Valikko Sulje

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet

Joulukuu 2022 & helmikuu 2023: neuropsykologian osuus

Tentaattorit: Varjonen, Leppänen

1. Sikiö/vauvan hermoston kehitys solutasolla hedelmöityksestä muutaman kuukauden ikäiseksi
2. Solujen vuorovaikutusta tapahtuu vasta syntymän jälkeen. Oikein vai väärin, perustele.
3. Hermoston osat hierarkkisesti
4. Aktiopotentiaalin vaiheet
5. Hermosolun lepojännitettä ylläpitävät tekijät
6. Hermosolun osat
7. Mitä tunnistustehtävän aikana tehdystä aivojen aktivaatiokartasta voi ja ei voi päätellä
8. Ajallisesti ja paikallisesti tarkat aivokuvantamismenetelmät
9. Näköjärjestelmän 2 päätehtävää
10. Solujen koon ja muodon muutos näkötiedon edetessä
11. Näkötiedon käsittelyn radat
12. Kuulohavainnon suunta
13. Kuulojärjestelmän osat simpukasta eteenpäin
14. Miksi tuntoaistin erottelutarkkuus vaihtelee
15. Primaari- ja sekundaarialueiden erot
16. Miten tahdonalainen tarkkaavaisuus vaikuttaa varhaiseen tiedon käsittelyyn/vaikuttaako
17. Eri muistit ja niihin liittyvät aivojen rakenteet
18. Kuinka pitkään tieto säilyy sensorisessa muistissa, työmuistissa ja pitkäkestoisessa muistissa
19. Selitä lyhyesti: hermo, rata, ipsilateraalinen, kontralateraalinen, harmaa aine, valkoinen aine

Syksy 2021: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Hyönä

Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä dikoottisen kuuntelun menetelmällä tutkitaan?
 2. Kuvaa tarkkaavaisuuden valokeila- ja kameran zoomi -analogiat
 3. Kerro 2 selitystä sille, miksi asioita katoaa lyhytkestoisesta muistista parissa sekunnissa
 4. Kerro tutkimusten mukaan 2 parasta opiskelumenetelmää
 5. Miten kasvojen tunnistus eroaa objektin tunnistuksesta?
 6. Minkälainen tutkimusnäyttö osoittaa, että katseen ja tarkkaavaisuuden suunta ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa?
 7. Selitä motorinen fuusio
 8. Prosessointitasojen teorian pääpiirteet
 9. Minkälainen tutkimusnäyttö osoittaa, että fonologinen kehä osallistuu sanalistojen muistamiseen?
 10. Minkälaista tutkimusnäyttöä on vapaata tahtoa vastaan?
 11. Millaisesta muistinmenetyksestä kärsii potilas, jolla on anterogradinen amnesia?
 12. Mitä on sarjallinen prosessointi ja paralleeli prosessointi?
 13. Visuaalisten piirteiden integraatioteorian (feature integration theory) keskeiset teesit
 14. Selitä jälkiviisausvinouma
 15. Miten laajan ja suppean työmuistin omaavien henkilöiden tiedonkäsittely eroaa toisistaan?

Kevät 2020: neuropsykologian osuus

 1. Hippokampuksen rooli muistitoiminnoissa
 2. Aivopuoliskojen toiminnallinen jako eli lateralisaatio
 3. Miten tarkkaavaisuus heijastuu tapahtumasidonnaisesta herätepotentiaalista (ERP)?

Syksy 2019: kognitiivisen psykologian osuus

 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:
  a) Minkälainen tutkimusnäyttö osoittaa, että katseen ja tarkkaavaisuuden suunta ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa?
  b) Miten varjomuoto antaa vihjeen kolmiulotteisuudesta?
  c) Siirtovaikutukselle otollinen (transfer-appropriate) oppiminen
  d) Miten kasvojen tunnistus eroaa objektien tunnistuksesta?
  e) Rekonsolidaatio
  f) Miten piirretunnistimet toimivat havaitsemisessa?
  g) Vatsastapuhujailluusio (ventriloquist illusion)
  h) Voiko työmuistia harjoittaa? Perustele vastauksesi.
  i) Kategorinen havaitseminen puheen tunnistuksessa
  j) Mitä dikoottisen kuuntelun menetelmällä tutkitaan?
 2. Miksi introspektiota käytetään kognitiivisessa psykologiassa tutkimusmenetelmänä vähän?

Syksy 2019: neuropsykologian osuus

 1. Tahdonalaisen liikesuorituksen toteuttamiseen osallistuvat aivorakenteet ja niiden tehtävät toteutuksessa
 2.  Kasvojen havaitsemisen ja tunnistamisen aivomekanismit
 3.  Miten tutkisit aivojen oletettua vaurioitumista ja sen vaikutuksia?

