Valikko Sulje

Sosiaalipsykologia I / Social psychology I

Syksy 2023

Tentaattori: Anna Makkonen 

 1. Edellisyysvaikutus
 2. Vastaavuuspäätelmä
 3. Epäsuora kontakti
 4. Muiden ihmisten vaikutus yksilön päätöksentekoon ja käyttäytymiseen
 5. Miten skeemat, stereotypiat ja heuristiikat vaikuttavat ajatuksiimme toisista henkilöistä?

13.12.2022

Tentaattori: Anna Makkonen 

Lyhyet selitystehtävät (noin 30 sanaa):

Halo-efekti

Konformismi

Altruismi

Illusorinen korrelaatio

Itsensä havaisemisen teoria

Esseet (valitse 2/3, vastauspituus noin 500 sanaa max.):

Miksi Freudin katharsis-ajattelu ei ole enää ajankohtainen?

Mitä sosiaalipsykologia tarjoaa ennakkoluulojen vähentämiseksi?

Miten ennakkoluuloja voidaan sosiaalipsykologiassa selittää yksilötasolla?

16.12.2019

Tentaattori: Jarno Tuominen

 1. Joukkoajattelu/groupthink
 2. Miksi autamme tuntemattomia?
 3. Itseen liittyvät skeemat
 4. Miksi attribuoimme?

16.11.2019

Tentaattori: Jarno Tuominen

 1. Miten aggressiota selitetään sosiaalipsykologiassa?
 2.  Attribuutioerheet. Kerro esimerkein
 3.  Miksi autamme tuntemattomia?
 4.  Välineellisen ja suoran aggression erot

17.8.2018 (sähköinen tentti)

1. Funktionaalinen ja strukturaalinen lähestymistapa asenteisiin

2. Sosiaaliset dilemmat ja niiden ratkaisu

3. Instrumentaalinen aggressiivisuus

4. Mitkä ovat sosiaalipsykologian tutkimuksen erityiset virhelähteet ja miten sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa pyritään varmistamaan tutkimustulosten laatu?

5.12.2017

Tentaattori: Tuominen

Vastaa kolmeen.

1. Mitä ovat heuristiikat ja kognitiiviset harhat?

2. Ennakkoluulot, miten ne syntyvät ja miten niihin voidaan vaikuttaa sosiaalipsykologian näkökulmasta?

3. Joukkoajattelu (groupthink).

4. Mistä attribuutio johtuu?

22.11.2017

Tenttaattori: Tuominen

Vastaa kolmeen.

1. Valtio X haluaa vähentää kansalaisten sokerin kulutusta. Kerro keinoja tähän sosiaalipsykologian tulosten mukaan.

2. Attribuutiovirheet. Käytä esimerkkejä.

3. Mitä ovat heuristiikat ja kognitiiviset harhat?

4. Joukkoajattelu (groupthink).

2017

Tentaattori: Tuominen

Vastaa kolmeen.

1. Attribuutiovirheet.

2. Joukkoajattelu (groupthink).

3. Mitä tiedämme tottelevaisuudesta?

4. Miksi autamme tuntemattomia?

25.11.2016

Tentaattori: ?

Vastaa kolmeen

1. Kognitiiviset harhat ja heurestiikat

2. Kognitiivinen dissonanssi ja konsistenssi

3. Sisä- ja ulkoryhmien muodostuminen ja ylläpitäminen

4. Valtio X haluaa vähentaa kansalaisten sokerin kulutusta – kerro keinoja tähän sosiaalisen psykologian tutkimustiedon valossa

5.10.2016

Tentaattori: Jarno Tuominen

1. Kognitiivinen dissonanssi ja kognitiivinen konsistenssi

2. Ennakkoluulot, niiden syntyminen ja muokkaaminen sosiaalipsykologian näkökulmasta

3. Vertaile strukturaalista ja funktionaalista näkökulmaa asenteisiin

4. Mitä tarkoitetaan heuristiikoilla ja kognitiivisilla harhoilla?

27.11.2015

Tentaattori: Kaukiainen

1. Sosiaalipsykologia tieteenalana – ei historia vaan nykyiset keskeiset tutkimussuuntaukset

2. Mitä tarkoitetaan instrumentaalisella aggressiolla?

3. Implisiittinen persoonallisuusteoria

2.10.2015

Tentaattori: Kaukinen

Franzoi: Social Psychology – vastaa yhteen

 1. Mitkä ovat aggression oppimisen psykologiset mekanismit? Aloita vastauksesi sosiaalipsykologisella määritelmällä.
 2. Millaisilla teoreettisilla näkemyksillä on selitetty ihmisten prososiaalista käyttäytymistä ja erityisesti muiden auttamista?

