Valikko Sulje

Sosiaalipsykologia II

Kevät 2024

Tentaattori: Ari Kaukiainen

  1. Ovatko ryhmät enemmän kuin osiensa summa?
  2. Itsesäätely osana sosiaalista kognitiota
  3. Kulttuurin vaikutus minäkäsitykseen ja itsetuntoon
  4. Rasistiset ennakkoluulot ja stereotypiat, jäsennä vastauksesi sosiaalisen kognition käsitteen kautta

2019 kirjakysymys

  1. Rasistiset ennakkoluulot ja stereotypiat. Jäsennä näitä sosiaalisen kognition käsitteiden mukaan.

1.4.2016

Tentaattori: Kaakinen

Ohje opiskelijalle. Tenttivastausten tulee perustua tenttikirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin. Molempien kirjojen kysymyksistä on saatava hyväksyttävä arvosana, jotta koko tentistä pääsee läpi.

Fiske & Taylor: Social Cognition.From brains to culture.

Vastaa yhteen kysymykseen:

1. Kulttuurin vaikutus yksilön minäkäsitykseen ja itsetuntoon? Aloita vastatuksesi määrittelemällä minäkäsitys ja itsetunto; erot ja yhtäläisyydet?

TAI

2. Mitä tarkoitetaan attribuution perusvirheellä tai erheellä (fundamental attribution error)? Miten se ilmenee ja mitkä tekijät sitä säätelevät?

Johnson & Johnson: Joining Together:

Vastaa yhteen kysymykseen:

3. Valta sosiaalipsykologisena käsitteenä? Aloita vastauksesi valta-käsitteen määritelmällä.

TAI

4. Miten ryhmässä rakentuu luottamus? Mistä psykologisista prosesseista ja mekanismeista rakentuminen koostuu? Aloita vastauksesi määrittelemällä luottamus sosiaalipsykologisena käsitteenä.

TAI

5. Mitä tarkoitetaan ryhmän rakenteella (group structure)? Mistä tekijöistä se koostuu?

5.2.2016

Tentaattori: ?

Social Cognition.

1. Mitä motivationaalisia tekijöitä on sosiaalisen kognition taustalla eli mikä on sosiaalisen kognition perusta?

Joining Together

2. Mitä tarkoitetaan ryhmän rakenteilla (group structure)? Mistä tekijöistä se koostuu?

3. Johtajuudessa on jotain ”otettua” ja jotain ”annettua”. Pohdi johtajan roolin rakentumista ryhmässä.

??.??.2015

Tentaattori: Kaukiainen

Fiske & Taylor: Social Cognition. From brains to culture:

1. Sosiaalisen kognition taustalla vuorottelevat automaattiset (usein tiedostamattomat) ja tietoiset prosessit. Millaisia motivationaalisia tekijöitä on ajateltu olevan näiden prosessien taustalla? Eli yleisemmin, mikä on sosiaalisen kognition motivationaalinen perusta?

2. Mitä tarkoitetaan attribuution perusvirheellä tai -erheellä (fundamental attribution error)? Miten se ilmenee ja mitkä tekijät sitä säätelevät?

Johnson & Johnson: Joining Together:

1. Valta sosiaalipsykologisena käsitteenä. Aloita vastauksesi valta-käsitteen määritelmällä.

2. Millainen on tehokas ryhmä (an effective group)? Millaisista tekijöistä se koostuu?

19.12.2014

Tentaattori: Kaukiainen

Fiske & Taylor: Social Cognition. From brains to culture:

1. Millaisia motivationaalisia tekijöitä on sosiaalisen kognition taustalla? Eli, mikä on sosiaalisen kognition motivationaalinen perusta?

2. Itsesäätely (self-regulation) osana sosiaalista kognitiota: määritelmät ja keskeiset periaatteet.

Johnson & Johnson: Joining Together:

3. Mitä tarkoitetaan ryhmän rakenteella (group structure)? Mistä tekijöistä se koostuu?

4. Johtajan roolissa on jotain ”annettua” ja jotain ”otettua”. Pohdi johtajan roolin rakentumista ryhmässä.

24.1.2014

Tentaattori: Kaukiainen

Fiske & Taylor: Social Cognition. From brains to culture:

1. Itsesäätely osana sosiaalista kognitiota: määritelmät ja keskeiset periaatteet.

Johnson & Johnson: Joining Together:

2. Miten ryhmissä rakentuu luottamus? Mistä psykologisista prosesseista ja mekanismeista se koostuu? Aloita vastauksesi määrittelemällä luottamus sosiaalipsykologisena käsitteenä.

14.6.2013

Tentaattori: Kaukiainen

Augustinos & Walker: Social Cognition:

1. Sosiaalisen idnetiteetin teoria. Määritelmä ja mekanismit.

Johnson & Johnson: Joining Together:

2. Mitä on ryhmäajattelu ja miten se liittyy epäonnistuneeseen päätöksentekoon?

31.5.2013

Tentaattori: Kaukiainen

Augustinos & Walker: Social Cognition:

1. Sosiaalisen identiteetin teoria (SIT). Määritelmä ja psykologiset mekanismit.

Johnson & Johnson: Joining Together:

2. Miten tenttikirjan mukaan ryhmässä rakentuu luottamus? Mistä psykologisista prosesseista ja mekanismeista se koostuu? Aloita vastauksesi määrittelemällä luottamus sosiaalipsykologisena käsitteenä.

3.5.2013

Tentaattori: Kaukiainen

Johnson & Johnson: Joining Together:

1. Epäsuoran vallankäytön ilmeneminen ryhmissä.

Augustinos & Walker: Social Cognition: 

2. Sosiaaliset representaatiot ja niiden merkitys sosiaaliselle toiminnalle.

21.9.2012

Tentaattori: Kaukiainen.

Augustinos & Walker: Social Cognition:

1. Sosiaalisen identiteetin teoria (SIT). Määritelmä ja psykologiset mekanismit.

Johnson & Johnson: Joining Together:

2. Miten tenttikirjan mukaan ryhmässä rakentuu luottamus? Mistä psykologisista prosesseista ja mekanismeista se koostuu? Aloita vastauksesi määrittelemällä luottamus sosiaalipsykologisena käsitteenä.

17.2.2012

Tentaattori: Kaukiainen

1. Augoustinos ja Walker kritisoivat pohjoisamerikkalaista sosiaalisen kognition tutkimusperinnettä liian yksilökeskeiseksi. Miten heidän mukaansa siihen saadaan integroitua ”sosiaalinen” mukaan? Kerro pääasiat eli The Big Picture, älä eksy yksityiskohtiin!

2. Johtajan rooli pienryhmissä – miten rakentuu, ilmenee ja ylläpysyy?

3. Pohdi ryhmädynamiikkaa vallankäytön näkökulmasta. Aloita vastauksesi määrittelemällä ryhmädynamiikan ja -vallan käsitteet.