Valikko Sulje

Persoonallisuuspsykologia II

Kevät 2017

Tenttiakvaariokysymyksiä

Itsetunto ja sen mekanismit ja miten yhteydessä (persoonallisuuteen?)
Miten persoonallisuutta arvioidaan rekrytointiprosessissa ja miksi?
Mitä yhteistä Freudin rakenneteorialla ja nykyisillä persoonallisuusteorioilla?
Itsetunto persoonallisuuden dynamiikkana.
Suunnittele, miten työnhakijaa voisi mitata.
Minuuden ja persoonallisuuden käsitteiden suhde.
Itsetunnon sijoittuminen piirteisiin, toimintatapoihin ja narraatiion hyödyntäen McAdamsin ja Palsin sekä Baumeisterin artikkeleita ja luennolla käsiteltyä.
Person-organization fit ja miksi tärkeä?
Persoonallisuustestit työsuoriutumisen ennustajana.
Persoonallisuus ennustamassa työssä suoriutumista?
Itsetunnon mittaaminen. Miten nykytutkimuksen mukaan voidaan mitata luotettavasti? Esittele ja vertaile mittaustapoja Beumaisterin ym. artikkeliin viitaten.
Vertaile Sternin ja McAdamsin & Ohlsonin näkemystä minuuden kehittymisestä.
Anna esimerkki siitä, millainen voisi olla aikuisen narraatio itsestä.
Miten itsetunto vaikuttaa elämässä onnistumiseen?

 

10.5.2016

Tentaattorit: Kaukiainen & Hakanen

1. Luennolla esitellyn McAdamsin ja Palsin artikkelin mukaan persoonallisuutta voidaan kuvata viiden periaatteen perusteella. Minkä periaatteen alle sijoittaisit aggressiivisuuden psykologisena käsitteenä? Miksi? Perustele ja argumentoi!

2. Aggressiivisuus yksilön itsesäätelyn rakenteena ja prosessina? Konkretisoi, perustele ja anna osuvia esimerkkejä!

3. Lue alla oleva tapausselostus ja vastaa sen jälkeisiin kysymyksiin. (…) Vastaa esimerkkitapauksen liittäen alla oleviin kysymyksiin:
a) Mitä persoonallisuustyyliä Leena mielestäsi edustaa? Miten se tyypillisesti ilmenee – mikä on sille tunnusomaista?
b) Mikä on tyypillinen tämän persoonallisuustyylin kehitysympäristö?
c) Mitä keinoja Leena todennäköisimmin alkaa käyttää – huomioon ottaen hänen persoonallisuustyylinsä – pyrkiessään saavuttamaan takaisin mielensä tasapainon Harrin aggressiivisen arvostelun jälkeen?

 

20.4.2016

Tentaattorit: Kaukiainen & Hakanen

1. Luennolla esitellyn McAdamsin ja Palsin artikkelin mukaan persoonallisuutta voidaan kuvata viiden periaatteen perusteella. Minkä periaatteen alle sijoittaisit itsetunnon psykologisena käsitteenä? Miksi? Perustele ja argumentoi!

2. Itsetunto yksilön itsesäätelyn rakenteena ja prosessina? Konkretisoi, perustele ja anna osuvia esimerkkejä!

3. Psykologit joutuvat usein työssään kohtaamaan asiakkaita, joiden itsetunto on tavalla tai toisella saanut kolauksen. Mikä on eri persoonallisuustyyleille tyypillinen tapa hallita esimerkiksi tämänkaltaisten kolausten aiheuttamia ikäviä tunteita tai mitä tunteidensäätelytapoja eri persoonallisuustyyleissä teorian mukaan tavallisimmin pyritään käyttämään mielen tasapainon saavuttamiseksi?

 

18.11.2015

Tentaattorit: Kaukiainen & Hakanen

1, Miten ne ihmiset, joiden persoonallisuus painottuu outward-orientaatioon, tyypillisesti säätelevät tunteitaan? Miten heidän tunteiden säätelytapojaan voidaan ennustaa heidän persoonallisuustyylinsä ja tähän näkökulmaan liittyvän kiintymyssuhdeteorian perusteella?

2. Luennolla ja artikkelissa esiteltiin Dan McAdamsin ja Jennifer Palsin (2006) esittämää kolmea persoonallisuuspsykologista lähestymistapaa ja tutkimusotetta. Miten soveltaisit aggression sukupuolten välisten erojen tutkimuksessa narratiivista lähestymistapaa? Aloita vastauksesi määrittelemällä ja kuvaamalla narratiivista tutkimusotetta!

