Valikko Sulje

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (Avoin yliopisto)

Peruskurssi

 

21.10.2013

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Keskeiset ilmiöt tämän päivän työelämässä? Miten työ- ja organisaatiopsykologian tulisi näihin vastata?

2. Miten työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus on kehittynyt ja mitkä perusolettamukset ohjaavat alan tutkimusta tällä hetkellä?

3. Attribuutioprosessi ja sosiaalisen havaitsemisen virhelähteet. Miten nämä tulisi huomioida työelämässä?

4. Mitkä ovat oppivan organisaation keskeiset piirteet ja miten tulla oppivaksi organisaatioksi?

 

16.10.2013

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Mitkä ovat työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset kysymyksen tämän päivän työelämässä?

2. Mitä vastauksia työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusperinteistä voidaan löytää tämän päivän työelämän kehittämiseen?

3. Tunteet työelämässä – miksi meidän tulisi olla niistä kiinnostuneita?.

4. Mitkä ovat työn analysoinnin ja suunnittelun tavoitteet ja keskeiset menetelmät?

 

9.10.2012

Kullakin tenttikerralla vastataan kolmeen kysymykseen.

1. Mitä vastauksia työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusperinteistä voidaan löytää tämän päivän työelämän kehittämiseen?

2. Työn analysoinnin ja suunnittelun tavoitteet ja keskeiset menetelmät.

3. Attribuutioprosessi ja sosiaalisen havaitsemisen virhelähteet. Miten nämä tulisi huomioida työelämässä?

4. Työvoiman demografiset muutokset ja niiden vaikutus tämän päivän työelämään.

 

Työstressi, jaksaminen, hyvinvointi

 

8.1.2014

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Työstressin kolme näkökulmaa. Kuvaa lyhyesti kolme näkökulmaa työstressin tarkasteluun. Miten niiden avulla voidaan tarkastella Turun kaupunginjohtajan työstressiä?

2. Mitä tarkoitetaan perhemyönteisellä organisaatiokulttuurilla?

3. Työn imu. Mitä työn imu on ja mitkä ovat sen kolme keskeisintä motivaatio- ja tunnetilaa?

4. Mitä on hyvä työkyky? Kerro esimerkki, miten terveyskeskuslääkärin työkykyyn voi vaikuttaa.

 

14.11.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Työn imu. Mitä työn imu on ja mitkä ovat sen kolme keskeistä motivaatio- ja tunnetilaa?

2. Työstressin kolme näkökulmaa. Kuvaa lyhyesti kolme näkökulmaa työstressin tarkasteluun. Miten niiden avulla voidaan tarkastella Turun kaupunginjohtajan työstressiä?

3. Mitä tarkoitetaan työn epävarmuudella ja mitkä tekijät sitä selittävät?

4. Toimiva organisaatio. Mitkä ovat hyvin toimivaa organisaatiota kuvaavia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä sekä hyvinvointiin että tuloksellisuuteen?

 

Työturvallisuus psykologisesta näkökulmasta

 

28.4.2014

Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: vastaa kumpaankin kirjan kysymykseen ja lisäksi kahteen luentokysymykseen.

Kirja:

1. Psykologinen näkökulma toimistotyöpaikkojen sisäilmasto-ongelmiin

2. Ennaltaehkäisevää työtä ohjaavat mallit

Luennot:

3. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan yleiset velvollisuudet

4. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun taustatekijöitä

5. Turvallisuuskulttuuri. Mistä voi tunnistaa sen heikkenemisen?

 

16.4.2014

Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: vastaa kumpaankin kirjan kysymykseen ja lisäksi kahteen luentokysymykseen.

Kirja:

1. Mikä työssä kuormittaa?

2. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus työssä

3. Sosiaalinen tuki työssä

Luennot:

4. Hyvin toteutettu riskien arviointi työpaikalla? Miksi se tehdään?

5. Ihmisten turvallisuuskäyttäytyminen, mitä haasteita asettaa työpaikalle ja millaisia kehittämisen muotoja?

 

12.12.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen.

Luennot:

1. Mistä tunnistaa turvallisuuskulttuurin heikkenemisen?

2. Ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet asiakasväkivallan torjumisessa ja hoitamisessa.

Kirja:

3. Kuinka parantaa inhimillistä päätöksentekoa?

4. Värikoodaus.

 

Esimies- ja alaistaidot

 

11.12.2013

Vastaa kaikkiin kolmeen esseekysymykseen. Arvosana muodostuu kolmen vastauksen keskiarvona.

1. Millä tavalla hajautetun organisaation esimies-alaitaidot ovat erityisiä, muista organisaatioista poikkeavia?

2. Jos Sinun pitäisi suunnitella esimieskoulutusta LMX-teorian pohjalta, mitä seikkoja suunnittelussa ottaisit huomioon?

3. Millä olennaisella tavalla coaching -menetelmä ja työnohjaus -menetelmä toisistaan eroavat?

 

16.1.2013

Vastaa kaikkiin kolmeen esseekysymykseen. Arvosana muodostuu kolmen vastauksen keskiarvona.

1. Minkälaista esimiesvalmennusta sisällöiltään järjestäisit, jos se pitäisi tapahtua LMX-teorian pohjalta?

2. Jos sinun pitäisi organisoida työyhteisötaito -koulutusta työntekijöille, millä erilaisilla syillä perustelisit sen tarpeellisuutta?

3. Miten luottamusta voidaan rakentaa työyhteisöissä?

 

Henkilöstöjohtamisen e-kurssi

 

12.3.2014

Tentaattori: Harri Virolainen

Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseellä.

1. Internal Forces of Individual- and Team-Level Self-Leadership

2. Kirkpatrick: koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin malli

3. Harwardin malli henkilöstövoimavarojen johtamisesta

4. Single loop ja double loop learning

 

18.9.2013

Tentaattori: Harri Virolainen

Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseellä.

1. Huomioitavia seikkoja palkitsemisessa

2. Guestin malli henkilöstövoimavarojen johtamisesta

3. Sitoutumisen muotoja ja mitkä eri tekijät vaikuttavat sitoutumiseen miten

4. Recruiter behaviour – kerro rekrytoijan käytöksestä hakemusten läpikäynnissä

 

27.5.2013

Tentaattori: Harri Virolainen

Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseellä.

1. Improving efficiency in education and development

2. Henkilöstötilinpäätös, kerro sisällöstä, käytöstä ym.

3. Keinoja lisätä opitun asian tranferenssia – siirtovaikutusta

4. Herzbergin motivaatio-hygienia teoria