Valikko Sulje

Kognitiivinen neurotiede / Cognitive neuroscience

Helmikuu 2022

Tentaattorit: Minna Varjonen/ Jukka Leppänen

 1. Mitä on yhtenevä evidenssi ja miksi se on tärkeää kognitiivisessa neurotieteessä?
 2. Kauanko konsolidaatioprosessi kestää?
 3. Mitkä ovat mantelitumakkeen eri osien tehtävät pelkoehdollistumisessa?
 4. Ovatko ihmisen aivot kehittyneet evoluutiossa käsittelemään kirjoitettua tekstiä?
 5. Miten kirjoittamaan oppiminen muuttaa tiedon visuaalista prosessointia?
 6. Mikä on perseverative error?
 7. Miten psykopaattiset piirteet ja autismi vaikuttavat toimijuuden ja muiden kokemusten havaitsemiseen?
 8. Mitä ovat aikavihjeet ja mitä ihmisen vuorokausirytmille tapahtuu, mikäli aikavihjeille ei altistuta?
 9. Miten uni eroaa lepäämisestä ja koomasta?
 10. Mitä eroja REMin ja nREMin EEG:llä?
 11. Anna esimerkkitehtävä, jonka avulla kognitiivisia prosesseja voidaan tutkia.
 12. Käytetäänkö sensorista muistia pelkästään sensorista tietoa havaittaessa eikä esim. työmuistin kanssa?
 13. Miten Wernicke–Geschwind-malli eroaa nykyaikaisista puheen prosessoinnin malleista?
 14. Mitä tarkoitetaan muistin hajaantuneella koodauksella?

27.5.2020

1. Automatic learning in animal models and humans: examples and mechanisms

2. Clinical applications of modern consciousness research

8.5.2019

1. The Brain-Machine Interface

2. TMS in cognitive neuroscience

3. Brain structures involved in emotions

4. Mechanisms and functions of sleep

8.6.2018

1. Music in cognitive neuroscience

2. Functional lateralization in the human brain

3. Long-term memory systems in the human brain

4. Neuronal components of voluntary movements

23.5.2018

Tentaattori: Hämäläinen

1. Mechanisms and functions of sleep

2. EEG- and ERPs in cognitive neuroscience

3. Plasticity in the adult human brain – examples and mechanisms

4. Vegetative state and consciousness

3.5.2018

Tentaattori: Hämäläinen

1. Mechanisms of sleep

2. Neurobiology of long-term encoding of memory content

3. Structural brain imaging methods in cognitive neuroscience

4. Describe a research plan for studying the possible existence/causes for a nocebo phenomenon

9.6.2017

Tentaattori: Hämäläinen

1. Sleeping and cognition

2. Methods of studying visual consciousness

3. Structural and functional asymmetry of brains: examples

4. Brain functions of emotions

10.5.2017

Tentaattori: Hämäläinen

1. Types of consciousness and applications of consciousness research

2. Brain mechanisms of face perception

3. Basic mechanisms of plasticity

4. Structural imaging

19.4.2017

Tentaattori: Hämäläinen

1. Why do we sleep?

2. EEG- and MEG-based methods in cognitive research

3. What does blindness tell about mechanisms of plasticity?

4. VAN in consciousness research

9.9.2016

Tentaattori: Hämäläinen

1. Riskinoton & päätöksenteon aivoalueet/aivomekanismit?

17.5.2016

Tentaattori: Hämäläinen

1. Functional laterality in the human brain

2. Consolidation of memories

3. TMS as a tool in cognitive neuroscience

4. Working memory mechanisms in the human brain

27.4.2016

Tentaattori: Hämäläinen

1. Brain correlates of unconscious/conscious visual information processing

2. Areas and mechanisms of face perception

3. Types and applications of modern structural imaging

4. Create an experimental design for studying nocebo

5.6.2015

Tentaattori: Hämäläinen

1. Converging evidence on mechanisms of speed production

2. Functional asymmetry of the brain

3. Cortical mechanisms of social behaviour

4. Neuronal mechanisms of memory consolidation

13.5.2015

Tentaattori: ?

