Valikko Sulje

Psykologian historia

8.4.2023

Tentaattori: Koivisto

1. Ribot’n, Charcot’n ja Binet’n merkitys ranskalaisen psykologiatieteen kehitykselle

2. Miten behaviorismin synnyn ja luonteen voi nähdä suhteessa a) psykologiatieteen tilaan 1900-luvun alussa b) tieteenfilosofiaan?

3. Miten käsitys ihmisen mielen tutkimiseen soveltuvista menetelmistä on muuttunut psykologian historian myötä?

21.2.2022

Tentaattori: Koivisto

1. Wundt ja hänen tutkimusalansa sekä tieteellinen kontribuutio

2. Tietokoneen kehityksen vaikutus psykologiaan

3. Soveltava psykologia 1900-luvulla

Marraskuu 2022

Tentaattori: Koivisto

1. Freudin merkitys psykologian kehitykselle

2. Millaista aivotutkimus oli ennen aivokuvantamismenetelmien keksimistä?

3. Miten käsitys ihmisen mielen tutkimiseen soveltuvista menetelmistä on muuttunut psykologian historian myötä?

23.6.2022

Tentaattori: Mika Koivisto

Kaksi samaa kuin jo listalla on.

Lisäksi:

  1. 1800-luvun alkupuoliskon kokeellinen tutkimus. Tehtävässä esitettiin henkilöiden nimet, joihin toivottiin viitattavan.

Joulukuu 2021

Tentaattori: Mika Koivisto

  1. Wilhelm Wundtin käyttämät menetelmät ja tieteellinen perintö
  2. Aivojen tutkimus ennen aivokuvantamista
  3. Soveltuvan psykologian historia

Syksy 2021

Tentaattori: Koivisto

1. Freudin merkitys psykologian kehitykselle

2. Millaista aivotutkimus oli ennen aivokuvantamismenetelmien keksimistä ja

3. Millaisia ovat dualistinen, materialistinen ja funktionalistinen ihmiskäsitys

Syksy 2021

Tentaattori: Koivisto

1. Edward Titchenerin ja William Jamesin näkökulmat psykologiaan ja vaikutukset psykologiaan tieteenalana

2. Miten behaviorismin synnyn ja luonteen voi nähdä suhteessa a) psykologiatieteen tilaan 1900-luvun alussa b) tieteenfilosofiaan?

3. Mitä on tiede? Onko psykologia tiedettä?

Syksy 2021

Tentaattori: Koivisto

1. Ribot’n, Charcot’n ja Binet’n merkitys Ranskalaisen psykologian kehitykselle

2. Moderni tietokone kehitettiin 1940-luvulla. Mikä tietokoneen merkitys on psykologiatieteen kehitykselle?

3. Soveltavan psykologian kehitys 1900-luvulla

Kevät 2016

Tentaattori: Häikiö

Pakolliset:

1. Millainen oli Ribotin, Charcotin ja Binetin merkitys psykologiatieteen alkuvaiheessa?

Valinnaisteos:

2.1. Freud: Millainen on Freudin käsitys vastarinnasta ja torjunnasta?

2.2. James: Millainen on Jamesin näkemys minästä (the self)?

2.3. Kaila: Kailan teoksessa keskeisiä käsitteitä ovat persoonnallisuus, holismi ja mielekkyys. Määrittele lyhyesti, mitä Kaila tarkoittaa näillä käsitteillä.

Kevät 2016

Tentaattori: Häikiö

Pakolliset:

1. Millainen oli Ribotin, Charcotin ja Binetin merkitys psykologiatieteen alkuvaiheessa?

Valinnaisteos:

2.1. Freud: Millainen on Freudin käsitys vastarinnasta ja torjunnasta?

2.2. James: Mitkä ovat 4 keskeistä tietoisuuden piirrettä kun James kuvaa sitä tajunnan virtana?

2.3. Kaila: Millainen on Kailan käsitys sielullisista voimista?

Kevät 2015

Tentaattori: ?

Pakolliset:

1. Miten Brysbaertin ja Rastlen mukaan yhteiskunta on vaikuttanut psykologiaan ja psykologia yhteiskuntaan?

Valinnaisteos:

2.1. Freud: Miten unet Freudin mukaan muodostuvat ja miten niitä voidaan tulkita?

2.2. James: Millainen on Jamesin näkemys tarkkaavaisuudesta?

2.3. Kaila: Miten Kaila kuvaa kartesiolaista ja dynaamista itsetiedostusta koskevaa käsitystä?

Kevät 2015

Pakolliset:

1. Millaisia olivat Amerikassa uraa tehneiden William Jamesin ja Edward Titchenerin lähestymistavat psykologiaan ja millaiseksi heidän vaikutuksensa muodostui?

Valinnaisteos:

2.1. Freud: Mitä virhesuoritukset ovat, miten ne syntyvät ja miten ne havainnollistavat Freudin käsitystä sielullisista ilmiöistä?