 

5.6.2015

Tentaattorit: Kaukiainen & Hakanen

1. Luennolla ja artikkelissa esiteltiin Dan McAdamsin ja Jennifer Palsin (2006) esittämää kolmea persoonallisuuspsykologista lähestymistapaa ja tutkimusotetta. Miten soveltaisit aggression sukupuolten välisten erojen tutkimuksessa narratiivista lähestymistapaa? Aloita määrittelemällä ja kuvaamalla narratiivista tutkimusotetta!

2. Itsetunto psykologisena rakenteena – määritelmä ja yhteys elämässä onnistumiseen

 

28.4.2015

Tentaattorit: Kaukiainen & Hakanen

1. Dan McAdams & Jennifer Pals (2006): 3 persoonallisuuspsykologian lähestymistapaa ja tutkimuslinjaa

a. Mihin niistä kolmesta sijoittaisit itsetuntotutkimuksen? Perustele.

b. Mikä on luennoilla esitettyjen tutkimusten mukaan itsetunnon merkitys yksilön hyvinvoinnille? Perustele.

2. Lue alla oleva tapausselostus ja vastaa opettajien luentojen pohjalta sivun lopussa oleviin kysymyksiin. (…) Tehtävänäsi on tutkia ja pohtia Leenan ja Harrin tarinaa tämän kurssin luennoilla käsiteltyjen asioiden pohjalta. Liitä tarinaan sopivia persoonallisuuspsykologian teoreettisia käsitteitä ja määrittele ne lyhyesti.

 

14.4.2014

Tentaattorit: Kaukiainen ja Hakanen

1. Dan McAdams ja Jennifer Pals (2006) esittävät artikkelissaan kolme persoonallisuuspsykologian lähestymistapaa ja tutkimuslinjaa. Vertaile ja erittele kahden lähestymistavan, tason 1 (taipumukselliset piirteet) ja tason 2 (tyypilliset sopeutumistavat), etuja ja haittoja pyrittäessä kuvaamaan yksilön persoonallisuutta.

2. Prosessikuvaus. Lue ohjeet kunnolla! Perehdy tarinaan kokonaisuudessaan ennen kuin alat vastata!

Johdanto: Tarmo Intonen on menossa tärkeään tenttiin. Seuraavat tehtävät 1 ja 2 koskevat Tarmon valmistautumista tenttiin.

1. Määrittele 1-2 lauseella, mitä tarkoittavat (Freudin mukaan) psykoanalyyttisen teorian strukturaalinen malli ja energeettinen malli.

2. Analysoi strukturaalisen ja energeettisen mallin käsitteiden avulla, mitä tapahtuu seuraavassa prosessikuvauksessa, joka koskee Tarmon valmistautumista tenttiin. Tee vain lyhyet maininnat.

Prosessikuvaus:

1. Tarmo päättää käyttää koko päivän tähän tenttiin lukemiseen varmistaakseen hyvän osaamisen kuulustelussa, jotta voisi sen jälkeen iloisin mielin lähteä kesälomalle. Hän kiinnittää koko huomionsa tenttikirjan sisältöön.

2. Ei aikaakaan, kun Tarmon mieli kuitenkin karkaa muualle ja hän alkaa unelmoida ihanasta lomasta Sabinen kanssa.

3. Hetken päästä Tarmo kuitenkin havahtuu ja sanoo itselleen: ”Kuules nyt, ei tämä tällainen vetele! Sinun on nyt pakko päntätä nämä jutut kunnolla tai et saa vitosta tästäkään tentistä!”

4. Samalla hänen kännykkänsä alkaa soida. Hänen kaverinsa pyytää häntä pizzalle kanssaan. Tarmo huomaa olevansa tosi nälkäinen.

5. Tarmo lupaa tulla Oskarin kanssa syömään, mutta vain hetkeksi, koska hän lukee tenttiin.

6. Oskarin kanssa on mukavaa ja päivä kuluu lähes huomaamatta. Tarmo havahtuu ja toteaa, että tentinlukupäivä onkin huvennut vapaa-ajanviettoon. Tarmo sanoo itselleen: ”Oikeastaan tämä on ihan hyvä näin. Jaksan varmasti lukea huomenna entistä tehokkaammin, kun olen tämän päivän ottanut rennosti.”