Pennington, Gillen & Hill: Social Psychology (luvut 1-6) – vastaa yhteen

 1. Mitä tarkoitetaan skeemalla ja mitä ovat skeematyypit?
 2. Funktionaalinen näkökulma asenteisiin. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten se ilmenee ihmisten toiminnassa?

29.1.2015

Tentaattori: ?

1. Provide short definitions of the following and describe in what way the concept has been / could be studied within social psychology (10 p).

a. Conformity

b. Self-regulation

c. Social facilitation

d. Intergroup bias

e. Attitude

2. Answer two of the essay questions below (10 p).

a. Perceiving individuals. How do we form a first impression (describe the different processes involved) and what processes are involved when we move from first impressions  to more complex impressions?

c. Effective leadership. What is that and how can it be achieved or sometimes prevented?

c. Describe the figure below. How is this figure illustrative of social psychology according to Smith, Mackie & Claypool? Give examples of how the figure reflects at least two different research areas within social psychology.

the person

(arrow to  the social world)

motivational principles

striving for mastery

seeking connectedness

valuing me and mine                                                      the social world

processing principles                                                     (arrow to the person)

conservatism

accessibility

superficiality vs. depth

4.12.2013

Tentaattori: Salo

Vastaa yhteen kysymykseen esseellä:

1. Kiusaamisen vastaisessa työssä tärkeä asia on saada muut oppilaat puolustamaan kiusattua. Sovella tietämystäsi auttamiskäyttäytymisen mallista (bystander intervention, Latane & Darley) puolustuskäyttäytymiseen. Pohdi ratkaisumalleja miten puolustuskäyttäytymistä voisi lisätä perustuen mallin askelmiin.

2. Sinulla on ystävä, jonka alkoholin käytöstä olet huolissasi. Miten voisit pyrkiä vaikuttamaan ystäväsi asenteisiin siten, että hän käyttäisi alkoholia jatkossa vähemmän? Pohjaa vastauksesi asenteiden muutosta kuvaaviin teorioihin. Mikä teoria on mielestäsi vakuuttavin? Miksi?

Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti:

1. Selvitä, miten väkivaltaisten tietokonepelien pelaaminen ja  aggressiivisen käyttäytymisen yhteys voidaan selittää sosialisaatio versus valintamallin avulla.

2. Opettaja laittaa opiskelijat tekemään tehtäviä pienryhmissä. Hän pelkää, että joku opiskelijoista tukeutuu muihin ryhmäläisiin ja näin ollen panostaa vähemmän. Mikä ilmiö on kyseessä? Anna kaksi ehdotusta mitä opettaja voisi tehdä, jotta opiskelijat eivät päätyisi työskentelemään heikommin.

3. Mitkä ovat sosiaalisen vaihdannan teorian ja balanssi-teorian olettamukset ihmissuhteiden muodostumisesta?

4. 25-vuotias Jaana on valmistautunut lähtemään bileisiin ja odottaa kavereitaan, joiden pitäisi tulla hakemaan häntä. Puolen tunnin odottelun jälkeen Jaana alkaa soittaa kavereilleen, mutta kukaan ei vastaa. Perustuen attribuutioteorioihin, miten Jaana voi tulkita tilanteen niin, että lopputulos olisi edullinen Jaanan itsetunnon kannalta, minkälainen taas johtaisi heikompaan lopputulokseen.

