Valikko Sulje

Työ- ja organisaatiopsykologia

Kevät 2022

Tentaattori: Paula Salo

 1. Mitä yhteistä on johtajuuden kontingenssiteorioilla? Miten niitä on kritisoitu?
 2. Mitä on työstressi? Mitä ongelmia ilmenee sen määrittelyssä ärsykkeenä tai reaktiona?
 3. Määrittele työn tuunaaminen.

Kevät 2020

 1. Selitä vitamiinimalli sekä sen rajoitukset ja edut.
 2. A) Miten jatkuva työkuormitus (esim. työstressi) voi johtaa terveysongelmiin?
  B) Miten palautumista voidaan edistää?
 3. Selitä ”An introduction to work and organizational psychology” -kirjan rekrytointikappaleessa olleet kaksi teoriaa liittyen työrekrytointiin.

5.3.2020

 1. Ponnistus-palkkiomalli, edut ja rajoitukset
 2. Tunneperäisen työhyvinvoinnin ulottuvuudet
 3. Psychological effects of power

3.3.2020

 1. Selitä palkkio-ponnistus-malli
 2. Selitä tunneperäisen työhyvinvoinnin ulottuvuudet
 3. Mitä yhteistä on johtamisen kontingenssiteorioilla? Miten niitä voi kritisoida?

12.3.2019

 1. Selitä ponnistus-palkkio-malli. Mitä rajoitteita ja etuja siinä on?
 2. Mitä tarkoittaa eettinen kuormittuneisuus? Miten sitä voidaan ehkäistä?
 3. a. Miksi tavoitteita on hyvä asettaa työpaikalla?
  b. Miten niiden saavuttamista voidaan edistää?

27.3. 2018

Tentaattori: Salo

1. Selitä karasekin JDC(S) -työstressimalli. Mitä etuja ja rajoitteita mallilla on?

2. Mitä on työkyky & miten työn psykososiaaliset tekijät ovat siihen yhteydessä?

3. Mikä on ollut psykologiatieteen anti strategisen johtamisen tutkimukselle ja teorioille?

27.2.2018

Tentaattori: Salo

Vähintään kahdesta kysymyksestä täytyy saada pisteitä.

1. Selitä karasekin JDC(S) -työstressimalli. Mitä etuja ja rajoitteita mallilla on?

2. Mikä johtamistyyli olisi paras virtuaalisen tiimin johtamisessa? Perustele

3. Hoivakodissa ympärivuorokautisesti työskentelevät ovat kokeneet lisääntynyttä työstressiö ja unettomuutta. Minkälaisen työhyvinvointi-intervention suunnittelisit? Perustele.

8.3.2016

Tentaattori: Häikiö

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot:

1. Miten työn epävarmuus on yhteydessä hyvinvointiin?

2. Vertaile eri työstressimaleja.

Kirja:

3. Mitkä asiat estävät toimivaa tiimityöskentelyä?

4. Mitä on otettava huomioon strategisessa johtamisessa?

9.4.2015

Tentaattori: ?

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot:

1. Työstressimallit

2. Miten työn epävarmuus on yhteydessä hyvinvointiin?

Kirja:

3. Millä tavoin ”vanhempi työntekijä” voidaan määritellä?

4. Mitä on otettava huomioon strategisessa johtamisessa?

11.3.2014

Tentaattori: ?

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot:

1. Työstressin yhteys eri persoonallisuuden piirteisiin.

2. Mitä seurauksia on työn epävarmuudella ja määräaikaisella työllä?

Kirja:

3. Mitkä asiat estävät toimivaa tiimityöskentelyä?

4. Kuvaile prosessiin liittyviä (process-related) työmotivaatioteorioita.

7.6.2013

Tentaattori: Häikiö

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot:

1. Työkuormituksesta palautuminen

2. Eettinen kuormittavuus

Kirja:

3. Millä tavoin ”vanhempi työntekijä” voidaan määritellä?

4. Mitä on otettava huomioon strategisessa johtamisessa?

26.3.2013

Tentaattori: Häikiö

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot

1. Mitä on prosessikonsultointi?

2. Työn epävarmuus ja määräaikainen työ sekä niiden yhteys hyvinvointiin ja motivaatioon.

Kirja

3. Milla tavoin ”vanhempi työntekijä” voidaan määritellä?

4. Millä tavoin työ on muuttumassa ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa (Michael Fresen mukaan)?

28.2.2013

Tentaattori: Häikiö

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Luennot

1. Miten eri mallit selittävät työstressiä?

2. Teoreettiset näkökulmat työn ja perheen vuorovaikutukseen.

Kirja

3. Mitä on otettava huomioon strategisessa johtamisessa?

4. Kuvaile eri strategioita liittyen työkuormituksen hallintaan (workload management).

29.3.2012

Tentaattori: Häikiö

Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen.

Kirja:

1. Millä tavoin ”vanhempi työntekijä” voidaan määritellä?

2. Johtajuuteen liittyy useampia teorioita. Miltä eri suunnilta nämä lähestyvät johtajuutta?

Luennot:

3. Työn epävarmuus ja määräaikainen työ sekä niiden yhteys hyvinvointiin ja motivaatioon.

4. Mitä on henkilöstöjohtaminen?