Syksy 2019: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Jukka Hyönä

 1. Selitä lyhyesti
 • Valikoiva tarkkaavaisuus
 • Miten varjomuodot antavat vihjeen kolmiulotteisuudesta
 • Priming-ilmiö
 • Voiko moniresurssiteorian perusteella henkilö lukea ja kirjoittaa sanelun perusteella yhtä aikaa
 • Sokeanäkö
 • Recency effect
 • Valemuistot
 • Retroaktiivinen interferenssi
 • Testausvaikutus
 • Työmuistin rakenne

2. Essee: Selitä, miksi unohdamme ja mitä syitä sille on (olettaen että muistiin koodaus on tapahtunut)

Kevät 2019: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

 1. Tunteiden käsittely aivoissa
 2. Aivokuoren liikealueet ja niiden vaurioitumisen seuraukset
 3. Asiamuisti ja sen mekanismit

Syksy 2018: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Hyönä

 1. Selitä 1 – 3 virkkeellä seuraavat käsitteet / ilmiöt:
  1. Turkimusten mukaan 2 parasta oppimistrategiaa
  2. top-down ja bottom-up prosessit
  3. motorinen ja sensorinen fuusio
  4. mitä psykologista ilmiötä kumikäsi-illuusio kuvastaa?
  5. priming – ilmiö käsitteellisellä ja havainnollisella tasolla
  6. prosessointitasojen teorian pääpiirteet
  7. attentional blink
  8. visuaalisen havaitsemisen piirretunnistimet
  9. muistin rekostruktiivinen luonne
  10. työmuistin tehtävät
 2. Selitä, miksi unohdamme ja mitä syitä sille on ( olettaen että muistiin koodaus on tapahtunut).

Kevät 2018: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Etuotsalohkojen toimintahäiriöiden seurauksia

2. Uni ja sen vaiheet

3. Aivokuoren liikealueet ja niiden vaurioitumisen seuraukset

Syksy 2017: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Endorfiinit

2. Mieleenpainaminen, hermostolliset mekanismit ja häiriöt

3. Havaintokohteiden tunnistaminen näköjärjestelmässä

Syksy 2016: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Kuuloinformaation käsittely aivokuorella

2. Synapsin toiminta pääpiirteittäin

3. Aivokuoren (cortex) rakenne, sen lohkot (lobe) ja niiden päätehtävät

Syksy 2016: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Hyönä

1. Käsitteenmäärittely (1-3 lausetta)
a) McGork-efekti
b) Priming-ilmiö
c) Mentaalinen rotaatio
d) Neisserin havaintokehä
e) Painon kaksoiskoodausteoria
f) Muutossokeus
g) Itseen liittyvä vinouma (tunnistuksessa)
h) Modulaarisuusoletus (kogn. psykologiassa)
i) Keskusyksikön tehtävät (työmuisti)

2. Kuvaile kaksi tutkimusten mukaan tehokkainta oppimisstrategiaa.

Kevät 2016: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Aivokuoren lohkot ja niiden tehtävät.

2. Synapsien toiminta.

3. Aivojen sähkötoiminnan mittaaminen.

4. Tarkkaavaisuuden vaikutus näköinformaation käsittelyssä.

Kevät 2016: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Kolinerginen ja dopaminerginen järjestelmä, mitä, missä ja mitä tekevät?

2. Millä mekanismeilla näemme värit?

3. Liikkeiden säätelyn tasot hermojärjestelmässä.

Syksy 2015: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Synapsin toiminta eli synaptisen välityksen eri vaiheet

2. Kuuloinformaation käsittely aivokuorella eli korteksilla

3. Tyvitumakkeet (basal ganglia), mitä, missä ja mitä tekevät?

Kevät 2015: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Oppimisen hermostolliset mekanismit

2. Kuuloinformaation käsittely aivokuoren kuuloalueilla

3. Millä menetelmillä tutkisit nuoren aikuisen vieraan kielen oppimista ja siihen liittyviä aivomekanismeja?

Syksy 2014: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Hämäläinen

1. Synapsin toiminta ja sen merkitys psyykkiselle toiminnalle

2. Hippokampuksen merkitys kognitiivisille toiminnoille

3. Visuaalisen havainnon aivokuorimekanismit

Syksy 2014: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Hyönä

1. Selitä:

a) aistimuksen ja havainnon ero

b) top-down -prosessointi

c) attentional blink

d) blindsight

e) kaksoisdissosiaatio

f) kumihanskailluusio

g) piirreteoria

h) lyhytkestoisen muistin ja työmuistin ero

i) tiedon koodauksen spesifisyyshypoteesi

2. Essee:

Kuvaa tutkimuksen mukaan kaksi tehokkainta oppimisstrategiaa.

Syksy 2013: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Railo

1. Essee:

Näköjärjestelmän anatomia ja sen keskeiset toimintaperiaatteet.

