Valikko Sulje

Tutkimuksen teon perusteet

10.4.2017

Tentaattori: Koivisto

Luennot:

1. Vertaile koehenkilön sisäisen ja koehenkilöiden välisen koeasetelman vahvuuksia ja heikkouksia.

2. Laadullisen aineiston analyysin eteneminen.

Kirja:

3. Mitä matemaattisen Hans-hevosen tapaus opettaa tutkijoille?

4. Minkälainen teoria on falsifioitavissa? Miksi falsifioitavuus on tärkeää psykologiassa?

 

12.4.2016

Tentaattori: Koivisto

1. Mitä tarkoittaa käsite riippumaton muuttuja?

2. Mitä etua kokeellisessa tutkimuksessa on koehenkilöiden sisäisessä asetelmasta verrattuna koehenkilöiden väliseen asetelmaan?

3. Miten havainnoivassa tutkimuksessa pyritään varmistamaan havaintojen luotettavuus?

4. Mitä tarkoittaa relativistinen kielikäsitys laadullisessa tutkimuksessa?

5. Mitkä ovat tieteellisen tutkimustyön etiikan pääalueet (2-3)?

6. Yhdessä tutkimuksessa koehenkilöiksi valittiin suuri joukko keski-ikäisiä henkilöitä. Aluksi kaikkien verenpaine mitattiin. Tämän jälkeen heille esitettiin sanalista mieleen painettavaksi. Puolen tunnin kuluttua koehenkilöitä pyydettiin luettelemaan niin monta sanaa listasta kuin he muistivat. Tulokset osoittivat, että mitä korkeampi verenpaine oli, sitä vähemmän sanoja muistettiin.
a. Mitkä olivat tutkimuksen muuttujat?
b. Mitä tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä ja mitä ei voida päätellä?
c. Mitä tutkimusotetta tutkimus edustaa (laadullinen, kokeellinen, kvasikokeellinen vai korrelatiivinen tutkimus)?

Stanovich: How to Think Straight About Psychology

Vastaa muutamalla virkkeellä:

7. Mikä essentialistiset (ilmiöiden olemuksen määrittelyyn liittyvät) kysymykset eivät Stanovichin mukaan vie psykologista tutkimusta eteenpäin?

8. Mitä tarkoittaa liitettävyysperiaate (connectivity principle) teorioiden kehityksen yhteydessä ja miten se soveltuu matemaattisilla ”kyvyillään” hämmästyttäneen Hans-hevosen tapaukseen?

9. Mistä tunnistaa pseudotieteen?

 

10.4.2012

Tentaattori: Hyönä

1. Selitä lyhyesti 1-2 virkkeellä:

a) Negatiivinen korrelaatio

b) Meta-analyysi

c) Survey-tutkimus

d) Hawthorne-efekti

e) Lattiaefekti

f) Split-half-reliabiliteetti

g) ABA-asetelma

h) Relativistinen kielikäsitys

i) Induktiivinen päättely

j) Aikaotanta (havainnoinnissa)

2. Selitetty pitkä tutkimus, josta tuli selvittää:

a) Riippumaton muuttujat/Riippumattomat muuttujat

b) Riippumattoman muuttujan/Riippumattomien muuttujien tasot

c) Riippuva muuttuja/Riippuvat muuttujat

d) Koeasetelma

3. Millä eri tavoin tutkimuksen validiteettia on mahdollista arvioida?