Valikko Sulje

Tilasto I

14.3.2016

Tentaattori: Tuomo Häikiö

1. Selitä lyhyesti
a) normaalijakauma
b) Bonferroni-korjaus
c) diskreetti muuttuja
d) keskihajonta
e) mediaani
f) p-arvo
g) vinous
h) tyypin 1 virhe
i) riippuvien otosten t-testi
j) Mann-Whitneyn u-testi

2. Selitä useiden riippumattomien ryhmien vertailujen kaikki vaiheet.

3. Arvioi graduopiskelijan tilastollisten menetelmien käyttöä. (Aineisto mukana)

4. Oikein-väärin -väittämiä, esim.
a) Tyypin 1 virhe on pahempi kuin tyypin 2 virhe
b) Pearsonin korrelaatiokerroin kuvaa järjestysasteikollisten muuttujien yhteyttä.
c) Korrelaatio kertoo aina syy-seuraussuhteesta.
d) Keskiarvo kuvaa hyvin aineistoa, jonka jakauma on vino.
e) Pienin arvo on aina poikkeava arvo.
f) Pienin arvo on aina äärimmäinen arvo.

 

10.3.2014

Tentaattori: Johanna Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet:
a) p-arvo
b) keskiarvon keskivirhe
c) 95 % luottamusväli
d) varianssi
e) negatiivinen korrelaatio

2. Mikä tilastollinen menetelmä soveltuisi aineiston analysointiin? Mikä on ko. testin toimintaperiaate? Mitkä oletukset täytyy olla voimassa, jotta testiä voi käyttää?

YTHS:n psykologi on yhteistyössä yliopiston puheviestinnän opettajan kanssa tehnyt puheviestinnän kurssin, joka on suunnattu esiintymisjännityksestä kärsiville. Kurssilaiset (N = 25) saavat puheviestinnän opetuksen lisäksi luentoja ja harjoituksia esiintymisjännityksen hallinnasta. Psykologia kiinnostaa, onko kurssista hyötyä. Osallistujat täyttävät sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa ahdistuneisuutta mittaavan kyselyn, jossa on 20 väittämää. Väittämiin (esim. ”Kun ajattelen puhuvani yleisölle, sydämeni alkaa hakata”) vastataan viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = ei lainkaan, 5 = erittäin paljon) ja vastauksista lasketaan summapistemäärä (min 20 pistettä, max 100 pistettä). Osallistujat täyttävät kyselyn kahdesti: kurssin ansimmäisellä luennolla (M = 74, SD = 24) ja kurssin jälkeen (M = 42, SD = 18).

3. Häikiön ym. (2009) tutkimuksessa selvitettiin mm. lasten lukunopeuden kehittymistä. Ohessa on SPSS-tulosteet analyyseistä, joissa on tarkasteltu lukunopeutta (WPM = words per minute) 2., 4. ja 6.-luokkalaisilla lapsilla. Miten lukunopeus muuttuu alakoulun aikana? Raportoi tulokset asianmukaisesti.

 

15.3.2012

Tentaattori: Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet:
a) p-arvo
b) moodi
c) varianssi
d) normaalijakauma
e) komplementtitapahtuma
f) efektikoko

2. a) Mikä tilastollinen menetelmä sopii aineiston analysointiin? Mitkä ovat menetelmän perusperiaatteet ja siihen liittyvät oletukset?

Liitteenä tutkimus.

2. b) Alla on (kuvitteellinen) tutkimusaineisto. Analysoi tulokset sopivalla tilastollisella testillä. Vaikuttaako inhon tunne (joka on aiheutettu pahaa hajua haistelemalla) moraaliarvioihin? Jos, niin miten?

Liitteenä tutkimusaineisto.

3. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin iän vaikutusta lukunopeuteen. Mukana oli 2., 4. ja 6. luokkalaisia. Ohessa on SPSS-tulosteet analyyseistä, joissa selvitettiin iän vaikutusta lukunopeuteen. Raportoi analyysin tulokset asianmukaisesti ja esitä niistä oma tulkintasi.

Liitteinä annettu T-jakaumaan liittyvät kriittiset arvot, Studentin t-jakaumaan liittyvät kriittiset arvot ja 2 SPSS-tulostetta (Varianssianalyysi ja Post Hoc).