Valikko Sulje

Tilasto II

13.11.2014

Tentaattori: Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet:

a) p-arvo

b) beta-kerroin

c) negatiivinen korrelaatio

d) kovarianssi

e) riskisuhteen muutos

f) ANOVA

2. Boothby, Clark ja Bargh (2014) raportoivat viimeisimmässä Psychological Science -lehdessä tutkimustuloksia kokeesta, jossa selvitettiin miten kokemuksen jakaminen vaikuttaa positiivisten ja negatiivisten elämysten kokemiseen. Kokeeseen osallistui yhteensä 40 naista. 20 osallistujaa maisteli esitestauksen perusteella hyvänmakuiseksi todettua suklaata (positiivinen kokemus) ja 20 osallistujaa maisteli esitestauksessa epämiellyttävän karvaaksi todettua tummaa (90%) suklaata (negatiivinen kokemus). Maistelua tehtiin kahdessa tilanteessa: joko niin, että huoneessa oli läsnä toinen, myös suklaata maisteleva henkilö (jaettu kokemus) tai niin, että huoneessa läsnä oleva henkilö arvioi taideteoksia (eri tehtävät). Kaikki osallistujat tekivät maistelutehtävää molemmissa koetilanteissa (jaettu kokemus ja eri tehtävät); koetilanteiden järjestys vastabalansoitiin koehankilöiden kesken. Tehtävänä oli arvioida suklaan maun miellyttävyyttä asteikolla 1-10, jossa 1 = erittäin epämiellyttävä ja 10 = erittäin miellyttävä.

a) Mikä tilastollinen menetelmä soveltuisi tutkimusaineiston analysointiin? Kuvaa menetelmän perusperiaatteet ja siihen liittyvät oletukset.

b) Alla olevassa taulukossa on esitetty kuvailevat tunnusluvut (keskiarvot ja -hajonnat) suklaan maun miellyttävyydenarvioille eri koetilanteissa. Laadi tuloksista kuvaaja. Mitä pää- ja yhdysvaikutuksia on havaittavissa? Miten tulkitsisit tulokset?

3. Tutkijat selvittivät, miten työpäivän aikana mahdollisesti kerääntynyt väsymys vaikuttaa erikoistuvien radiologien (N=41) kykyyn tunnistaa poikkeavia löydöksiä vatsan alueen tietokonetomografiatutkimuksista. Erikoistumiskoulutuksessa olevilta radiologeilta kysyttiin testaushetekllä päivän aikana tehtyjen työminuuttien määrä (Min_työssä) ja rekisteröitiin suoritus aikapaineisessa tietokonetomografiatutkimusten tulkintatehtävässä (Oikeita_vastauksia). Ohessa on SPSS-tulosteet tehdystä analyysistä.

a) Mikä tilastollinen analyysi sopisi tutkimuskysymykseen vastaamiseen? Mitkä ovat menetelmän perusperiaatteet ja siihen liittyvät oletukset?

b) Tulkitse tulosteita: onko tehtyjen työminuuttien määrällä yhteys suorituskykyyn ja jos on, niin millainen? Raportoi tulokset asianmukaisesti.

 

19.12.2013

Tentaattori: ?

1. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet:

a) p-arvo

b) beta-kerroin

c) kovarianssi

d) faktorilataus

e) riskisuhteen muutos

f) ANOVA

2. Tutkijaa kiinnosti, onko suggestioalttiudella (korkea vs. matala) yhteys siihen, miten ihmiset kokevat yrttivalmisteen parantavan mielialaa. Tutkittavat (100 henkilöä) jaettiin ryhmässä suoritetun hypnoositestin perusteella korkean (n=20) ja matalan (n=80) suggestoituvuuden ryhmiin. Kaikille osallistujille jaettiin yrttivalmistetta, ja viikon kuluttua tiedusteltiin tekstiviestillä, onko valmisteella ollut kohottava vaikutus mielialaan vai ei. Osallistujat vastasivat lähettämällä ilmaisen vastausviestin (KYLLÄ/EI).

a) Mikä tilastollinen menetelmä sopii aineiston analysointiin? Mitkä ovat sen oletukset ja miten testi suoritetaan? Miten tuloksia tulkitaan?

b) Alla on esitetty tapausten jakautuminen eri luokkiin. Suorita aineistolle asianmukainen tilastollinen testaus ja raportoi tulos. Onko suggestoituvuudella yhteys siihen, havaitaanko yrttivalmisteella olevan myönteinen vaikutus mielialaan?

3. Tutkijat selvittivät sanantunnistustaidon ja lukunopeuden välistä yhteyttä. Sanatunnistustaitoja oli mitattu ns. sanaketjutehtävällä. Lukunopeutta (tulosteissa muuttuja nimeltä WPN_99) mitattiin antamalla osallistujille teksti, jonka he lukivat omaan tahtiinsa – mitattiin lukemiseen kulunut aika ja jaettiin se luettujen sanojen lukumäärällä.

Tulkitse liitteenä olevia SPSS-tulosteita. Onko sanantunnistustaidon ja lukunopeuden välillä yhteys? Jos on, niin minkälainen se on? Mihin tulkintasi perustuu?

 

1.12.2011

Tentaattori: Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti:

a) p-arvo

b) Spearmanin korrelaatiokerroin

c) kommunaliteetti

d) jäännöstermi eli residuaali

e) odotusarvo

2. Annettu aineisto.

a) Mikä tilastollinen menetelmä sopisi aineiston analysointiin? Kerro oletukset ja menetelmän perusperiaatteet.

b) Analysoi aineisto mainitsemaasi menetelmää soveltaen. Onko ammatin ja murhatavan välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys?

3. Annettu aineisto.

Tulkitse tulosteita. Onko muodostettu malli hyvä? Mitkä tekijät ennustavat empatiakykyä ja miten?