2.2. James: Millainen on Jamesin näkemys tarkkaavaisuudesta?

2.3. Kaila: Kailan teoksessa keskeisiä käsitteitä ovat persoonnallisuus, holismi ja mielekkyys. Määrittele lyhyesti, mitä Kaila tarkoittaa näillä käsitteillä.

Syksy 2014

Pakolliset (Brysbaer & Rastle – Historical and Conceptual Issues in Psychology):

1. Miten Brysbaertin ja Rastlen mukaan yhteiskunta on vaikuttanut psykologiaan ja psykologia yhteiskuntaan?

Valinnaisteos:

2.1. Darwin: Miten Darwinin tutkimus eroaa aiemmista tunteiden ilmaisua koskevista tutkimuksista ja miten Darwin perustelee näkemyksensä?

2.2. Freud: Mitä virhesuoritukset ovat, miten ne syntyvät ja miten ne havainnollistavat Freudin käsitystä sielullisista ilmiöistä?

2.3. Kaila: Mitä Kaila tarkoittaa animaalisella, henkisellä ja syvähenkisellä elämällä?

2.4. James: Millainen on Jamesin näkemys minästä (the self)?

Kevät 2014

Pakolliset(Brysbaer & Rastle – Historical and Conceptual Issues in Psychology):

1. Behaviorismi syntyi USA:ssa 1900-luvun alussa. Miten behaviorismin syntyä ja sen luonnetta voidaan ymmärtää tuolloisen a) psykologiatieteen aseman ja b) tieteenfilosofian perusteella?

Valinnaisteos:

2.1. Darwin: Kuvaa lyhyesti emootioiden ilmaisun yleiset periaatteet.

2.2. Freud: Miten unet Freudin mukaan muodostuvat ja miten niitä voidaan tulkita?

2.3. Kaila: Millainen on Kailan näkemys sielullisista voimista?

2.4. James: Millainen on Jamesin näkemys emootioista?

Kevät 2014

Pakolliset (Brysbaer & Rastle – Historical and Conceptual Issues in Psychology):

1. Behaviorismi syntyi USA:ssa 1900-luvun alussa. Miten behaviorismin syntyä ja sen luonnetta voidaan ymmärtää tuolloisen a) psykologiatieteen aseman ja b) tieteenfilosofian perusteella?

Valinnaisteos:

2.1. Freud: Freudilainen käsitys unista: Miten unet muodostuvat ja miten niitä voidaan tulkita?

Syksy 2013

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Brysbaer & Rastle – Historical and Conceptual Issues in Psychology):

1. Essee: Minkälaiset löydökset siivittivät neuropsykologisen lähestymistavan kasvua psykologian historiassa?

2. Essee: Miten psykologinen tieto on vaikuttanut jokapäiväiseen elämäämme?

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Miksi ja miten ahdistuneisuus syntyy Freudin mukaan?

3.2. Kaila: Miten tarpeet liittyvät Kailan kuvaan persoonallisuudesta?

3.3. Darwin: Evoluutioperiaatteen mukaisesti Darwin esittää, että tunteiden ilmaisu perustuu ihmisillä samoihin mekanismeihin kuin eläimillä. Miten tämä eroaa aikaisemmista näkemyksistä ja kuinka Darwin perustelee näkemyksensä?

Syksy 2013

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Brysbaer & Rastle – Historical and Conceptual Issues in Psychology):

1. Essee: Minkälainen historiallinen konteksti siivitti behaviorismin nousua? Mitä vastausia behaviorismi tarjosi ongelmiin, entä mihin se kaatui?

2. Vastaa lyhyesti, yhdellä tai parilla lauseella:

a) Milloin, missä ja kenen toimesta tieteellisen psykologian tavallisesti katsotaan alkaneen?

b) Mitä on frenologia?

c) Kirja aloittaa psykologian historian läpikäymisen varsin kaukaa; ensimmäinsen kappaleen nimi on ”The invention of writing”. Miten se liittyy psykologian historiaan?

d) Anna selkeä käytännön esimerkki siitä, miten Darwinin evoluutioteoria on vaikuttanut psykologiaan.

e) Mikä on ”Turing test”?

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Tunnesiirto ja sen merkitys Freudin psykoanalyysissä

3.2. Kaila: Mitä ”animaalinen” ja ”syvähenkinen” elämä tarkoittaa ja kuinka ne liittyvät Kailan näkemykseen persoonallisuudesta?

3.3. Darwin: Kuinka suuri osa ihmisten tunteiden ilmaisusta perustuu Darwinin mukaan oppimiseen, kuinka monet niistä taas ovat synnynnäisiä/perittyjä? Miten Darwin perustelee näkemyksensä?

Kevät 2013

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Vastaa lyhyesti:

a) Miksi Gustav Fechner mainitaan Hothersallin kirjassa?

b) Milloin, kenen toimesta ja missä tieteellisen psykologisen tutkimuksen katsotaan tyypillisesti alkaneen?

c) Miten neobehaviorismi eroaa behaviorismista?

d) Minkälainen suuntaus oli funktionalismi?

e) Miten New Yorkin edustalla sijaitseva Ellis Island liittyy psykologian historiaan?

