Valikko Sulje

Kognitiiviset prosessit

6.5.2023

Tentaattorit: Kaakinen & Koivisto

1. Kolme keskeistä syystä, miksi unohdamme

2. Viisi tunnesäätelykeinoa

3. Implisiittinen muisti

4. Miten aiemmin opittu tieto vaikuttaa ongelmanratkaisuun?

Syksy 2022

Tentaattorit: Kaakinen & Koivisto

1. Unohtamisen selittäminen retroaktiivisella ja proaktiivisella häirinnällä (luennot)

2. Kirjoitettujen sanojen tunnistamisen kaksoisreittimalli (dual route model) (kirja)

3. Lapsi todistajana (luennot)

4. Elämänkertamuistin toiminta (kirja)

3.11.2022

Tentaattori: Johanna Kaakinen, Mika Koivisto

Luennot: Miten prospektiivisen muistin toimintaa voi parantaa?

Luennot: Tunnistaminen vs. aktiivinen muistaminen todistajan psykologiassa

Kirja: Miten ahdistuneisuus vinouttaa tarkkaavaisuutta ja tulkintaa?

Kirja: Todistajan lausuntojen luotettavuus

Kevät 2022

Tentaattori: Koivisto

1. Miksi ihmiset tekevät regressioita lukiessaan?

2. Miten surun, vihan ja ahdistuksen tunteet vaikuttavat päättelyyn ja päätöksentekoon?

3. Miksi jotkut ovat oman alansa eksperttejä?

4. Lapsi todistajana

Syksy 2021

Tentaattorit: Koivisto & Hyönä

 1. Minkä verran puhetta suunnitellaan etukäteen
 2. Mitä tarkoituksia eleiden tuottamisella on
 3. Lapsi todistajana
 4. Elämänkertamuistin toiminta

Syksy 2021

Tentaattori: Koivisto & Hyönä

 1. Mitä puhevirheet kertovat puheentuottoprosessista?
 2. Implisiittinen oppiminen
 3. Ahdistuneisuuden vaikutus tarkkaavaisuuteen ja tulkitsemiseen
 4. Elämänkertamuistin toiminta

Kesä 2021

 1. Miten tunteet vaikuttavat tarkkaavaisuuteen?
 2. Tyypillisyys-efekti ja sen vaikutus käsitteiden kognitiiviselle organisoitumiselle?
 3. Kirjoitettujen sanojen tunnistamisen kaksoisreittimalli (dual route model)
 4. Epämuodollinen päättely (informal deduction)

Kevät 2021

 1. Miksi tutkimusten mukaan pikalukeminen ei toimi?
 2.  Miten TRACE-teoria selittää sanojen tunnistusta?
 3. Priming implisiittisen muistin ilmentymänä
 4. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä?

Kevät 2021

 1. Miten prospektiivista muistia voidaan kehittää? (luennot)
 2. Lapsi todistajana (luennot)
 3. Miten TRACE-teoria selittää sanojen tunnistusta? (kirja)
 4. Epämuodollinen päättely (informal deduction) (kirja)

Kevät 2019

Tentaattori: Hyönä ja Koivisto

 1. Mitä muistiedustuksia puheen tuotto aiheuttaa puhujassa?
 2. Miten ihmiset säätelevät negatiivisia emootioita?
 3. Miten tietoinen kognitio eroaa tiedostamattomasta?
 4. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä?

Kevät 2019

Luennot:

 1. Tyypillisyys-efekti ja sen vaikutus käsitteiden organisoitumiselle
 2. Unohtamisen selittäminen retroaktiivisella ja proaktiivisella häirinnällä

Kirja:

 1. Miten ahdistuneisuus vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja tulkintaan
 2. Todistajan lausunto

Syksy 2019

 1. Eleiden tuottaminen
 2. Sanojen lukemisen kaksoisreittimalli
 3. Tietoisen ja tiedostamattoman kognition ero
 4. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä

2017 – 2018

1. Miksi lukiessa tehdään regressioita

2. Lukemisen kaksoisreittimalli

3. Toistopriming

4. Aikaisemman opitun vaikutus ongelmanratkaisuun

5. Mitä muistiedustuksia puheen tuotto aiheuttaa puhujassa

6. Lukemisen kaksoisprosessimalli

7. Lapsi todistajana

8. Miksi joistain tulee oman alansa eksperttejä

9. Autobiografinen muisti

10. Aikasidonnainen ja tapahtumasidonnainen prospektiivinen muisti

11. Heurestiikkojen käyttö arvioinnissa

12. Implisiittinen oppiminen

13. Unohtamisen selittäminen retroaktiivisella ja proaktiivisella häirinnällä

4.7.2016

Tentaattori: Koivisto & Bertram

Luennot:

1. Miten visuaalisen muistikuvan luominen muistuttaa visuaalista havaitsemista?

2. Bartlettin skeema-teorian vaikutus muistitutkimukseen

Kirja:

3. Emootioiden vaikutus kognitioihin

4. Todistajalausuntojen luotettavuus

4.6.2016

Tentaattori: Koivisto & Bertram

Luennot:

1. Miksi pikalukeminen ei toimi?

2. Implisiittinen muisti

Kirja:

