Valikko Sulje

Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät

13.11.2017

Tentaattori: Olkoniemi

1. Määrittele käsitteet lyhyesti
– p-arvo
– varianssi
– moodi
– normaalijakauma
– z-pistemäärä
– Bonferroni-korjaus
– Kruskal-Wallisin testi
– Mann-Whitneyn U-testi

2. Koetilanteen kuvailu. Mitä tilastollista menetelmää käyttäisit? Mitkä ovat sen periaatteet ja oletukset?

3. Millaisessa tilanteessa käyttäisit varianssianalyysia? Perustele.

+ Yhden sivun verran oikein/väärin-väittämiä.