29.10.2012

Tentaattori: Salo

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti:

1. Kognitiivinen dissonanssi

2. Skeema

3. Altruismi

4. Asenne

5. Näennäiskorrelaatio

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

6. Mitä tarkoitetaan sosiaalisen vaihdon teorialla? Anna lisäksi joku esimerkki teorian toteutumisesta arkielämässä.

7. Miten itseään toteuttava ennuste voi näkyä opettajan suhtautumisessa oppilaisiin?

8. Mikä on konformiteetti ja miten tilannetekijät vaikuttavat siihen?

9. Kuvaa ryhmässä tapahtuvaa päätöksentekoprosessia.

10. Mitä on sosiaalinen pääoma ja miten työyhteisön sosiaalinen pääoma on yhteydessä työntekijöisen mielenterveyteen?

5.12.2011

Tentaattori: Valli

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti:

a) Mitä sosiaalipsykologia tutkii?

b) Minkälaisia tutkimusmenetelmiä sosiaalipsykologiassa hyödynnetään?

c) Kuvaa lyhyesti hyvän tieteellisen tutkimuksen eettiset lähtökohdat.

2. Kuvaile seuraaviin teoreettisiin lähestymistapoihin liittyvien ihmiskäsitysten keskeisimmät piirteet eli minkälainen ihmisen perusolemus on ja mitkä tekijät määrittävät ihmisen toimintaa.

a) Kognitiivisen dissonanssin teoria

b) Etogenia

c) Sosiaalisen identiteetin teoria

3. Selitä seuraavat käsitteet:

a. Skeema

b. Attribuutio

c. Attribuution peruserhe

d. Stereotypia

e. Illusorinen korrelaatio

f. Stigma

4.

a. Miten asenne määritellään?

b. Miten eksplisiittinen ja implisiittinen asenne eroavat toisistaan?

5. Selitä elaboration likelyhood model (ELM) (Petty & Cacioppo, 1986).

6.

a. Mikä on sisäryhmäerhe (ingroup bias)?

b. Miten sosiaalisen identiteetin teoria (social identity theory; Tajfel & Turner, 1979) selittää sisäryhmäerheen syntyä?

c. Miten sisäryhmäerhe liittyy ennakkoluuloihin ja syrjintään?

7.

a. Selitä käsitteet sosiaalinen mukautuminen (conformity) ja sosiaalinen tottelevaisuus? Miten käsitteet eroavat toisistaan?

b. Kerro esimerkki kokeesta, jossa tutkittiin mukautumista.

c. Kerro esimerkki kokeesta, jossa tutkittiin tottelevaisuutta.

8.

a. Selitä, mitä ovat kokonaiskelpoisuus (inclusive fitness) ja sukulaisvalinnan teoria (kin selection theory) (Hamilton, 1964).

b. Miten sukulaisvalinnan teoria selittää altruistista käyttäytymistä?

c. Minkälaista altruismia sukulaisvalinnan teoria ei selitä?

9. Selitä, miten evoluutiopsykologista näkökulmaa voidaan hyödyntää seuraavien ilmiöiden selittämisessä:

a. Symmetristen kasvojen viehättävyys kulttuurista riippumatta

b. Naisten vyötärö-lantio -suhteen viehättävyys suhteessa ruuan saannin luotettavuuteen

c. Kiintymyssuhde (attachment)

10. Onko seuraavissa tilanteissa kyse kiusaamisesta? Perustele vastauksesi kiusaamisen määritelmän mukaisesti.

a) ”Neljäsluokkalaiselle Aishalle huomautellaan hänen huonosta suomen kielen taidostaan. Kun Aisha vastaa koulutunneilla, monet luokkatoverit puhkeavat nauruun. Välitunneilla Aishan luokse mennään ja häntä jututetaan, ainoana tarkoituksena saada Aisha puhumaan jotta häntä voidaan taas pilkata. Aishasta puhutaan selän takana ikäviä asioita, joista useimmat eivät pidä paikkansa tai jotka ovat selkeästi liioiteltuja.”

b) ”Aapo tulee silmät mustana kotiin koulusta. Äiti kysyy, mitä on tapahtunut. Aapo kertoo, että Eppu löi häntä pallokentällä. Aapo oli ollut mennyt kentälle mukaan pelaamaan palloa ja potkaissut palloa juuri, kun Eppu oli tekemässä maalia. Eppu suuttui Aapolle ja löi tätä. Aapo olisi lyönyt takaisin, mutta Eppu juoksi karkuun. Muut pojat jäivät kysymään Aapolta, oliko tämä kunnossa.”