2. Vastaa lyhyesti:

a) Mitä tapahtumasidonnainen herätevaste (ERP, event-related potential) tarkoittaa?

b) Mitä hermosoluliitosten (synapsien) määrälle tapahtuu syntymän ja noin kuuden ikävuoden välillä?

c) Mitä tarkoittaa solun depolarisaatio ja hyperpolarisaatio?

d) Minkä toimintojenkannalta aivojen Brocan ja Wernicken alueet ovat keskeisiä?

e) Mitä ovat tukisolut (glial cells)? Mainitse yksi niiden toiminnoista/tehtävistä.

f) Välittäjäaineet ovat joko kiihdyttäviä (excitatory) tai vaimentavia (inhibitory). Mitä tämä tarkoittaa?

g) Mitä lateraali inhibitio tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

3. Merkitse alla olevaan kuvaan mahdollisimman tarkasti:

a) ylempi ohimopoimu (superior temporal gyrus)

b) primaari somatosensorinen aivokuori (S1 eli primaari tuntoaivokuori)

c) primaari näköaivokuori (V1)

d) primaari kuuloaivokuori

Syksy 2012: neuropsykologian osuus

Tentaattori: Railo

1. Essee (max 2 sivua):

Esittele kuulojärjestelmän anatomia ja sen keskeiset toimintaperiaatteet.

2. Vastaa alla oleviin kysymyksiin lyhyesti (1-3 lauseella):

a) Mitä tapahtumasidonnainen herätevaste (ERP, event-related potential) tarkoittaa?

b) Mitä tarkoittaa solun depolarisaatio ja hyperpolarisaatio?

c) Mitä näköaivukuiren solun reseptiivinen kenttä tarkoittaa?

d) Miten Broca liittyy neurotieteen historiaan?

e) Mitä aivoverieste (blood brain barrier) tekee ja miten se liittyy lääkkeisiin/huumeisiin?

f) Mitä selkäytimen ventraaliset ja dorsaaliset hermojuuret tekevät?

g) Miten verkkokalvon sauva- (rod) ja tappisolut (core) eroavat toisistaan toiminnallisesti?

3. Merkitse alla olevaan kuvaan mahdollisimman tarkasti:

a) ylempi ohimopoimu (superior temporal gyrus)

b) primaari motorinen aivokuori

c) primaari näköaivokuori (ts. V1)

d) primaari kuuloaivokuori

Syksy 2012: kognitiivisen psykologian osuus

Tentaattori: Hyönä

1. Selitä lyhyesti (1-3 virkkeellä) seuraavat käsitteet ja ilmiöt:

a) semanttisen ja episodisen säilömuistin ero

b) koodauksen spesifisyyshypoteesi

c) implisiittinen muisti

d) affordanssi

e) kaksoisdissosiaatio (päättely kogn. neuropsykologiassa)

f) fonologinen kehä

g) sokeanäkö (blindsight)

h) piirreteoria (visuaalisessa tunnistuksessa)

i) Weberin laki (havaintopsykologiassa)

2. Essee:

Minkälaisesta ilmiöstä on kyse muutossokeudessa? Mitä se kertoo visuaalisen tarkkaavaisuuden toiminnasta?

Kevät 2021:

Tentaattori: Railo

1. Kasvosokeus.

2. Näköjärjestelmän toiminta.

+ 16 pikkukysymystä, esimerkiksi:

 • Priming
 • Solujen de- ja hyperpolarisaatio
 • Semanttisen ja episodisen muistin ero
 • Dorsaali- ja ventraalijuuri selkäytimessä
 • Brocan ja Wernicken alueiden sijoittaminen
 • Koodauksen spesifisyys
 • Aivoverieste

Syksy 2011

Tentaattori: Railo

1. Essee:

Kuvaa semanttisen muistin toiminnalle suotuisia tekijöitä.

2. Selitä lyhyesti (1-2 virkkeellä) seuraavat käsitteet ja ilmiöt:

a) fonologinen kehä

b) tarkkaamattomuussokeus (inattentional blindness)

c) affordanssi

d) ulkoinen (eksogeeninen) tarkkaavaisuuden ohjautuminen

e) lyhytkestoisen ja työmuistin ero

f) Broadbentin varhaisen suodatuksen malli tarkkaavaisuudesta

g) sokeanäkö (blindsight)

h) piirreteoria (visuaalisessa tunnistuksessa)

i) liikeparallaksi (motion parallax)

3. Essee:

Esittele kuulojärjestelmän anatomia ja keskeiset toimintaperiaatteet.

4. Vastaa lyhyesti (1-2 virkkeellä):

a) Miten EEG:n ja fMRI:n aivotoiminnasta antama tieto eroavat toisistaan?

b) Miten Broca liittyy neurotieteen historiaan?

c) Mitä on aivojen valkoinen ja harmaa aine?

d) Ruokasuola on enimmäkseen natriumkloridia (NaCl). Miten ruokasuolan kaksi alkuainetta liittyvät hermosoluihin ja niiden toimintaan?

e) Mitä aivoverieste (blood brain barrier) tekee ja miten se liittyy lääkkeisiin/huumeisiin?

f) Mitä aavejäsenet ovat ja miten ne syntyvät?

g) Miten verkkokalvon sauva- (rod) ja tappisolut (cone) eroavat toisistaan toiminnallisesti