Valikko Sulje

Psyykkiset häiriöt

Syksy 2022

Tentaattori: Maija Juntunen

1. Selitä masennuksen oireet. Mihin muihin häiriöihin tai ilmiöihin masennuksen voi sekoittaa?

2. Selitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaiheet. Miten kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypit eroavat toisistaan?

3. Mitkä ovat vaativan persoonallisuushäiriön diagnostiset kriteerit?

4. Selitä lyhyesti 5 pieneten lasten (0-3.v) psyykkistä häiriötä.

5. Mikä on käytöshäiriö? Entä mikä on uhmakkuushäiriö? Miten käytöshäiriö ja uhmakkuushäiriö eroavat toisistaan?

6. Selitä autismin kolme ydin oiretta (ns. autismin triadi). Kuvaile ydinoireita tarkemmin.

Kevät 2022

Tentaattori: Maija Juntunen

Kaikkiin kuuteen kysymykseen vastataan.

1. Alkoholismi ja sen vaikutukset yksilöön
2. 0-3-vuotiaiden psyykkiset häiriöt
3. Lapsuuden ja nuoruuden unihäiriöt (4 kpl)
4. Vaativan persoonallisuushäiriön diagnostiset kriteerit
5. Autismin triadi
6. ??

Syksy 2021

Tentaattorit: Wilenius & Torsti

Kaksi kysymystä seuraavista:

 1. Selitä 5 pienten lasten psyykkistä häiriötä lyhyesti.
 2. Mitä on alkoholiriippuvuus ja mitä häiriöitä se voi aiheuttaa.
 3. Autisminkirjon häiriön ilmeneminen lapsilla.
 4. Skitsofrenian tyypilliset oireet.
 5.  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaiheet.
 6. Pakko-oireisen häiriön oireet.
 7. Millaisia lasten unihäiriöt ovat?

Syksy 2020

 1. Mikä on skitsofrenia ja mitkä ovat sen keskeisiä oireita?
 2. Mitä ovat käytöshäiriö ja uhmakkuushäirö? Mikä on niiden ero?

Syksy 2018: Alkukuulustelu

 1. Masennuksen oireet. Mihin häiriöön tai ilmiöön masennus voidaan / saatetaan sekoittaa ? (5 p.)
 2. Lasten ja nuorten unihäiriöt. Mikä on unihäiriö ja miten se ilmenee? (5 p.)

Syksy 2017 (sähköinen tentti)

1.Vertaile aikuisten ADHD:n problematiikkaa ja 2-tyypin kaksisuuntaista mielialahäiriötä etiologian, oireiden ja hoitomahdollisuuksien näkökulmista?

2.Vertaile käytöshäiriön ja ADHD:n oirekuvaa ja kerro komorbiditeetista (lapsilla)

Syksy 2017

Tentaattorit: Ahlqvist-Björkroth ja Himanen

1. Vertaile aikuisiän ADHD:n ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön II-tyypin problematiikkaa. Erot ja yhtäläisyydet etiologiassa, oireissa ja hoitomahdollisuuksissa?

2. Kerro lapsuuden ja vauvaiän syömishäiriöistä. Tyypit, oireet, syyt ja hoito.

Syksy 2016 

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Vastaanotolla alakouluikäinen lapsi: oireet sopivat masennukseen ja sopeutumishäiriöön. Millaisia oireita? Mistä tiedät, kummasta kärsii?

2. Luettele persoonallisuushäiriöt ja luonnehdi kahta niistä tarkemmin.

3. Kuvaile kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskeisiä oireita ja selitä mitä tarkoitetaan I ja II tyypillä.

Syksy 2016 

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Miten käytöshäiriöt on jaoteltu ICD-10 luokituksessa? Kuvaile lyhyesti mitä ne pitävät sisällään.

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

3. Työskentelet terveyskeskuspsykologina ja luoksesi saapuu 23-vuotias nainen, joka kertoo kärsivänsä alakuloisuudesta, uupumuksesta ja kuolemanpelosta. Myöa huimausta, rintakipua ja sydämentykytystä ilmenee ajoittain. Mihin psyykkiseen häiriöön/häiriöihin kyseiset oireet voivat viitata? Perustele vastauksesi ja kerro myös minkälaisten oireiden olemassaoloa tai puuttumista sinun pitää vielä selvittää, jotta voit muodostaa käsityksen häiriöstä?

Syksy 2016 

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

2. Luettele ja kuvaile lyhyesti syömishäiriöitä, jotka alkavat tyypillisesti nuoruusiässä.

3. Luettele keskeiset ahdistuneisuushäiriöt ICD-10 mukaan ja luonnehdi niitä lyhyesti.

4. Kuvaile skitsofrenian keskeisiä oireita.

Syksy 2015 

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

2. Mitä tarkoitetaan ICD-10 diagnoosilla F98 Muut tavallisesti lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat toiminto- ja tunnehäiriöt? (Alleviivaus sanalla toiminto.)

3. Luettele persoonallisuushäiriöt ICD-10:n mukaan ja luonnehdi kahta tarkemmin.

4. Kuvaile skitsofrenian keskeisiä oireita.

Syksy 2015

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Olet koulupsykologina yläkoulussa, jossa oppilaille on järjestetty konsertti. Konsertissa sattuu välikohtaus, jossa ulkopuolinen uhkaa yleisöä aseella. Kukaan ei kuole, mutta koulussa vallitsee yleinen hätä. Mitä tekisit heti ja mistä tiedät, ketkä tarvitsevat jatkossa hoitoa?