3. Sanojen lukemisen kaksoisreittimalli

4. Miten aiemmat kokemukset vaikuttavat ongelmanratkaisuus?

30.5.2016

Tentaattori: Koivisto & Bertram

Luennot:

1. Paivion kaksoiskoodausteoria

2. Bartlettin skeema-teorian vaikutus muistitutkimukseen

Kirja:

3. Mitä ihmisten tekemät puhevirheet kertovat puheentuottamisprosessista?

4. Millä tavalla aiemmat kokemukset voivat vaikuttaa ongelmanratkaisuun?

18.5.2016

Tentaattori: Koivisto & Bertram

Luennot:

1. Miksi pikalukeminen ei toimi?

2. Sosiaalisesti jaettu kognitio

Kirja:

3. Sanojen lukemisen kaksoisreittimalli

4. Millä tavalla aiemmat kokemukset voivat vaikuttaa ongelmanratkaisuun?

8.5.2015

Tentaattori: Koivisto & Bertram

Luennot:

1. Miten visuaalisen mielikuvan luominen muistuttaa visuaalista havaitsemista?

2. Implisiittinen muisti

Kirja:

3. Sanojen lukemisen kaksoisreittimalli

4. Todistajan lausuntojen luotettavuus

27.2.2015

Tentaattori: Koivisto

Luennot:

1. Lukijoiden tekstistä tekemät päätelmät

2. Bartlettin skeema-teorian vaikutus muistitutkimukseen

Kirja:

3. Erilaisten emootioiden vaikutukset kognitioihin

4. Todistajan lausunnon luotettavuus

30.1.2015

Tentaattori: ?

Luennot:

1. Paivion kaksoikoodausteoria

2. Implisiittinen muisti

Kirja:

3. Mitä ihmisten tekemät puhevirheet kertovat puheentuottamisprosessista?

4. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä?

25.4.2014

Tentaattori: ?

Luennot:

1. Mikä merkitys Bartlettin skeemateorialla on muistitutkimukselle?

2. Miksi pikalukeminen ei toimi?

Kirja:

3. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä?

4. Sanojen lukemisen kaksoisreittimalli

11.10.2013

Tentaattori: Hyönä

1. Miten käsitteet ovat edustettuna pitkäkestoisessa muistissa?

2. Implisiittinen muisti

3. Elämänkertamuistin toiminta

4. Miksi jotkut ovat alansa eksperttejä?

1.3.2013

Tentaattori: Hyönä & Ruusuvirta

Luennot:

1. Lukijoiden tekstistä tekemät päätelmät.

2. Voidaanko kysymyksillä menneistä tapahtumista vaikuttaa muistista palautettavaan tapahtumia koskevaan muistisisältöön? Kuvaile jo tehty tai itse keksimäsi kokeellinen tutkimus, jolla asiaa voisi tarkastella.

Kirja:

3. Miten ahdistuneisuus vinouttaa kognitiota?

4. Mitä tarkoitetaan heuristiikoilla/mentaalisilla peukalosäännöillä ja mitkä ovat niiden päätyypit?

20.4.2012

Tentaattori: Niemi

Luennot:

1. Mikä on lumevaikutus ja kuinka se kontrolloidaan tutkimuksessa?

2. Miten käsitteet ovat järjestäytyneet ihmismielessä?

Kirja:

3. Ihmisen päättelyä voidaan luonnehtia niin rationaaliseksi kuin irrationaaliseksi. Millaiset tutkimustulokset tukevat näitä näkökantoja?

4. Mitä normaalin äidinkielen puhujan tekemät puhevirheet kertovat puheen tuottamisprosessista?

17.2.2012

Tentaattori: Niemi

1. Millä tavalla Bartlettin aikaansaama muistin tutkimuksen uudistus vaikuttaa edelleen?

2. Miten lukijat ymmärtävät tekstin sisäisiä viittaussuhteita?

3. Miten ja missä määrin 70-vuotiaat muistavat oman elämänsä tapahtumia?

4. Mitä eri vaiheita liittyy puheen tuottamiseen?

27.1.2012

Tentaattori: Niemi

1. Tehokasta lukemaan oppimista ennakoivat tekijät.

2. Proaktiivinen ja retroaktiivinen unohtaminen.

3. Miten eksperttiyden kehittymistä kuvataan kognitiivisessa psykologiassa?

4. Minkälaisia heuristisia periaatteita käytämme hyväksi päätelmien tekemisessä?

11.11.2011

Tentaattori: Niemi

Luennot:

1. Prospektiivisen muistin toiminta.

2. Onnistuneen ongelmanratkaisun edellytykset.

Kirjat:

1. Miten puhutut sanat tunnistetaan?

2. Oppimisen siirtovaikutuksen lajit. Anna esimerkkejä.

14.10.2011

Tentaattori: Niemi

 

Luennot:

1. Millaisia päätelmiä lukijat tekevät luettavan tekstin perusteella?

2. Muistin illusorinen tarkkuus ja väärät muistot.

Kirja: (Eysenck & Keane TAI Eysenck):

3. Minkälaisena tietoisuuden rooli ja toiminta nähdään kognitiivisessa psykologiassa?

4. Väärin sanomiset puheen tuottamisen tutkimuksen palveluksessa.