1. Tasks of different cortical areas involved in social interaction

2. Functional asymmetry of the human brain

3. Brains mechanisms of bilingualism

4. Neuronal mechanisms of learning

22.4.2015

Tentaattori: Hämäläinen

1. Connectivity measures of the human brain

2. Attention and consciousness

3. Mechanisms of face perception and recognition

4. Describe an example of converging evidence in cognitive neuroscience

7.5.2014

Tentaattori: ?

1. Mitä on psykofysiikka ja mitkä ovat sen keskeiset tutkimusmenetelmät?

2. Kehonkaava. Mikä se on ja millaisia häiriöitä siinä voi olla?

3. Emootiot ja niiden mekanismit aivoissa

4. Tehtävänäsi on selvittää, johtuuko potilaan reagoimattomuus kuuloärsykkeisiin kuulon vai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Kuinka ja millä menetelmillä selvität tämän?

9.4.2014

Tentaattori: ?

1. Kasvojen ja ilmeiden havaitsemisen aivomekanismit

2. Mitä tiedetään kaksikielisyyden aivomekanismeista?

3. Oppiminen hermoverkoissa

4. Tehtävänäsi on tutkia lasten ylivilkkauden ja oppimishäiriöiden välistä suhdetta ja taustalla vaikuttavia aivomekanismeja. Kuvaile ja perustele tutkimukset ja menetelmät, joilla hakisit vastauksia näihin kysymyksiin.

21.11.2013

Tentaattori: Railo

1. Selita lyhyesti (1-3 virkkeellä) seuraavat käsitteet ja ilmiöt:

a) aistimuksen ja havainnon ero

b) top down -prosessointi

c) eksogeeninen tarkkaavaisuuden ohjautuminen

d) sokeanäkö (blindsight)

e) kaksoisdissosiaatio (päättely kogn. neuropsykologiassa)

f) priming-ilmiö

g) kaksoiskoodausteoria (Paivio)

h) lyhytkestoisen muistin ja työmuistin ero

i) retroaktiivinen interferenssi (unohtamiseen liittyen)

2. Onko moniresurssiteorian (Wickens) mukaan seuraavia tehtäviä mahdollista tehdä yhtäaikaa? Jos on, miksi? Jos ei, miksi?

– autolla ajaessa oman, itselle tuntemattoman ajoreitin suunnittelu ja neuvojen antaminen suullisesti kaverille toisesta reitistä

– luentojen kuunteleminen ja villasukan kutominen

– luentojen kuunteleminen ja Facebook-päivitysten lukeminen

31.5.2013

Tentaattori: Railo

1. Essee:

Esittele pitkäkestoisen muistin aivoperustaa keskittymällä systeemitasolle (ei synapsitasolle).

2. Lyhyesti:

a) Mikä on neglect oireyhtymä ja minkälainen vaurio sen tyypillisesti aiheuttaa?

b) Mihin kognitiiviseen kykyyn liittyy FOXP2-säätelygeeni ja miten?

c) Miten poikkeavuusnegatiivisuus (micmatch negativity, MMN) mitataan?

d) Mitä ovat peilisolut?

e) Mitä ovat puheen auditorinen ja motorinen teoria?

f) Kerro näköjärjestelmän magno- ja parvosellulaaristen ratojen keskeisimmät ominaisuudet

g) Miten dopamiini vaikuttaa Parkinsonin taudissa? Entä kuunneltaessa hyvää musiikkia?

h) Mitä tarkoittaa kestokorostuminen ja mihin kognitiiviseen toimintoon se liittyy?

i) Mitä AD/HD motivoitumisen ja inhibitioprosessien häiriö mallit sanovat?

3. Sijoita aivokuvaan:

– Brocan ja Wernicken alue

– primaarinen motorinen korteksi (M1)

– cingulum-poimu eli pihtipoimu

– talamus

24.4.2013

Tentaattori: Railo

1. Essee:

Aivojen dopamiinijärjestelmä ja sen vaikutukset käyttäytymiseen.

2. Lyhyesti: ?

3. Sijoita aivokuvaan: ?