2. Essee: Psykologisen hoidon historia

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Miten ja miksi ahdistuneisuus syntyy Freudin mukaan?

3.2. Darwin: Evoluutioperiaatteen mukaisesti Darwin esittää, että tunteiden ilmaisu perustuu ihmisillä samoihin mekanismeihin kuin eläimillä. Miten tämä eroaa aikaisemmista näkemyksistä ja kuinka Darwin perustelee näkemyksensä?

Kevät 2013

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Vastaa lyhyesti:

a) Miksi Gustav Fechner mainitaan Hothersallin kirjassa?

b) Mitä Gestalt-psykologian alaan kuuluvissa tutkimuksissa havaittiin oppimisesta?

c) Mitä on neobehaviorismi?

d) Minkälainen suuntaus oli funktionalismi?

e) Mitä on frenologia?

2. Essee: Behaviorismin ydinasiat ja -henkilöt

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Mitä unet ovat ja miten ne muodostuvat Freudin mukaan?

3.2. Darwin: Darwin jakaa tunteiden ilmaisun yhteydessä tapahtuvat eleet ja ilmeet kolmen pääperiaatteen mukaan. Mitkä nämä pääperiaatteet ovat? Anna jokaisen pääperiaatteen kohdalla esimerkki sen mahdollisesta ilmenemisestä.

Kevät 2013

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Vastaa lyhyesti:

a) Miksi Gustav Fechner mainitaan Hothersallin kirjassa?

b) Mitä Gestalt-psykologian alaan kuuluvissa tutkimuksissa havaittiin oppimisesta?

c) Mitä on neobehaviorismi?

d) Minkälainen suuntaus oli funktionalismi?

e) Mitä on frenologia?

2. Älykkyystestien historia

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Mitä unet ovat ja miten ne muodostuvat Freudin mukaan?

3.2. Darwin: Darwin jakaa tunteiden ilmaisun yhteydessä tapahtuvat eleet ja ilmeet kolmen pääperiaatteen mukaan. Mitä nämä pääperiaatteet ovat? Anna jokaisen pääperiaatteen kohdalla esimerkki sen mahdollisesta ilmenemisestä.

3.3. Kaila: Kuinka Kaila kuvaa luonteen biologiaa ja periytyvyyttä?

Syksy 2012

Tentaattori: Railo.

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Vastaa lyhyesti:

a) Fechner

b) Mitä Gestalt sanoo oppimisesta

c) Neobehaviorismi

d) Funktionalismi

e) Miksi Ellis Island mainitaan kirjassa?

2. Millainen käsitys W. Wundtilla oli psykologiasta ja miten käsitys säilyi mielestäsi psykologian kehityksessä?

Valinnaisteos:

3.1. Freud: Miksi ja miten ahdistus syntyy Freudin mielestä?

Kevät 2012

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Älykkyystestien historia

2. Esittele psyykkisten häiriöiden hoidon historiaa ja kehitysvaiheita.

Valinnaisteos:

3.1. Vygotsky: Erittele Vygotskyn keskeisiä kantoja ajattelun ja kielen suhteesta ja kerro kuinka hän päätyy kyseisiin näkemyksiin.

3.2. Freud: Esittele Freudin näkemys vastarinnasta ja torjunnasta.

3.3. Kaila: Kuinka tarpeet liittyvät Kailan näkemykseen persoonallisuudesta?

Kevät 2012

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Miten käsitys eri aivoalueiden erikoistumisesta erilaisiin toimintoihin on kehittynyt?

2. Miten Charles Darwinin näkemykset evoluutiosta heijastuvat psykologian historiassa?

Valinnaisteos:

3.1. Vygotsky: Minkälaisena Vygotsky näkee perimän vaikutuksen ajattelun ja kielen kehityksessä?

3.2. Freud: Toiveiden toteumat unissa

3.3. Kaila: Kuinka Kaila kuvaa luonteen biologiaa ja periytyvyyttä?

Syksy 2011

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Miten käsitys aivoalueiden erikoistumisesta erilaisiin toimintoihin on kehittynyt?

2. Miten Charles Darwinin näkemykset evoluutiosta heijastuvat psykologian historiassa?

Valinnaisteos:

3. Vygotski: Minkälaisena Vygotski näkee perimän vaikutuksen ajattelun ja kielen kehityksessä?

4. Freud: Mitä unet ovat ja miten ne muodostuvat Freudin teorian mukaan?

5. James: Esittele Jamesin näkemys emootioista.

6. Kaila: Kuinka Kaila kuvaa luonteen biologiaa ja periytyvyyttä?

Syksy 2011

Tentaattori: Railo

Pakolliset (Hothersall – History of Psychology):

1. Käy läpi behaviorismin ydinajatukset ja -henkilöt.

2.  Esittele psyykkisten häiriöiden hoidon historian keskeisimmät vaiheet.

Valinnaisteos:

3. Vygotsky: Miten käsitteet kehittyvät Vygotskyn mukaan?

4. Freud: Esittele Freudin näkemys vastarinnasta ja torjunnasta.