7. Seuraavana aamuna Tarmo herää omatunto kolkuttaen ja katuu sitä, että ei ollut sanonut”ei” Oskarille.

8. Hetken päästä hän kuitenkin sanoo itselleen: ”Sattuuhan sitä, oikeastaan olin aika rasittunut ja tarvitsin jotain rentoutumista.”

Käytä prosessia analysoidessasi ylläolevaa numerointia, kun viittaat vastauksessasi prosessin eri kohtiin.

 

13.5.2013

Tentaattorit: Kaukiainen ja Hakanen

1. Miten voidaan ennustaa ihmisen tunteiden säätelytapoja hänen persoonallisuustyylinsä ja tähän näkökulmaan liittyvän kiintymyssuhdeteorian perusteella?

2. Tee vastauksesi seuraavan hypoteettisen tilanteen pohjalta:

Työskentelet psykologiharjoittelijana henkilöarviointiin erikoistuneessa konsulttiyrityksessä. Olet saanut tehtäväksesi suunnitella ja toteuttaa vakuutusalan suuryrityksen toimitusjohtajan paikkaa hakevan henkilön persoonallisuustutkimuksen. Millaisia McAdamsin näkemyksiin perustuvia persoonallisuuspsykologisia lähestymistapoja käyttäisit tutkimuksessasi? Tulet esittelemään suunnitelmasi työnohjaajallesi, jolta saat palautetta työstäsi. Perustele tekemäsi ehdotukset ja lähestymistapavalintasi!

 

29.4.2013

Tentaattorit: Kaukiainen ja Hakanen

1. Psykologian yksi tehtävä on tuoda tutkittua tietoa luulojen tilalle. Pohdi tätä ajatusta ja ota esimerkkejä luennoilla esitetyistä teemoista.

2. Prosessikuvaus. Lue ohjeet kunnolla! Perehdy tarinaan kokonaisuudessaan ennen kuin alat vastata!

Johdanto: Tarmo Intonen on menossa tärkeään tenttiin. Seuraavat tehtävät 1 ja 2 koskevat Tarmon valmistautumista tenttiin.

1. Määrittele 1-2 lauseella, mitä tarkoittavat (Freudin mukaan) psykoanalyyttisen teorian strukturaalinen malli ja energeettinen malli.

2. Analysoi strukturaalisen ja energeettisen mallin käsitteiden avulla, mitä tapahtuu seuraavassa prosessikuvauksessa, joka koskee Tarmon valmistautumista tenttiin. Tee vain lyhyet maininnat.

Prosessikuvaus:

1. Tarmo päättää käyttää koko päivän tähän tenttiin lukemiseen varmistaakseen hyvän osaamisen kuulustelussa, jotta voisi sen jälkeen iloisin mielin lähteä kesälomalle. Hän kiinnittää koko huomionsa tenttikirjan sisältöön.

2. Ei aikaakaan, kun Tarmon mieli kuitenkin karkaa muualle ja hän alkaa unelmoida ihanasta lomasta Sabinen kanssa.

3. Hetken päästä Tarmo kuitenkin havahtuu ja sanoo itselleen: ”Kuules nyt, ei tämä tällainen vetele! Sinun on nyt pakko päntätä nämä jutut kunnolla tai et saa vitosta tästäkään tentistä!”

4. Samalla hänen kännykkänsä alkaa soida. Hänen kaverinsa pyytää häntä pizzalle kanssaan. Tarmo huomaa olevansa tosi nälkäinen.

5. Tarmo lupaa tulla Oskarin kanssa syömään, mutta vain hetkeksi, koska hän lukee tenttiin.

6. Oskarin kanssa on mukavaa ja päivä kuluu lähes huomaamatta. Tarmo havahtuu ja toteaa, että tentinlukupäivä onkin huvennut vapaa-ajanviettoon. Tarmo sanoo itselleen: ”Oikeastaan tämä on ihan hyvä näin. Jaksan varmasti lukea huomenna entistä tehokkaammin, kun olen tämän päivän ottanut rennosti.”

7. Seuraavana aamuna Tarmo herää omatunto kolkuttaen ja katuu sitä, että ei ollut sanonut”ei” Oskarille.

8. Hetken päästä hän kuitenkin sanoo itselleen: ”Sattuuhan sitä, oikeastaan olin aika rasittunut ja tarvitsin jotain rentoutumista.”

Käytä prosessia analysoidessasi ylläolevaa numerointia, kun viittaat vastauksessasi prosessin eri kohtiin.