Valikko Sulje

Psykoterapian perusteet

Syksy 2023

Tentaattori: Riikka Korja

Tentissä on kaksi kysymystä, joista 1. arvotaan muutamasta vaihtoehdosta ja 2. on kaikille sama.

 1. – Mikä tekee terapiasuhteesta erityisen verrattuna muihin suhteisiin?
  – Hyvän terapiasuhteen ominaisuudet? Miksi terapiasihteen laatu on merkittävin yksittäinen terapian tuloksellisuutta selittävä tekijä?
  – Psykoterapian yhteiset ja erottavat tekijät
  – Mitä integratiivinen psykoterapia on, miten se eroaa muista suuntauksista ja pohdi sen tärkeyttä. Miksi sitä tarvitaan?
  – Eri suuntausten yhtäläisyydet ja erot
 2. Perheterapian keskeiset tavoitteet ja toimintatavat.

Syksy 2020

Tentissä on (ilmeisesti) kaksi kysymystä, joista ensimmäinen arvotaan eri vaihtoehdoista ja toinen on sama kaikille.

 1. Psykoterapian tavoitteet ja toimintatavat
  – Miten keskusteluapu ja psykterapia eroaa, vai eroaako?
  – Miksi terapiassa usein on tavoitteena reflektiokyvyn (mentalisaatiotaidot) kehittäminen?
  – Mitä pitää ottaa huomioon terapian tavoitteita laadittaessa?
  – Mitä on integratiivisuus, miten se eroaa muista ja miksi sitä tarvitaan?
  – Miten terapeutin ja asiakkaan välinen suhde eroaa muunlaisista ihmissuhteista?
  – Mitä ominaisuuksia on hyvässä terapiasuhteessa?
  – Psykoterapiasuhde on eniten terapian tuloksellisuutta ennustava tekijä. Miksi näin?
 2. Perheterapian keskeiset tavoitteet ja toimintatavat.

10.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. Psykodynaamisen psykoterapian menetelmät

2. Pakko-oireisen häiriön käsitteelistäminen ja hoitaminen kognitiivisessa terapiassa

3. MRI vuorovaikutuksellisen terapian työtavat

9.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. transferenssin käyttö hoidossa

2. masennuksen hoito kogn terapiassa

3. strukturaalinen perheterapia

6.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. Pohdi hoitosuhteen merkitystä psykodynaamisessa terapiassa

2. Mitä on käsitteellistäminen ja miten se toteutuu kognitiivisessa terapiassa

3. Kun tarkastellaan perhettä systeeminä, mitä silloin tarkastellaan?

14.9.2016: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Narratiivinen perheterapia

2. Psyykkinen trauma (psykodynaaminen)

3. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön käsitteellistäminen ja hoito (kognitiivinen)

29.8.2016: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärrystä mahdollistavia tekijöitä psykodynaamisen lähestymistavan näkökulmasta

2. Paniikkihäiriön käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat – mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

16.9.2015: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärrystä mahdollistavia tekijöitä

2. Mihin pakko-oireisen häiriön käsitteellistämisessä ja hoidossa keskitytään kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen mukaan?

3. Strategisen perheterapian näkemys perheen ongelmasta ja sen ratkaisemiseen käytetyt interventiotavat

10.6.2015: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärtämistä mahdollistavia tekijöitä

2. Paniikkihäiriön käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian mukaan

3. Strategisten perheterapioiden yhteiset tekijät – miten vaikuttavat ja mihin?

17.9.2014: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

Psykoanalyyttinen viitekehys:

1. Miten tunnistan vastatransferenssia. Kaksi apukäsitettä.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Yleistyneen ahdistuneisuuden käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin.

Family therapy:

3. Strukturaalisen perheterapian taustateoria perheestä – mihin tältä pohjalta pyritään vaikuttamaan ja miten?

11.6.2014

Tentaattori: ?

 Terapeutin huoneessa:

1. Psykoanalyyttisesta kuuntelemisesta.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Pakko-oireiseen ajatteluun liittyvien uskomusten ja pakkomielteiden muuttaminen kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin.

Family therapy:

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat. Mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

2.9.2013

Tentaattori: Hakanen

Kognitiivinen psykoterapia:

1. Paniikkihäiriön kognitiivis-bahavioraalinen hoitomalli (Clarkin ja Wellssin malli).

Family therapy:

2. Strategisen perheterapian (Strategic Family Therapy) näkemys perheen ongelmasta ja sen ratkaisemiseen käytetyt interventiotavat.

Psykoanalyyttinen viitekehys:

3. Psykoanalyyttisen asetelman sisäinen rakenne.

18.9.2012

Tentaattorit: Hakanen & Malmberg

Terapeutin huoneessa:

1. Kuuntelun ja ymmärtämisen mahdollistavat tekijät.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Pakko-oireiseen häiriöön liittyvät haitalliset uskomukset ja hoito kognitiivisella psykoterapialla.

Family therapy:

3. Strategisten perheterapioiden pääperiaatteet.

3.9.2012

Tentaattori: ?

1. Psykoanalyyttisen asetelman sisäinen rakenne.

2. Strukturaalisen perheterapian keskeiset periaatteet.

3. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidon periaatteet kognitiivisessa psykoterapiassa.

12.6.2012

Tentaattorit: Hakanen & Malmberg

1. Pakko-oireisen häiriön kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli

2. Keskeiset työskentelyn tavoitteet ja toimintaperiaatteet strukturaalisen perheterapian viitekehyksessä

3. Esitä erilaisia unien tulkintaviitekehyksiä

20.9.2011

Tentaattori: ?

1. Pakko-oireisen häiriön kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli.

2. Luettele

a) primitiiviset defenssit

b) neuroottiset defenssit

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat – mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

13.9.2011

Tentaattori: Hakanen

Kognitiivinen psykoterapia:

1. Kuinka alkoholistin retkahdusta voidaan estää kognitiivisella psykoterapialla?

Psykoanalyysi:

2. Terapian päättyminen asiakkaan näkökulmasta.

Family therapy:

3. Narratiivinen perheterapia.

2010

Tentaattori: ?

1. Milanin perheterapiamalli

2. Psykoanalyyttisen terapian historia

3. Kognitiivis-emotionaalinen terapia

4. ??? Psykoanalyysin perusoletukset