2. Miten käytöshäiriöt on jaoteltu ICD-10-luokituksessa? Kuvaile niitä lyhyesti.

3. Luettele persoonallisuushäiriöt ICD-10:n mukaan ja luonnehdi kahta tarkemmin.

4. Kuvaile kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskeisiä oireita ja selitä, mitä tarkoitetaan I-tyypillä ja II-tyypillä.

Syksy 2014

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Luettele ja kuvaile käytöshäiriöt ICD-10:n mukaan.

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

3. Epävakaan persoonallisuushäiriön oireet.

4. Kuvaile piirroksella ja sanallisesti paniikkikohtaukseen liittyvää noidankehää.

Syksy 2014

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Miksi on vaikeaa erottaa lapsen sopeutumishäiriö ja masennus toisistaan? Miten ne voi erottaa?

2. Luettele ja kuvaile tavallisesti nuoruusiässä alkavat syömishäiriöt.

3. Luettele persoonallisuushäiriöiden yleiset diagnostiset kriteerit ICD-10:n mukaan.

4. Luettele keskeiset ahdistuneisuushäiriöt ICD-10:n mukaan ja luonnehdi niitä lyhyesti.

Kevät 2014

1. Mistä erottaa onko nuorella sopeutumishäiriö vai masennus?

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

3. Kuvaile skitsofrenian keskeisiä oireita.

4. Kuvaile paniikkikohtaukseen liittyvää noidankehää (sekä piirroksena että sanallisesti).

Syksy 2013

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Nimeä ja kerro pääpiirteet tyypillisesti nuoruusiässä alkavista syömishäiriöistä.

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa, verrattuna aikuisiin?

3. Kuvaile kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskeisiä oireita ja selitä, mitä tarkoitetaan I tyypillä ja II tyypillä

4. Kuvaile paniikkikohtaukseen liittyvää noidankehää (sekä piirroksena että sanallisesti).

Syksy 2013

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Kuvaile lyhyesti käytöshäiriöiden eri muotoja (ICD-10)

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa, verrattuna aikuisiin?

3. Kuvaile epävakaan persoonallisuushäiriön keskeisiä oireita.

4. Mitä tarkoitetaan stressi-haavoittuvuusmallilla? Havainnollista esimerkin avulla.

Syksy 2011

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Luettele käytöshäiriöiden eri muodot ja kerro lyhyesti, mitä ne tarkoittavat.

2. Mitä erityispiirteitä on huomioitava, kun työskennellään lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden parissa verrattuna aikuisiin?

3. Kuvaile kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskeisiä oireita ja selitä, mitä tarkoitetaan tyypeillä I ja II.

4. 10 väittämää, joissa vastausvaihtoehtoina kyllä, ei ja en ota kantaa. Oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen, väärästä menetti yhden. Jos ei ottanut kantaa, ei saanut eikä menettänyt pisteitä.

4.1. Psykodynaamisen teorian käsite ”rajatilatasoinen psyykkinen häiriö” tarkoittaa samaa kuin ICD-10:ssä käytetty termi epävakaa persoonallisuushäiriö. Kyllä [ ], ei [ ], en ota kantaa [ ].

4.2. Komorbiditeetti tarkoittaa kahden tai useamman diagnoosin esiintymistä samaan aikaan.

4.3. Masennuksen keskeinen piirre on hallinnan tunteen puute ja uhan valpastunut ennakointi.

4.4. Eristäytyvä persoonallisuushäiriö luokitellaan DSM-IV:n mukaan ryhmään A.

4.5. Dialektinen käyttäytymisterapia on keskeinen hoitomalli epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.

4.6. Tarkkaamattomuudesta kärsivä lapsi ei pysy paikoillaan.

4.7. Valikoiva puhumattomuus lisääntyy oireiluna tyypillisesti nuoruusikään tultaessa.

4.8. Pakko-oireisella lapsella on usein pelkkiä pakkotoimintoja ilman edeltävää pakkoajatusta.

4.9. Dysleksiassa puheen tuottaminen ja/tai ymmärtäminen on vaikeaa.

4.10. Autismin oireet voivat alkaa murrosiässä.

Syksy 2011

Tentaattorit: Maunula & Barck

1. Mitä erityistä huomioitavaa on arvioitaessa lasten psyykkisiä häiriöitä verrattuna aikuisiin?

(Vastausalueeksi merkitty noin puolen sivun mittainen alue.)

2. Kuvaile nuorten syömishäiriöitä pääpiirteittäin.

(Vastausalueeksi merkitty noin puolen sivun mittainen alue.)

3. Kuvaile paniikkihäiriöön liittyvää noidankehää sekä piirroksena että sanallisesti.

(Vastausalueeksi merkitty noin puolen sivun mittainen alue.)

4. 10 väittämää, joissa vastausvaihtoehtoina kyllä, ei ja en ota kantaa. Oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen, väärästä menetti yhden. Jos ei ottanut kantaa, ei saanut eikä menettänyt pisteitä.