuuteen
  3. Tieteenteon eettiset kysymykset kehityspsykologian alalla

Syksy 2016

Tentaattori: Paula Salo

1. Selitä kiintymyssuhdeteoria. Miksi kiintymyssuhteet ovat tärkeitä ihmisen psyykkisen kehityksen kannalta?

2. Miten nuoruusiässä tapahtuva psyykkinen kehitys ja vertaissuhteet ovat yhteydessä toisiinsa?

3. Miten ikääntyvät ihmiset tutkimusten mukaan käsittelevät elämänmuutoksia? Mitkä tekijät elämänmuutosten käsittelyyn vaikyttavat ja miten?

Syksy 2016

Tentaattori: Paula Salo

1. Bioekologinen teoria

2. Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen tunne-elämän ja miten?

3. Tutkimusmenetelmätietoa soveltava kysymys: Tutki muistin kehitystä. Asetelma ja menetelmä.

Syksy 2015

Tentaattori: Paula Salo

1. Kehityksen bioekologinen teoria

2. ???

3. Tutkimusmenetelmätietoa soveltava kysymys

Syksy 2015

Tentaattori: Paula Salo

1. Kehityksen bioekologinen teoria

2. ???

3. Tutkimusmenetelmätietoa soveltava kysymys

Syksy 2014

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

1. Kiintymyssuhde

2. Temperamentti

3. Komorbiditeetti

4. Epigenetiikka

5. Sekundaarinen vanheneminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

2. Millainen merkitys leikkimisellä on lapsen kehityksen kannalta?

3. Tehtävänäsi on selvittää, miten kielelliset kehityksen häiriöt ennustavat sosiaalista taitavuutta/pätevyyttä alakoululaisilla. Millaisen tutkimusasetelman valitsisit ja millaisia menetelmiä käyttäisit? Miksi?

Syksy 2013

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

1. Kiintymyssuhde

2. Temperamentti

3. Ko-morbiditeetti

4. Epigenetiikka

5. Sekundaarinen vanheneminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

2. Miten äidin mielenterveysongelmat raskauden aikana ja vauvan syntymän jälkeen voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen?

3. Tavoitteena on tutkia kronologisen iän vaikutuksia univaikeuksien esiintyvyyteen. Millainen tutkimusasetelma olisi siihen sopiva ja miksi?

Syksy 2012

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

1. Kiintymyssuhde

2. Temperamentti

3. Ko-morbiditeetti

4. Metakognitiot

5. Auktoritatiivinen kasvatus

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti:

6. Kuinka yleistä masennus on ikääntyvillä ja mitä syitä masennuksen taustalla yleensä on?

7. Mitä tarkoittaa validiteetti ja miten sitä tutkitaan?

8. Kuvaa Karasekin työstressimalli.

9. Mitä tarkoitetaan kehitystä suojaavilla tekijöillä?

10. Mitkä ovat elämänkulkunäkökulman perusperiaatteet ja lähtökohdat?

Syksy 2011

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

1. Temperamentti

2. Komorbiditeetti

3. Sukeutuva aikuisuus

4. Kiintymyssuhde

5. Equifinality

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti:

1. Miksi lapsi on erityisen haavoittuva traumatisoivissa kriiseissä?

2. Mikä merkitys tarinoiden kertomisella on lapsen kehityksessä?

3. Mitä eroa on synkronialla ja kiintymyssuhteella?

4. Mitkä tekijät vaikuttavat normaaliin ikääntymiseen liittyvään kognitiiviseen heikkenemiseen?

5. Tavoitteena on tutkia kronologisen iän vaikutusta univaikeuksien esiintyvyyteen. Millainen tutkimusasetelma olisi siihen sopiva ja miksi?