Valikko Sulje

Tilasto III

26.3.2013

Tentaattori: Kärnä

1. Kirjoita muutamalla lauseella tulosten yhteenveto: Mikä oli tutkimuksen aihe ja mitkä ovat kolme sen keskeisintä johtopäätöstä?

2. Oletetaan että sinulla on tutkimuksen aineisto (optimism.dat) sellaisessa muodossa, joka sisältää korrelaatiomatriisin ja muuttujien keskihajonnat. Kirjoita kuviossa 1 kuvatun mallin testaamiseen tarvittava Mplus-syntaksi kokonaisuudessaan. Käytä kuviosta poikkeavasti määrittelyssä ULI-rajoituksia ja pyydä myös standardoidut tulokset, kuvailevat tunnusluvut, kovarianssien jäännöstermit ja modifikaatioindeksit.

3. Minkä sääntöjen perusteella kuvion 1 malli on identifioituva? Esitä sellaiset perustelut välivaiheineen, jotka riittävät osoittamaan mallin identifioituvaksi. Oletetaan jälleen että käytetään ULI-rajoituksia kuviosta poikkeavasti.

4. Alla on artikkelissa esitetty kuvio 1, johon on lisätty soikiot ja kirjaimet osoittamaan parametrien ryhmiä. Kerro kaikista parametrien estimaateista (=kuviossa esitetyistä lukuarvoista) mitä ne ovat ja miten niitä tulkitaan. Kunkin parametriryhmän (a-g) osalta rittää, että nimeät ryhmän ja tulkitset yksityiskohtaisemmin yhden edustajan jokaisesta ryhmästä.

5. Tutkimuksessa on sovellettu rakenneyhtälömalleja. Mitä ongelmia on a) menetelmien käytössä ja b) tutkimuksen raportoinnissa (menetelmät ja tulokset)? Mihin (mahdollisesti testaamattomiin) oletuksiin tutkimuksen tulokset perustuvat? Mainitse enintään kymmenen mielestäsi keskeisintä asiaa JA lisäksi se, mikä on kunkin ongelman tai oletuksen rikkomisen seuraukset tai merkitys. Numeroi asiat 1-10:een ja merkitse tarvittaessa vastaavat kohdat selvyyden vuoksi artikkelin marginaaleihin. Palauta artikkeli vastauspaperin mukana.

 

29.3.2012

Tentaattori: Kärnä

Määrittele käsitteet:

1. Indikaattori

2. Z-pistemäärä

3. Näennäiskorrelaatio

4. Pienimmän neliösumman menetelmä

5. Regressiomallin määrittelyvirhe

6. Jakauman vinous

7. Kollineaarisuus

8. Eksogeeninen muuttuja

9. Identifioituva malli

10. Juuri-identifioituva malli

11. Mediaatio

12. Mallin χ² -testin nollahypoteesi

13. Mallien hierarkkisuus eli sisäkkäisyys

14. Konfiguraalinen invarianssi

Vastaa lyhyesti:

15. Mistä koostuu havaitun muuttujan uniikki varianssi konfirmatorisessa faktorianalyysissa?

16. Millaiset konfirmatorisen faktorianalyysin tulokset viittaavat siihen, että mittauksilla on konvergenttia ja diskriminanttia validiteettia?

17. Miten tulkitaan konfirmatorisen faktorianalyysin standardoimattomat tulokset, jotka koskevat faktorien vaihtelua, yhteisvaihtelua ja indikaattorien latauksia faktoreille?

Soveltava tehtävä:

18. Miten arvioisit tenttitilaisuudessa jaettua lyhyttä artikkelia metodien käytön ja tutkimuksen raportoinnin kannalta? Mitä ongelmia ja puutteita tutkimuksessa mahdollisesti on?